Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 40 44,688,600
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 1 1,000,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยชยางกูร 10.2 1 1,200,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง 1 2,000,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 1 900,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1 1 250,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 1 470,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) 1 1,950,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1 2,600,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 1 496,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 1 473,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 1 693,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 1 3,475,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) 1 669,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) 1 173,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) 1 166,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) 1 163,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) 1 552,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) 1 610,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) 1 727,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) 1 330,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) 1 680,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) 1 540,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 1 3,560,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 1 2,780,000 - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 1 280,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 1 1,410,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) 1 319,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 1 470,000 - สำนักการช่าง
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 1 1,570,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1) 1 360,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 1 334,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 1 1,550,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 1 1,270,000 - สำนักการช่าง
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 1 1,778,000 - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 1 2,149,000 - สำนักการช่าง
36 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 366) 1 889,600 - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ) 1 860,000 - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 1 2,340,000 - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,722,000 - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 40 - ซอยชยางกูร 42 1 930,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 5,000,000
แผนงาน  เคหะและชุมชน
41 โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง 1 5,000,000 - สำนักการช่าง
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3,644,400
แผนงาน  เคหะและชุมชน
42 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 3,000,000 - สำนักการช่าง
43 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 494,400 - สำนักการช่าง
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
44 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 150,000 - ฝ่ายป้องกันฯ
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 23,130,000
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
45 โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 18,150,000 - กองวิชาการฯ
46 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 100,000 - กองวิชาการฯ
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน
47 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 1 800,000 - สป./วิชาการฯ
แผนงาน  สาธารณสุข
48 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 1 3,000,000 - สธ./สน.ช่าง/สป.
แผนงาน  เคหะและชุมชน
49 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,080,000 - สำนักการช่าง
รวมทั้งสิ้น 49 76,463,000

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1649232
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
733
793
4109
1622722
38574
59044
1649232

Your IP: 3.236.225.157
2022-08-16 16:37