Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 80 0 0 57,906,000 0 0
                   
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเขื่อนธานี 1 - - 1,047,900 - - - สำนักการช่าง
2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพาใน 2 - - 182,100 - - - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 2 - - 248,700 - - - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสรรพสิทธิ์ 1/1 - - 204,300 - - - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 4 - - 185,200 - - - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยพิชิตรังสรรค์ 6 - - 159,900 - - - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 4 - - 226,500 - - - สำนักการช่าง
8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 4 - - 293,100 - - - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุบล - ตระการ 11 - - 226,500 - - - สำนักการช่าง
10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุบล-ตระการ 11/1 - - 270,900 - - - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุบล-ตระการ 12 - - 226,500 - - - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุบล-ตระการ 5 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนอุปลีสาน ( ถนนชยางกูร-ถนนแจ้งสนิท) - - 473,500 - - - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 1 - - 115,500 - - - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 3 - - 404,100 - - - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุปลีสาน 10 - - 259,600 - - - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 24 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 22 - - 163,400 - - - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 20 - - 207,800 - - - สำนักการช่าง
20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 16 - - 159,900 - - - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยผาแดง 8 - - 248,700 - - - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสรรพสิทธิ์ 2 - - 115,500 - - - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 30 - - 381,900 - - - สำนักการช่าง
24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 26 - - 93,300 - - - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 24 - - 337,500 - - - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 22 - - 426,300 - - - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 20 - - 204,300 - - - สำนักการช่าง
28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุขาสงเคราะห์ 1 - - 340,700 - - - สำนักการช่าง
29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุขาสงเคราะห์ 17 - - 725,700 - - - สำนักการช่าง
30 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 36 - - 182,100 - - - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 38 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 25 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 23 - - 270,900 - - - สำนักการช่าง
34 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเลี่ยงเมือง 1 - - 293,100 - - - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธรรมวิถี 4 แยกขวา - - 182,100 - - - สำนักการช่าง
36 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 12 - - 248,700 - - - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 10 - - 162,400 - - - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 8 - - 315,300 - - - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 4 - - 343,200 - - - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 40 แยก 10 - - 293,100 - - - สำนักการช่าง
41 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 40 แยก 8 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
42 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 40 แยก 6 - - 115,500 - - - สำนักการช่าง
43 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 40 แยก 4 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
44 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 40 แยก 2 - - 93,300 - - - สำนักการช่าง
45 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 4.3 - - 159,900 - - - สำนักการช่าง
46 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแจ้งสนิท 14 - - 115,500 - - - สำนักการช่าง
47 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 2/3 - - 159,900 - - - สำนักการช่าง
48 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบูรพานอก 2/4 - - 381,900 - - - สำนักการช่าง
49 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยอุปลีสาน 11 - - 93,300 - - - สำนักการช่าง
50 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 6 - - 115,500 - - - สำนักการช่าง
51 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 8 - - 204,300 - - - สำนักการช่าง
52 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 10 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
53 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 12 - - 159,900 - - - สำนักการช่าง
54 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุริยาตร์ 14 - - 137,700 - - - สำนักการช่าง
55 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยหมู่บ้านราชทัณฑ์ - - 270,900 - - - สำนักการช่าง
56 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 10.1 - - 204,300 - - - สำนักการช่าง
57 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยชยางกูร 10.2 - - 581,700 - - - สำนักการช่าง
58 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเบ็ญจะมะ - - 537,300 - - - สำนักการช่าง
59 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงรั่วเรือนจำ) - - 630,000 - - - สำนักการช่าง
60 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) - - 450,000 - - - สำนักการช่าง
61 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 - - 498,000 - - - สำนักการช่าง
62 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 (ข้างบ้านเลขที่ 1/2) - - 448,000 - - - สำนักการช่าง
63 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ข้างบ้านเลบที่ 8) - - 418,000 - - - สำนักการช่าง
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีแสงทอง (ข้างบ้านเลขที่ 6) - - 351,000 - - - สำนักการช่าง
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบุญลี - - 266,000 - - - สำนักการช่าง
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 93/1) - - 472,000 - - - สำนักการช่าง
67 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
68 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนพลแพน - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
69 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพลแพน - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
70 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
71 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนเทพโยธี - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
72 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนหลวง - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
73 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนหลวง - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
74 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนนครบาล - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
75 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนนครบาล - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
76 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนผาแดง - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
77 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนสมเด็จตัดกับถนนสุริยาตร์ - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
78 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนราชบุตรตัดกับถนนเขื่อนธานี - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
79 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพนม - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
80 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลชัยตัดกับถนนจงกลนิธารณ์ - - 2,847,000 - - - สำนักการช่าง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 0 0 561,498,400 0 0
แผนงาน เคหะและชุมชน
81 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง - - 1,800,000 - - - สำนักการช่าง
82 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะห้วยม่วง - - 2,500,000 - - - สำนักการช่าง
83 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะหนองบัว - - 1,250,000 - - - สำนักการช่าง
84 โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล และรั้วตาข่ายสนามฟุตซอล สวนสาธารณะห้วยม่วง - - 3,100,000 - - - สำนักการช่าง
85 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งถนนเลียบแม่น้ำมูล - - 550,000,000 - - - สำนักการช่าง
86 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเทศบาลนครอุบลราชธานี - - 2,848,400 - - - สำนักการช่าง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0 0 1,000,000 0 0
แผนงาน สาธารณสุข
87 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) - - 1,000,000 - -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 0 0 10,480,000 0 0
แผนงาน การศึกษา
88 โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  - - 80,000 - -  - ร.ร.เทศบาล 3 ฯ
แผนงาน สาธารณสุข
89 โครงการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 11 ไร่ - - 7,500,000 - -  - กองสาธารณสุขฯ
แผนงาน เคหะและชุมชน
90 โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารศูนย์OTOP ตลาดสดเทศ่บาล 3 - - 2,900,000 - -  - สำนักการช่าง
รวมทั้งสิ้น 90 0 0 630,884,400 0 0

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2074904
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
421
892
6146
2059608
43718
51360
2074904

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 06:53