Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

แบบรายงานสถิติในโปรแกรม

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะกรรมการติดตามฯ และคณะอนุกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

photo 002

photo 001

photo 003

photo 004

photo 005

photo 006

photo 007

photo 008

photo 009

photo 010

photo 011

photo 012

photo 013