Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  3/2563
วันจันทร์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 กองวิชาการและแผนงาน
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • รายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 • การบริหารจัดการความเสี่ยง

 • การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563

 • การใช้งาน Appication Fondue แจ้งปัญหาเมือง

 • สรุปการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลั4กเกณฑ์การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ

สำนักการศึกษา

 • การยกเลิกการจัดทำโครงการประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2563

 • การปิดภาคเรียนที่ 2/ 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

 • ผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

 • การจัดทำโครงการถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี 2563

กองสวัสดิการสังคม

 

 • รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (กรณีบ้านเรือนเสียหาย)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ การใช้และรักษารถยนต์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลดำเนินงาน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2563

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

สำนักการช่าง

 • การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานขวัญเมือง บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1176140
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
291
1144
1435
1167283
19644
36987
1176140

Your IP: 35.173.35.159
2021-10-18 04:19