Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

complain

 • ผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ผ่านทาง www.FaceBook.com/เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

สถิติข้อมูลฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

การขุดฝังท่อประปาบริเวณถนน ใครเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมถนน?

 • ถนนชำรุดจากการขุดฝังท่อประปา การประปาจะต้องดำเนินการฝังท่อ
 • และปรับผิวจราจรให้ดีดังเดิม

การซ่อมแซมผิวจราจรถนนในหมู่บ้านจัดสรร?

 • ถ้าหมู่บ้านไม่ได้ยกถนนให้เป็นสาธารณะ หมู่บ้านต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง

หากจะให้เทศบาลขุดลอกท่อระบายน้ำ จะต้องทำอย่างไร?

 • ถ้าเป็นท่อระบายน้ำสาธารณะ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สน.เทศบาล หรือที่
 • สำนักการช่าง แล้วเทศบาลจะจัดลำดับตามคำร้องและความเร่งด่วนและดำเนินขุดลอกให้
 • ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเอกชน ท่านจะต้องยื่นคำร้องและเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามปริมาณที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ

หากพบฝาท่อระบายน้ำชำรุด สูญหายจะต้องดำเนินการอย่างไร?

 • แจ้งเข้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาล เจ้าหน้าที่จะทำการออกสำรวจ ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
 • หากฝาท่อเป็นของเอกชนจะต้องดำเนินการซ่อมแซมเอง

ถ้าจะขอข้อมูลกล้องวงจรปิด จะต้องทำอย่างไร?

 • หากมีความประสงค์จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครอุบลราชธานี ท่านจะต้องไปดำเนินการแจ้งความ และนำใบแจ้งความมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายรักษาความสงบอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 2

ประชาชนสามารถตัดกิ่งไม้ได้เองหรือไม่?

 • ต้นไม้ในบ้าน : ต้องดำเนินการตัดเองและแจ้งให้เทศบาลเก็บกิ่งไม้ไปทิ้ง
 • ต้นไม้พื้นที่สาธารณะ : แจ้งเทศบาลดำเนินการตัดและเก็บทิ้งได้
 • ต้นไม้และสายไฟฟ้า : แจ้งการไฟฟ้าดำเนินการ

ข้างบ้านหรือชุมชนประกอบกิจการอันเป็นที่น่ารังเกียจ เกิดกลิ่น มลภาวะ สกปรกและเป็นที่ดินรกร้างอาจเกิดอันตรายต้องทำอย่าง?

 • ถ้าท่านประสบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการหรือสถานที่ สามารถแจ้งพื้นที่ ลักษณะกิจกรรมและผลกระทบให้ สน.เทศบาลทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ โดยแจ้งให้ส่วนราชการไปดำเนินการให้ซึ่งท่านต้องระบุพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งประเภทกิจกรรมหรือสถานที่ให้ชัดเจน เพื่อเทศบาลจะได้ดำเนินการให้อย่างถูกต้องโดยเร็ว

ทำไมต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน ในกรณีแจ้งเรื่องร้องเรียน?

 • การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อกลับ จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเรื่อง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ทำไมบางครั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมีความล่าช้า?

 • สน.เทศบาลจะมีกรอบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จอยู่แล้ว แต่เรื่องเรียนบางประเภทจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาพอสมควร ตามที่กฎหมายนั้นๆ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สน.เทศบาลจะมีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นโดยทันที

สถิติข้อมูลประจำเดือน
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(เอกสารประกอบบันทึก ที่ อบ ๕๒๐๐๑/       ลงวันที่      ตุลาคม ๒๕๖๑ )
  สิ้นเดือน  กันยายน   ๒๕๖๑

-  พื้นที่ในเขตเทศบาล              29.04           ตารางกิโลเมตร                                      

-  จำนวนบ้าน                      31,303          หลังคาเรือน

-  จำนวนครอบครัว                 18,273         ครอบครัว

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น          78,328          คน  แยกเป็นชาย 76,516 คน  หญิง  41,812  คน

-  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          37,867          คน  แยกเป็นชาย 21,616 คน  หญิง  26,251  คน

งานทะเบียนราษฎร

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

กการแจ้งการเกิด

    -     แจ้งเกิด(ในเขต)

18

15

33

-

-

-

    -     แจ้งเกิด(คนต่างท้องที่อาศัยเกิดในเขตฯ)

219

186

405

-

-

-

รวมแจ้งการเกิด

277

201

438

-

-

-

กการแจ้งการตาย                 

-     แจ้งตาย(ในเขต)

 

19

 

12

 

31

25

16

41

-     แจ้งตาย(คนต่างท้องที่อาศัยตายในเขตฯ)

126

89

215

-

-

-

-     (แยกเป็นตายเกินกำหนดเวลา)

-

-

-

-

-

-

รวมแจ้งการตาย

151

105

256

19

12

31

กการแจ้งการย้ายที่อยู่

   -     แจ้งการย้ายเข้า

18

18

36

10

10

20

   -     แจ้งการย้ายเข้ามาจาก  ๔  จังหวัด

11

10

  21

๑๑

7

18

   -     แจ้งย้ายปลายทางเข้า

57

47

104

42

34

76

รวมแจ้งย้ายเข้า

86

75

161

63

51

 118

   -     แจ้งย้ายออก

22

16

38

16

9

25

   -     แจ้งย้ายออกไป  ๔  จังหวัด

10

7

17

8

6

14

   -     แจ้งย้ายปลายทางออก

63

69

132

40

46

86

รวมแจ้งย้ายออก

95

92

187

64

61

125

           -  บุคคลสัญชาติเวียดนามอพยพ   ชาย     18     คน   หญิง      36     คน   รวม   54      คน

          - จำหน่ายรายการคน(ซ้ำซ้อน)    ชาย     -       คน    หญิง      -      คน   รวม    -    คน

          -  จำหน่ายตาย                        ชาย        4   คน  หญิง       3       คน รวม      7    คน

          - แก้ไขรายการทะเบียนราษฎร                       จำนวน            126    ราย

         - คัดและรับรองเอกสาร                               จำนวน           288    ราย

         -  ออกเลขบ้าน                                         จำนวน             45   หลัง

          -  จำหน่ายรื้อถอนบ้าน                                จำนวน             -     หลัง

          -  การเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  จำนวน          -   ราย

งานบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ขอรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน           868     ราย

          - กรณีขอทำบัตรครั้งแรก          99         ราย          -  กรณีบัตรหาย          355  ราย

          -  กรณีบัตรหมดอายุ                59         ราย          -  กรณีขอเปลี่ยนบัตร     351  ราย

          -  กรณีบุคคลยกเว้น               4         ราย          -  ได้หรือคืนสัญชาติไทย     -    ราย

งานสอบสวนการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

รายการ

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

ชายมีสิทธิ

(คน)

หญิงมีสิทธิ

(คน)

รวมผู้มีสิทธิ

(คน)

๑. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔)

-

1

1

-

1

1

๒. การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓)

1

-

1

-

-

-

๓. การขอแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา

-

-

-

-

-

-

๔. การขอหนังสือรับรองการเกิด

-

-

-

-

      -

-

๕. การขอแก้ไขรายการทะเบียนโดยไม่มี

   เอกสารหลักฐานประกอบ

-

-

-

-

-

-

๖. การขอคืนรหัสและย้ายออกจาก

   ทะเบียนบ้านกลางต่างสำนักทะเบียน

-

-

-

-

-

-

 งานธุรการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

          -  หนังสือรับภายใน                 จำนวน    50  เรื่อง

          -  หนังสือรับภายนอก              จำนวน    33    เรื่อง

          -  คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ    จำนวน     -       คำสั่ง

**  ตอบโต้

          - ส่งหนังสือออกภายใน            จำนวน    38      เรื่อง

          -  ส่งหนังสือออกภายนอก          จำนวน   262     เรื่อง

                               รวมทั้งสิ้น      383    เรื่อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

070027
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
93
568
661
63595
16441
14753
70027

Your IP: 54.145.83.79
2018-10-22 03:23