Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 278 562,167,600 745,501,850 155,638,200 252,119,000 68,082,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานบริหารงานทั่วไป (สป.)
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) 20,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง)  20,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนราชธานี 31,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท -ถนนบูรพานอก 22,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก(ช่วงถนนพโลชัย-ถนนสรรพสิทธิ์)  3,970,000 - - - - - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท-ซอยสรรพสิทธิ์-11) 7,990,000 - - - - - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 และ 14 7,489,000 - - - - - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,319,000 - - - - - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 2,770,000 - - - - - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ลำรางนาควาย) 2,909,000 - - - - - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) 4,480,000 - - - - - สำนักการช่าง
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอยธรรมวิถี 1)  5,250,000 - - - - - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง ศาลหลักเมือง 12,000,000  - สำนักการช่าง 
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 7 4,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ช่วงถนนเลี่ยงเมือง - ถนนสรรพสิทธิ์) 14,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิ์) 13,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) 9,700,000 - - - - - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนพโลชัย) 6,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 2,840,000 - - - - - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอฬิกา - ถนนชยางกูร) 8,120,000 - - - - - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) 4,990,000 - - - - - สำนักการช่าง
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมณาปณกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 313,000 - - - - - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 231,000 - - - - - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) 3,890,000 - - - - - สำนักการช่าง
27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(ช่วงซอยชยางกูร 10 - ศอ.ศอ. - ห้วยม่วง) 15,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
28 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,570,000 - - - - - สำนักการช่าง
29 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  1,800,000 - - - - - สำนักการช่าง
30 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  3,569,000 - - - - - สำนักการช่าง
31 โครงการจัดทำป้ายบอกทางลัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  600,000 - - - - - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 8,630,000 - - - - - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 86,100,000 - - - - - สำนักการช่าง
34 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฮแมส) 7,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (ระบบสัญญาณไฟ) 5,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
36 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน 3,180,000 - - - - - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอนาฬิกา 600,000 - - - - - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงทาสีสะพานเสรีประชาธิปไตย - 4,550,000 - - - - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 - 1,370,000 - - - - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 - 930,000 - - - - สำนักการช่าง
41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 - 650,000 - - - - สำนักการช่าง
42 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 - 1,330,000 - - - - สำนักการช่าง
43 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 - 1,400,000 - - - - สำนักการช่าง
44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 - 960,000 - - - - สำนักการช่าง
45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 - 620,000 - - - - สำนักการช่าง
46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 - 820,000 - - - - สำนักการช่าง
47 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 - 720,000 - - - - สำนักการช่าง
48 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 - 2,990,000 - - - - สำนักการช่าง
49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 - 1,630,000 - - - - สำนักการช่าง
50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 - 1,020,000 - - - - สำนักการช่าง
51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 - 1,275,000 - - - - สำนักการช่าง
52 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 - 765,000 - - - - สำนักการช่าง
53 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 - 825,000 - - - - สำนักการช่าง
54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 6 - 680,000 - - - - สำนักการช่าง
55 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 8 - 670,000 - - - - สำนักการช่าง
56 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 10 - 690,000 - - - - สำนักการช่าง
57 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 12 - 690,000 - - - - สำนักการช่าง
58 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุริยาตร์ 14 - 670,000 - - - - สำนักการช่าง
59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบูรพาใน 3 - 1,330,000 - - - - สำนักการช่าง
60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อซอยชยางกูร 6-8)  6,000,000 - - - -  - สำนักการช่าง
61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2)  7,532,000 - - - -  - สำนักการช่าง
62 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,770,000 - - - -  - สำนักการช่าง
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยศรีแสงทอง 6 380,000 - - - -  - สำนักการช่าง
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 2.3 329,000 - - - -  - สำนักการช่าง
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างซอยบูรพาใน 2 124,000 - - - -  - สำนักการช่าง
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านอาจารย์สถิตย์ ไชยกาล) 166,000 - - - -  - สำนักการช่าง
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  118,000 - - - -  - สำนักการช่าง
68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ช่วงซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 12-ซอยแจ้งสนิท 1) 4,284,000 - - - -  - สำนักการช่าง
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอยอุปลีสาน 10-ซอยราชธานี 1) 3,784,000 - - - -  - สำนักการช่าง
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 180,000 - - - -  - สำนักการช่าง
71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 548,600 - - - -  - สำนักการช่าง
72 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ)(ด้านทิศตะวันออก) 148,000 - - - -  - สำนักการช่าง
73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 4 180,000 - - - -  - สำนักการช่าง
74 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเทพโยธี 10 273,000 - - - -  - สำนักการช่าง
75 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล.ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ข้างบ้านเลขที่ 128/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 168) 1,103,000 - - - -  - สำนักการช่าง
76 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช ถึงถนนเลี่ยงเมือง) 19,537,000 -  - สำนักการช่าง
77 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) 3,622,000 -  - สำนักการช่าง
78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) 464,000 - - - - - สำนักการช่าง
79

โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 

474,000 - - - - - สำนักการช่าง
80 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) 607,000 - - - - - สำนักการช่าง
81 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 2,220,000 - - - - - สำนักการช่าง
82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2)  219,000 - - - - - สำนักการช่าง
83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 412,000 - - - - - สำนักการช่าง
84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 170,000 - - - - - สำนักการช่าง
85 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยอุปลีสาน 6 76,000 - - - - - สำนักการช่าง
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36) 198,000 - - - - - สำนักการช่าง
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชยางกูร 42 608,000 - - - - - สำนักการช่าง
88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ถนนสุขาสงเคราะห์ 496,000 - - - - - สำนักการช่าง
89 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3   1,870,000 - - - - - สำนักการช่าง
90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – ท่าบ่อ (ข้างบ้าน เลขที่ 89/4)  363,000 - - - - - สำนักการช่าง
91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 300,000 - - - - - สำนักการช่าง
92 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี-ลำรางนาควาย) 2,900,000 2,900,000 - - -  - สำนักการช่าง
93 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 7 4,740,000 4,740,000 - - -  - สำนักการช่าง
94 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 1,610,000 1,610,000 - - -  - สำนักการช่าง
95 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 1,090,000 1,090,000 - - -  - สำนักการช่าง
96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 750,000 750,000 - - -  - สำนักการช่าง
97 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 1,560,000 1,560,000 - - -  - สำนักการช่าง
98 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 1,600,000 1,600,000 - - -  - สำนักการช่าง
99 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 1,120,000 1,120,000 - - -  - สำนักการช่าง
100 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 730,000 730,000 - - -  - สำนักการช่าง
101 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 950,000 950,000 - - -  - สำนักการช่าง
102 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 830,000 830,000 - - -  - สำนักการช่าง
103 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 - 2,920,000 2,920,000 - -  - สำนักการช่าง
104 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 2,108,000 2,108,000 - - -  - สำนักการช่าง
105 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 1,393,000 1,393,000 - - -  - สำนักการช่าง
106 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 1,746,000 1,746,000 - - -  - สำนักการช่าง
107 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 1,092,000 1,092,000 - - -  - สำนักการช่าง
108 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 1,122,000 1,122,000 - - -  - สำนักการช่าง
109 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสุขาสงเคราะห์ (ข้างบ้านเลขที่ 279) 850,000 - - - -  - สำนักการช่าง
110 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 1,500,000 - - - -  - สำนักการช่าง
111 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช- ถนนพนม) 5,111,000 - - - -  - สำนักการช่าง
112 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000 - - - -  - สำนักการช่าง
113 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 (บ้านนางพรทิพา หีบแก้ว) 250,000 - - - -  - สำนักการช่าง
114 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์   275,000 - - - -  - สำนักการช่าง
115 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 500,000 - - - -  - สำนักการช่าง
116 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,510,000 - - - -  - สำนักการช่าง
117 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 12,000,000 - - - -  - สำนักการช่าง
118 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนบูรพานอก) - 25,390,000 - - -  - สำนักการช่าง
119 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก (ช่วงถนนพโลชัย - ถนนสรรพสิทธิ์) - 6,700,000 - - -  - สำนักการช่าง
120 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) - 9,490,000 - - -  - สำนักการช่าง
121 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) - 5,610,000 - - -  - สำนักการช่าง
122 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ช่วงถนนเลี่ยงเมือง - ถนนสรรพสิทธิ์) - 15,960,000 - - -  - สำนักการช่าง
123 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี) - 14,475,000 - - -  - สำนักการช่าง
124 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 - 1,616,000 - - - - สำนักการช่าง
125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) - 578,000 - - - - สำนักการช่าง
126 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) - 540,000 - - - - สำนักการช่าง
127 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 - 278,000 - - - - สำนักการช่าง
128 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – ท่าบ่อ (ข้างบ้าน เลขที่ 89/4) - 449,000 - - - - สำนักการช่าง
129 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ - 446,000 - - - - สำนักการช่าง
130 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 - 4,510,000 - - - - สำนักการช่าง
131 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 45,000,000 - - - - สำนักการช่าง
132 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานนาชาติ) - 3,690,000 - - - - สำนักการช่าง
133 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) - 4,990,000 - - - - สำนักการช่าง
134 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 21,000,000 - - - - สำนักการช่าง
135 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) - 300,000 - - - - สำนักการช่าง
136 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 - 1,200,000 - - - - สำนักการช่าง
137 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 - 4,000,000 - - - - สำนักการช่าง
138 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - สี่แยกวนารมย์) - 9,000,000 - - - - สำนักการช่าง
139 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง) - 30,000,000 - - - - สำนักการช่าง
140 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช - 1,500,000 - - - - สำนักการช่าง
141 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
142 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี-ถนนพลแพน - 1,500,000 - - - - สำนักการช่าง
143 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 - 3,000,000 - - - - สำนักการช่าง
144 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาอุปถัมภ์ - ห้วยม่วง - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
145 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง - 8,000,000 - - - - สำนักการช่าง
146 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
147 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ - 93,900,000 - - - - สำนักการช่าง
148 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 1,590,000 - - - - สำนักการช่าง
149 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง - 7,000,000 - - - - สำนักการช่าง
150 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 - 4,000,000 - - - - สำนักการช่าง
151 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) - 508,000 - - - - สำนักการช่าง
152 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)  - 198,000 - - - - สำนักการช่าง
153 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 13 - 442,000 - - - - สำนักการช่าง
154 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) - 380,000 - - - - สำนักการช่าง
155 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 2.3 - 389,000 - - - - สำนักการช่าง
156 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 - 124,000 - - - - สำนักการช่าง
157 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) - 254,000 - - - - สำนักการช่าง
158 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  - 118,000 - - - - สำนักการช่าง
159 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอยอุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1) - 3,784,000 - - - - สำนักการช่าง
160 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) - 180,000 - - - - สำนักการช่าง
161 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) - 362,000 - - - - สำนักการช่าง
162 โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือ) - 148,000 - - - - สำนักการช่าง
163 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเทพโยธี 10 - 273,000 - - - - สำนักการช่าง
164 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล. ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ ข้างบ้านเลขที่ 128/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 168) - 1,103,000 - - - - สำนักการช่าง
165 โครงการก่อสร้างปรับปรุงลำราง คสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช ถึง ถนนเลี่ยงเมือง) - 19,537,000 - - - - สำนักการช่าง
166 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) - 3,622,000 - - - - สำนักการช่าง
167 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) - 511,000 - - - - สำนักการช่าง
168 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) - 7,465,000 - - - - สำนักการช่าง
169 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5)  - 250,000 - - - - สำนักการช่าง
170 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) - 164,000 - - - - สำนักการช่าง
171 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3) - 500,000 - - - - สำนักการช่าง
172 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) - 20,000,000 - - - - สำนักการช่าง
173 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง) - 20,000,000 - - - - สำนักการช่าง
174 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  - 31,000,000 - - - - สำนักการช่าง
175 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนชลประทาน-ท่าบ่อ - ถนนบูรพานอก) - 29,990,000 - - - - สำนักการช่าง
176 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนพโลชัย) - 6,000,000 - - - - สำนักการช่าง
177 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา -ถนนชยางกูร) - 8,120,000 - - - - สำนักการช่าง
178 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร)  - 3,890,000 - - - - สำนักการช่าง
179 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 1,570,000 - - - - สำนักการช่าง
180 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 3,569,000 - - - - สำนักการช่าง
181 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธิิ์) - 13,000,000 - - - - สำนักการช่าง
182 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) - 1,540,000 - - - - สำนักการช่าง
183 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก)  - 238,000 - - - - สำนักการช่าง
184 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619) - 100,000 - - - - สำนักการช่าง
185 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแยกถนนโพธิ์ทอง - ชุมชนวังสว่าง - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
186 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 - 6,000,000 - - - - สำนักการช่าง
187 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ - 12,000,000 - - - - สำนักการช่าง
188 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 - 600,000 - - - - สำนักการช่าง
189 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 - 700,000 - - - - สำนักการช่าง
190 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 - หนองฮาง) - 2,500,000 - - - - สำนักการช่าง
191 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) - 388,000 - - - - สำนักการช่าง
192 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
193 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
194 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) - 9,700,000 - - - - สำนักการช่าง
195 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 - 1,000,000 - - - - สำนักการช่าง
196 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง - 2,000,000 - - - - สำนักการช่าง
197 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 - 900,000 - - - - สำนักการช่าง
198 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1 - 250,000 - - - - สำนักการช่าง
199 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4 - 470,000 - - - - สำนักการช่าง
200 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) - 1,950,000 - - - - สำนักการช่าง
201 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 - 2,600,000 - - - - สำนักการช่าง
202 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 - 496,000 - - - - สำนักการช่าง
203 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 - 473,000 - - - - สำนักการช่าง
204 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 - 693,000 - - - - สำนักการช่าง
205 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2 - 3,475,000 - - - - สำนักการช่าง
206 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) - 669,000 - - - - สำนักการช่าง
207 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231) - 173,000 - - - - สำนักการช่าง
208 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239) - 166,000 - - - - สำนักการช่าง
209 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253) - 163,000 - - - - สำนักการช่าง
210 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) - 552,000 - - - - สำนักการช่าง
211 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) - 610,000 - - - - สำนักการช่าง
212 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13) - 727,000 - - - - สำนักการช่าง
213 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17) - 330,000 - - - - สำนักการช่าง
214 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) - 680,000 - - - - สำนักการช่าง
215 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) - 540,000 - - - - สำนักการช่าง
216 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3 - 3,560,000 - - - - สำนักการช่าง
217 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1 - 2,780,000 - - - - สำนักการช่าง
218 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7 - 280,000 - - - - สำนักการช่าง
219 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 - 1,410,000 - - - - สำนักการช่าง
220 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่ 162 - 164) - 319,000 - - - - สำนักการช่าง
221 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 - 470,000 - - - - สำนักการช่าง
222 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 - 1,570,000 - - - - สำนักการช่าง
223 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1) - 360,000 - - - - สำนักการช่าง
224 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5) - 334,000 - - - - สำนักการช่าง
225 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 - 1,550,000 - - - - สำนักการช่าง
226 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 - 1,270,000 - - - - สำนักการช่าง
227 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6 - 1,778,000 - - - - สำนักการช่าง
228 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 - 2,149,000 - - - - สำนักการช่าง
229 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 366) - 889,600 - - - - สำนักการช่าง
230 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ)  - 860,000 - - - - สำนักการช่าง
231 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 - 2,340,000 - - - - สำนักการช่าง
232 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - 1,722,000 - - - - สำนักการช่าง
233 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเชื่อมซอยชยางกูร 40 - ซอยชยางกูร 42 - 930,000 - - - - สำนักการช่าง
234 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - สำนักการช่าง
235 โครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำและลอกคลองสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - สำนักการช่าง
236 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - สำนักการช่าง
237 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - 60,000,000 60,000,000 -  - สำนักการช่าง
238 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภค ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  - - - 31,000,000 -  - สำนักการช่าง
239 โครงการปรับปรุงลำรางคสล.ลำรางหนองดินจี่ (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์ ข้างบ้านเลขที่ 128/1 - ข้างบ้านเลขที่ 168) - - - 1,103,000 -  - สำนักการช่าง
240 โครงการปรับปรุงลำรางคสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหลัง รพ.ราชเวช -  ถนนเลี่ยงเมือง) - - - 19,537,000 -  - สำนักการช่าง
241 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร (บริเวณตลาดเทศบาล 6) - - - - 3,622,000  - สำนักการช่าง
242 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม)  - - 511,000 - -  - สำนักการช่าง
243 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบรูพาใน) - - 7,465,000 - -  - สำนักการช่าง
244 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) - - - 20,000,000 -  - สำนักการช่าง
245 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง) - - - 20,000,000 -  - สำนักการช่าง
246 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์(ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนบูราพานอก) - - - 22,000,000 -  - สำนักการช่าง
247 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) - - - 3,890,000 -  - สำนักการช่าง
248 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - - 1,570,000 -  - สำนักการช่าง
249 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - - 3,569,000 -  - สำนักการช่าง
250 โครงการจัดทำป้ายบอกทางลัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - - - 600,000 -  - สำนักการช่าง
251 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) - - - 9,700,000 -  - สำนักการช่าง
252 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 18 - - - 4,000,000 -  - สำนักการช่าง
253 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำชุมชนวังสว่าง   - - 7,000,000 - -  - สำนักการช่าง
254 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 - - - 900,000 -  - สำนักการช่าง
255 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 2/1  - - - 250,000 -  - สำนักการช่าง
256 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์ 14 - ทางเข้าประมงฯ)  - - 860,000 - -  - สำนักการช่าง
257 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก(ช่วงถนนพโลชัย - ถนนสรรพสิทธิ์) - - - - 3,970,000  - สำนักการช่าง
258 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) - - - - 7,990,000  - สำนักการช่าง
259 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) - - 5,000,000 - -  - สำนักการช่าง
260 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน - - 3,180,000 - -  - สำนักการช่าง
261 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราชธานี)  - 14,475,000 - - -  - สำนักการช่าง
262 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 และชยางกูร 2.1 - 3,900,000 - - -  - สำนักการช่าง
263 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณชุมชน ริมแม่น้ำมูล - - 10,000,000 - -  - สำนักการช่าง
264 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบล-ตระการ 13) - 7,940,000 - - -  - สำนักการช่าง
265 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1 - 240,500 - - -  - สำนักการช่าง
266 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 - 455,000 - - -  - สำนักการช่าง
267 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5 - 318,500 - - -  - สำนักการช่าง
268 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7 - 227,500 - - -  - สำนักการช่าง
269 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9 - 412,750 - - -  - สำนักการช่าง
270 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11 - 331,500 - - -  - สำนักการช่าง
271 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13 - 715,000 - - -  - สำนักการช่าง
272 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.15 - 162,500 - - -  - สำนักการช่าง
273 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตซอยเลี่ยงเมือง 3 - 1,560,000 - - -  - สำนักการช่าง
274 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 - - 3,802,200 - -  - สำนักการช่าง
275 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -  - สำนักการช่าง
276 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 10 (หมู่บ้านบัวทอง) - 1,000,000 - - -  - สำนักการช่าง
277 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างบ้านเลขที่ 546 - ซอยชยางกูร 10) - - 900,000 - -  - สำนักการช่าง
278 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก - 6,500,000 - - - - สำนักการช่าง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 9 1,810,000 780,000 10,900,000 10,900,000 900,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
279 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ - - - 10,000,000 - - สำนักการช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
280 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 - งานส่งเสริมอาชีพ (พช.)
281 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 - กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
282 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
283 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
284 โครงการอบรมนักทำเทียนรุ่นใหม่ 1,000,000 - - - - -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
285 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ - - 300,000 300,000 300,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
286 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
287 โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม - - 10,000,000 - - - ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 29 270,121,800 404,550,900 373,027,900 296,027,900 295,027,900
แผนงาน เคหะและชุมชน
288 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว          24,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
289 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะห้วยม่วง          42,200,000 - - - - - สำนักการช่าง
290 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี            5,760,000 - - - - - สำนักการช่าง
291 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง            2,560,000 - - - - - สำนักการช่าง
292 โครงการปรับปรุงบ่อน้ำโจ้ก              350,000 231,000 - - - - สำนักการช่าง
293 โครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง          50,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
294 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ          12,000,000 - - - - - สำนักการช่าง
295 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบูรพานอก            3,215,000 - - - - - สำนักการช่าง
296 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์กุดปลาข่อใน 10,100,000 - - - -  - สำนักการช่าง
297 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดวัดใต้ 10,000,000 10,000,000 - - - - สำนักการช่าง
298 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมรั้วตาข่ายสวนสาธารณะห้วยม่วง 3,000,000 3,000,000 - - - - สำนักการช่าง
299 โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ 12,642,900 4,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  - สำนักการช่าง
300 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก 2,000,000 - - - -  - สำนักการช่าง
301 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลและปรับปรุงภูมิทัศน์  85,000,000 85,000,000 - - -  - สำนักการช่าง
302 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่า -          10,000,000 - - - - สำนักการช่าง
303 โครงการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง - 5,000,000 - - - - สำนักการช่าง
304 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี            4,043,900            4,043,900            4,043,900            4,043,900            4,043,900 - สำนักการช่าง
305 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 - - 10,000,000 - - - สำนักการช่าง
306 โครงการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี -            2,976,000            3,264,000            3,264,000            3,264,000 - สำนักการช่าง
307 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี -        280,000,000        280,000,000        280,000,000        280,000,000 - สำนักการช่าง
308 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง - -          15,000,000 - - - สำนักการช่าง
309 โครงการปรับปรุงลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) - -          50,000,000 - - - สำนักการช่าง
310 โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะบุ่งกาแซว            3,000,000 - 3,000,000 - - - สำนักการช่าง
311 โครงการคัดแยกขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
312 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ 80,000 80,000 500,000 500,000 500,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
313 โครงการ "หอพัก คัดขยะ" 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
314 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
315 โครงการชุมชนสดใส ประชารัฐ สุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย -                50,000                50,000                50,000                50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
แผนงาน สาธารณสุข
316 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว - - -            1,000,000 -  - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)  - เงินอุดหนุน
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  117 226,983,136 222,241,236 232,666,420 232,051,220 236,488,820
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
317 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
318 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
319 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
320 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
321 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 5,000,000 10,000 4,000,000 10,000 10,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
322 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 400,000 400,000 - - - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
323 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 300,000 - - - - - งานวิเคราะห์ฯ (วช.)
324 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล - 200,000 200,000 200,000 200,000  - งานวิเคราะห์ฯ (วช.)
325 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - งานวิจัยฯ (วช.)
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
326 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -งานเทศกิจ (สป.)
327 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -งานเทศกิจ (สป.)
328 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 -งานเทศกิจ (สป.)
329 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 400,000 400,000 200,000 200,000 200,000 -งานเทศกิจ (สป.)
330 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
331 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
332 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
333 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 150,000 150,000 150,000 150,000 -งานป้องกันฯ (สป.)
แผนงาน การศึกษา
334 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
335 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
336 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ * เงินอุดหนุนทั่วไป
337 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 450,000 450,000 450,000 450,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
338 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย - 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานโรงเรียน
339 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 - งานโรงเรียน
340 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
341 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษาให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 80,000 80,000 80,000 80,000 - งานโรงเรียน
342 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
343 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 23,121,120 23,121,120 23,121,120 23,121,120 23,121,120 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
344 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดง (ตชด.) 49,192,800 49,192,800 49,192,800 49,192,800 49,192,800 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
345 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
346 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
347 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
348 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
349 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
350 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 300,000 300,000 300,000 - งานโรงเรียน
351 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
352 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
353 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 - งานปฐมวัย * เงินอุดหนุน
354 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 497,200 497,200 497,200 497,200 - งานปฐมวัย
355 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ
356 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
357 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานการศึกษาปฐมวัย
358 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานการศึกษาปฐมวัย * เงินอุดหนุนทั่วไป
359 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสอนนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด - เทศบาลนครอุบลราชธานี 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 1,512,000 - งานระดับก่อนวัยเรียน
360 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
361 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
362 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
363 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 2,700,000 2,700,000 - - - - งานโรงเรียน *งบอุดหนุน
364 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 - งานโรงเรียน
365 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานโรงเรียน
366 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) - - 200,000 - - - งานโรงเรียน
367 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นสูง (ATC) - - 320,000 - - - งานโรงเรียน
368 โครงการชุมชุมลูกเสือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - 1,500,000 - - งานโรงเรียน
369 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 100,000 - - - - งานโรงเรียน
370 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร - 300,000 - - - - งานโรงเรียน
371 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา - 80,000 - - - - หน่วยศึกษานิเทศก์
372 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 -  งานการศึกษาปฐมวัย/
373 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
374 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 300,000 300,000 300,000 300,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
375 โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - 700,000 700,000 700,000 700,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
376 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
377 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,708,000 3,708,000 3,708,000 3,708,000 3,708,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
378 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
379 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์ * เงินอุดหนุนทั่วไป
380 โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง (เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ) - - 500,000 - - - หน่วยศึกษานิเทศก์ * เงินอุดหนุนทั่วไป
381 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - ร.ร.ท.1
382 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร.ร.ท.1
แผนงาน สาธารณสุข
383 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
384 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
385 โครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
386 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) - 230,000 230,000 230,000 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
387 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,300,000 1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
388 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
389 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) - 230,000 230,000 230,000 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
390 โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - 2,120,000 2,120,000 2,120,000 2,120,000 - กองสาธารณสุขฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
391 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
392 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
393 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
394 โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
395 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ - - 50,000 - - - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
396 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 163,680 163,680 160,000 160,000 160,000 - กองสาธารณสุขฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
397 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 32,736 32,736 40,000 40,000 40,000 - กองสาธารณสุขฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
398 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี - 10,400 10,400 10,400 10,400 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
399 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโคฃรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี - 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
400 โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน - 250,000 250,000 250,000 250,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
แผนงาน เคหะและชุมชน
401 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน 5,000,000 - - - - -สำนักการช่าง
402 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง) - 100,000 - - - สำนักการช่าง
403 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - -  - สำนักการช่าง
404 โครงการพัฒนานครอุบลเมืองสะอาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
405 โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
406 โครงการรักษ์แม่มูล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
407 โครงการโรงเรียนลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
408 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม (สธ.)
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
409 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 - งานกีฬาฯ
410 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานกีฬาฯ
411 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - งานกีฬาฯ
412 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 500 1,000 - - - - งานส่งเสริมประเพณีฯ
413 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
414 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
415 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
416 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
417 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
418 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
419 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
420 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
421 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
422 โครงการประชุมชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
423 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
424 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 50,000 100,000 100,000 100,000  - งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)
425 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส - 50,000 50,000 50,000 50,000  - งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการฯ)
426 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2558 - - 30,000 30,000 30,000  - งานพัฒนาชุมขน (พช.)
427 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด - - 100,000 100,000 100,000  - งานสวัสดิการสังคม
428 โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - - 50,000 50,000 50,000  - งานสวัสดิการสังคม
429 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว - - 50,000 50,000 50,000  - งานสวัสดิการสังคม
แผนงาน งบกลาง
430 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,598,300 2,598,300 2,600,100 2,600,100 2,600,100 - งานแผนงานสาธารณสุข (สธ.)
431 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12,000,000 12,000,000 16,992,000 16,800,000 16,660,800 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.) * เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
432 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 306,000 306,000 492,000 552,000 552,000 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.)
433 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 68,000,000 68,000,000 73,312,800 79,389,600 85,466,400 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.) * เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 104 49,103,000 53,585,000 312,044,800 22,840,000 12,840,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
434 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
435 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 10,000 100,000 100,000 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
436 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี - - 3,500,000 - - - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
437 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - งานการเจ้าหน้าที่ (สป.)
438 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
439 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
440 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
441 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
442 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานการงานเจ้าหน้าที่ (สป.)
443 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชานี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานวิจัย (วช.)
444 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี - - 300,000 300,000 300,000 - งานวิจัยและประเมิลผล (วช.)
445 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายนิติการ (วช.)
446 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี - 100,000 100,000 - -
447 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน - 100,000 100,000 100,000 100,000 - งานด้านนิติการ (วช.)
448 โครงการจัดหาระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 438,000 - - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
449 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 600,000 600,000 300,000 300,000 300,000  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
450 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
451 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรและเทคนิคการบันทึกภาพและทัศนศึกษาดูงาน - - 200,000 200,000 200,000  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
452 โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 600,000 - - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
453 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน 400,000 600,000 - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
454 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 - 30,000 70,000 70,000 70,000 - งานบริการข้อมูลข่าวสาร (วช.)
455 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง - 100,000 100,000 - - - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
456 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะห้วยม่วง - 200,000 300,000 - - - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
457 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะหนองบัว - 300,000 400,000 - - - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
458 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 50,000 50,000 50,000 50,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
459 โครงการติดตั้งป้ายอิเล็กทรอนิกส์ - 18,150,000 - - -  - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ (วช.)
460 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000 1,000,000 - - - - ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ (สน.คลัง)
461 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
462 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
463 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ส่วนการพัฒนารายได้
464 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บเองของ อปท. - - 200,000 200,000 200,000  - ส่วนการพัฒนารายได้
465 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานคลัง - - 500,000 - - - สำนักการคลัง
466 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000 500,000 500,000 - - - สำนักการคลัง
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
467 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV 20,170,000 - - - - - งานเทศกิจ (สป.)
468 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานีดับเพลิงบูรพา 285,000 - 285,000 - - - งานป้องกันฯ (สป.)
469 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง บริเวณชุมชนก้านเหลือง 1,500,000 - 1,500,000 - - งานป้องกันฯ (สป.)
470 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 500,000 800,000 - - - - งานเทศกิจ (สป.)
471 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี - 15,000,000 - - - งานเทศกิจ (สป.)
แผนงาน การศึกษา
472 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
473 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือ อาคารฉลองขวัญโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 100,000 100,000 - - - ร.ร.ท.1
474 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียนจงกลณี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 600,000 800,000 - - - ร.ร.ท.1
475 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 500,000 300,000 - - - ร.ร.ท.1
476 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - - 18,000,000 - - - ร.ร.ท.1
477 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - 400,000 100,000 - - - ร.ร.ท.1
478 โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล - - 500,000 - - - ร.ร.ท.1
479 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 800,000 800,000 - - - ร.ร.ท.1
480 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 3, 4, 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 696,000 - - - ร.ร.ท.2
481 โครงการติดตั้งเหล็กดัดกันตกพร้อมประตูเข้าออก อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 150,000 - - - ร.ร.ท.2
482 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 5 และอาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 60,000 - - - ร.ร.ท.2
483 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1, 2, 3, 4, 5, 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 150,000 - - - ร.ร.ท.2
484 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - - 30,000,000 - - - ร.ร.ท.2
485 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว - 255,000 - - - - ร.ร.ท.2
486 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 1,000,000 - - - ร.ร.ท.3
487 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 14,500,000 - - - ร.ร.ท.3
488 โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 1,944,000 - - - ร.ร.ท.3
489 โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 2,000,000 - - - ร.ร.ท.3
490 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 150,000 - - - ร.ร.ท.3
491 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 100,000 - - - ร.ร.ท.3
492 โครงการจัดทำห้องเรียนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 100,000 - - - ร.ร.ท.3
493 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 400,000 - - - ร.ร.ท.3
494 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงเหล็กและเหล็กตาข่ายที่ระเบียงอาคาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 250,000 - - - ร.ร.ท.3
495 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - - 10,000,000 - - ร.ร.ท.3
496 โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - - 2,000,000 - - - ร.ร.ท.3
497 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร - 1,270,000 - - - - ร.ร.ท.3
498 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - - 200,000 - - - ร.ร.ท.4
499 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - - 200,000 - - - ร.ร.ท.4
500 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - - 1,200,000 - - - ร.ร.ท.4
501 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - - 10,328,000 - - - ร.ร.ท.5 * เงินอุดหนุนทั่วไป
502 โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 5,000,000 - - - ร.ร.ท.5
503 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 200,000 - - - ร.ร.ท.5
504 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมพร้อมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 4,000,000 - - - ร.ร.ท.5
505 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 2,500,000 - - - ร.ร.ท.5
506 โครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 336,000 - - - ร.ร.ท.5
507 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง - - 8,157,000 - - - ร.ร.ท.5 * เงินอุดหนุนทั่วไป
508 โครงการก่อสร้างห้องศูนย์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ - - 600,000 600,000 600,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
509 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - 470,000 - - - - ศพด.วัดใต้ฯ
510 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - 46,000 -   - ศพด.วัดใต้ฯ
511 โครงการปรับปรุงพื้นข้างอาคารเรียนด้านทิศเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 71,200   - ศพด.วัดมหาวนาราม
512 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นยางสังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 750,000   - ศพด.วัดมหาวนาราม
513 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 349,000   - ศพด.วัดมหาวนาราม
514 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 690,000   - ศพด.วัดมหาวนาราม
515 โครงการปรับปรุงปูพื้นยางนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   95,000   - ศพด.รร.ท.3
516 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี   300,000 - - - ศพด.ในสังกัดเทศบาลฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
517 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล) * เงินทุนหมุนเวียน
518 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ 650,000 650,000   - งานสัตว์แพทย์ (สธ.)
519 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 200,000 645,000 500,000   - กองสาธารณสุขฯ
520 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,400,000 4,000,000 11,100,000 4,000,000 4,000,000 - กองสาธารณสุขฯ
521 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000 5,000,000   - กองสาธารณสุขฯ
522 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครอุบลราชธานี   150,000,000    - กองสาธารณสุขฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน
523 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 2,000,000      - สำนักการช่าง
524 โครงการปรับปรุงที่เก็บเอกสารภายในสำนักการช่าง   132,600    - สำนักการช่าง
525 โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี   120,000    - สำนักการช่าง
526 โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี   1,080,000    - สำนักการช่าง
527 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  - ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (สธ.)
528 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 11 ไร่ 2,500,000        - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
529 โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติงานของงานจัดเก็บขยะ 5,000,000        - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
530 โครงการก่อสร้างอาคารห้องรวมพลเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ชุดภาคสนาม) 2,000,000        - งานรักษาความสะอาด (สธ.)
531 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจคุณภาพแม่น้ำมูล 10,000  - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
532 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 42 ไร่ 20,000,000 - งานจัดเก็บขยะฯ (สธ.)
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
533 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสังคมสงเคราะห์และศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.)
แผนงาน การพาณิชย์
534 โครงการซ่อมแซมอาคารธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 190,000  - สถานธนานุบาล 1
535 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 10,000 10,000 10,000 10,000  - สถานธนานุบาล 1
536 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 200,000  - สถานธนานุบาล 2
537 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 10,000 10,000 10,000 10,000  - สถานธนานุบาล 2
รวมทั้งสิ้น 537 1,110,185,536 1,426,658,986 1,084,277,320 813,938,120 613,338,720

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายบริการและเผยวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2075097
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
614
892
6339
2059608
43911
51360
2075097

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 08:29