Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  9/2560
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
  • รายงานการใช้พลังงาน
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ
   
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ