Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  10/2563
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 4 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองวิชาการและแผนงาน

 • ประกาศการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
 • โครงการที่ได้รับอนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

สำนักการศึกษา

 • การจัดงานวันออกพรรษา ลอยกระทงไหลเรือไฟ และแข่งเรือยาว ประจำปี 2563
 • การร่วมงานประเพณีชักพระเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

       - ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด

       - ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เป็นตัวแทนระดับ           

      เขตพื้นที่การศึกษา

 • การดำเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ปีที่ 12 ประจำปี 2563
 • การทอดกฐินพระราชทาน

          - วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 15 ตุลาคม 2563

          - วัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ 16 ตุลาคม 2563

          - วัดมหาวนาราม วันที่ 18 ตุลาคม 2563

          - วัดหนองป่าพง วันที่ 27 ตุลาคม 2563

 • การจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563                        ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปี 2563

สำนักการช่าง

 • การขออนุญาตใช้พื้นที่ศาลากลางหลังเก่า (ลานขวัญเมือง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • การจัดทำแผนการตัดต้นไม้ก่อนเข้าฤดูฝนของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2563

ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

 • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานบุญประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ/ตักบาตรเทโวโรหณะ
 • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรวิ่งอุบลมาราธอน 2020
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 - 

วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
-

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2562

ครั้งที่  8/2562
วันอังคาร 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 3 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
 •  
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564

ครั้งที่  2/2564
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองวิชาการและแผนงาน

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

 • การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพ.ศ. 2564
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัด ปี 2564 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
 • การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2564
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม – 25 มกราคม 2564
 • สรุปรายงานการสั่งจองเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

สำนักการช่าง

 • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  2/2563
วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) /บรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • รายงานการประเมินผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักการศึกษา

 • การจัดงานโครงการ ถนนเด็กเดิน ประจำปี พ.ศ.2563

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  11/2563
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 2 ราย
 • มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2563 ประเภทผู้สอนนายสุริยา สินชุม
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

สำนักการศึกษา

 • งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เท้าคำผง)
 • ประจำปี พ.ศ. 2563การจัดงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
 • การแก้ปัญหาพื้นที่การจอดรถและการจัดระเบียบการจราจรบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
-

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1881102
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
131
1106
13308
1860011
16614
60091
1881102

Your IP: 44.210.77.106
2022-12-09 02:45