Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติระดับแม่น้ำมูล เดือน : กันยายน

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560 2561 2562
1  6.46 3.41 2.25 3.00 7.85 4.95 5.23
2 6.58 3.55 2.35 3.10 7.90 4.80 5.35
3  6.73  3.80  2.50  3.10  7.90 4.70 5.90
4  69.88  3.90  2.75  3.10 7.90 4.75 7.00
5  7.25  4.15  2.85  3.10 7.86 4.80 7.93
6  7.43  4.35  2.85  3.10 7.80 4.90 8.60
7  7.58  4.50  2.85  3.10 7.74 4.80 9.18
8  7.73  4.65  2.85  3.15 7.70 4.82 9.60 
9  7.86  5.05  2.85  3.20 7.65 4.70 10.05
10  8.09  5.25  2.85  3.30 7.60 4.80 10.40
11  8.38  5.30  2.85  3.40 7.55 4.90 10.67
12  8.64  5.30  2.70  3.60 7.50 5.00 10.80
13  8.80  5.30  2.65  4.00 7.44 5.00 10.95 
14  8.98  5.10  2.55  4.80 7.40 5.20 10.94
15  9.10  5.10  2.40  5.30 7.28 5.35 10.80 
16  9.20  5.00  3.10  5.60 7.24 5.40 10.70
17  9.35  5.05  3.70  5.70 7.16 5.38 10.56
18  9.45  5.05  3.90  5.80 7.10 5.35 10.40
19 9.35 5.15 4.10 5.86 7.05  5.35  10.18
20  9.60  5.15 4.00  5.86 7.00 5.33  10.05
21  9.82 5.15 3.80  5.90 7.00 5.15 9.90
22  10.00  5.10 3.60  5.90 7.00  5.05 9.80
23  10.15  5.00  3.40  6.00 7.08  5.05 9.66
24  10.37  4.85  3.40  6.20 7.15  4.98 9.50
25  10.46  4.70  3.30  6.38 7.34  5.05 9.30
26  10.55  4.90  3.25  6.38 7.40  5.05 9.10
27  10.62  4.85  3.25  6.40 7.50  5.03 8.92
28  10.67  4.85  3.25  6.40 7.50  4.95 8.70
29  10.76  4.90  3.30  6.40 7.60  4.83 8.46
30  10.78  4.95  3.45  6.46 7.60  4.70 8.10

 

ระดับน้ำในแม่น้ำมูล วัดจากจุดตรวจวัดระดับน้ำบริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งอำเมืองอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 8.10 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง 113.10 เมตร) ระดับน้ำ ลดลง 36 เซ็นติเมตร

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดังนี้.-

1) มีราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมา ที่อยู่อาศัย และเครื่อง อุปโภค-บริโภค จำนวน 20 ชุมชน

1,998 ครอบครัว 7,645 คน ดังนี้.-

1. ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 จำนวน 97 ครอบครัว 434 คน
2. ชุมชนวัดเลียบ 2 จำนวน 167 ครอบครัว 639 คน
3. ชุมชนวัดบูรพา 2 จำนวน 174 ครอบครัว 789 คน
4. ชุมชนวัดบูรพา 3 จำนวน 193 ครอบครัว 675 คน
5. ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ จำนวน 210 ครอบครัว 696 คน
6. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 จำนวน 49 ครอบครัว 184 คน
7. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 2 จำนวน 23 ครอบครัว 79 คน
8. ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 จำนวน 85 ครอบครัว 285 คน
9 .ชุมชนวัดกุดคูณ 2 จำนวน 215 ครอบครัว 789 คน
10. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 2 จำนวน 53 ครอบครัว 217 คน
11. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3 จำนวน 44 ครอบครัว 170 คน
12. ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค จำนวน 120 ครอบครัว 492 คน
13. ชุมชนถนนพนม 1 จำนวน 182 ครอบครัว 759 คน
14. ชุมชนถนนพนม 2 จำนวน 72 ครอบครัว 334 คน
15. ชุมชนวัดศรีประดู่ จำนวน 163 ครอบครัว 572 คน
16. ชุมชนวัดท่าวังหิน จำนวน 70 ครอบครัว 222 คน
17. ชุมชนโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 6 ครอบครัว 16 คน
18. ชุมชนวัดหลวง จำนวน 54 ครอบครัว 212 คน
19. ชุมชนวัดกลาง จำนวน 19 ครอบครัว 71 คน
20. ชุมชนสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2 ครอบครัว 10 คน

 

2) ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้.-

- ติดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว พร้อมติดตั้งไฟฟ้า    จำนวน 105 หลัง
- ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 28 ถัง
- ห้องสุขา                            จำนวน 24 ห้อง
- เรือพลาสติกท้องแบน                     จำนวน 67 ลำ
- ทรายบรรจุกระสอบแจกจ่ายประชาชน จำนวน 22,502 กระสอบ
- แจกข้าวกล่องตามจุดอพยพ จำนวน 24,400 กล่อง
- ได้รับการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 คัน

- วันที่ 4 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 24 ชุด บริเวณจุดอพยพที่พักชั่วคราวถนนชลประทานท่าบ่อ (ห้วยม่วง)

- วันที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 2 จุด ดังนี้

        1. วัดสุปัฎนาราม          จำนวน  152   ชุด

        2. วัดกุดคูณ               จำนวน   136   ชุด

- วันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 2 จุด ดังนี้

        1. หน้าปั้มน้ำมัน ป.ต.ท.  จำนวน   155  ชุด

        2. โรงไฟฟ้าเก่า            จำนวน   130  ชุด

- วันที่ 13 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 3 จุด ดังนี้

        1. บ่อบำบัด               จำนวน       95 ชุด

        2. ห้วยม่วง                จำนวน       94 ชุด

        3. วัดศรีประดู่             จำนวน       85   ชุด   

- วันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 3 จุด ดังนี้

        1. วัดหลวง                จำนวน       61 ชุด

        2. วัดสุปัฎนาราม          จำนวน     160 ชุด

        3. ห้วยม่วง                จำนวน       36 ชุด

- วันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย 4 จุดดังนี้

        1. หน้าปั้มน้ำมัน ป.ต.ท.  จำนวน     41 ชุด

        2. วัดบูรพา                จำนวน       73 ชุด

        3. วัดใต้                    จำนวน     119 ชุด

        4. วัดกุดคูณ               จำนวน     170 ชุด                        

3) ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราวต่าง ๆ จำนวน 15 จุด

รวมทั้งสิ้น 926 ครัวเรือน 2,509 คน ดังนี้.-

1. หมู่ที่ 11 เขตเทศบาลตำบลปทุม จำนวน 26 ครอบครัว 126 คน
2. หน้าปั้มน้ำมัน ปตท. ทางลงสะพานศรีนครินทร์ จำนวน 68 ครอบครัว 338 คน
3. หาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) จำนวน 120 ครอบครัว 453 คน
4. วัดสุปัฎนาราม จำนวน 80 ครอบครัว 212 คน
5. ปากมูลน้อย จำนวน 6 ครอบครัว 25 คน
6. วัดกุดคูณ จำนวน 329 ครอบครัว 415 คน
7. วัดท่าวังหิน จำนวน 45 ครอบครัว 130 คน
8. ถนนชลประทานท่าบ่อ (ห้วยม่วง) จำนวน 46 ครอบครัว 147 คน
9. ข้างวัดบูรพา จำนวน 52 ครอบครัว 166 คน
10. วัดศรีประดู่ จำนวน 15 ครอบครัว 67 คน
11. วัดหลวง จำนวน 27 ครอบครัว 91 คน
12. ข้างถนนบูรพานอก จำนวน 15 ครอบครัว 71 คน
13. ข้างถนนศรีณรงค์ (โค้งอู่จิรศักดิ์) จำนวน 3 ครอบครัว 8 คน
14. วัดโรมัน จำนวน 90 ครอบครัว 250 คน
15. ซอยพโลชัย 5 (ซอยข้างเรือนจำ) จำนวน 4 ครอบครัว 10 คน

4) การเตรียมการป้องกันผลกระทบจากน้ำเหนือที่จะไหลมา ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย และได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบอุทกภัย   อันอาจมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ

5) มีราษฎรเสียชีวิต ที่ถนนชลประทานท่าบ่อ ท้ายซอยติ่งปลาเผา เนื่องจากโดนไฟฟ้าซ็อต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 04.00 น. ทราบชื่อนางสมบูรณ์ อาภรณ์ศรี อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ก.ย.62

06.00 น.

5.23 110.23 13 -  
2 ก.ย.62

06.00 น.

5.33 110.35 12 ชุมชนเบ็ญจะมะ อพยพปี 62 

3 ก.ย.62

06.00 น.

5.90 110.90 55 - ชุมชนเขื่อนธานี บูรพาราม
วัดป่าแสนอุดม ปี 62

4 ก.ย.62

06.00 น.

7.00  112.00   1.10 -  

5 ก.ย.62

06.00 น.

7.93 112.93 93 -  

6 ก.ย.62

06.00 น.

8.60 113.60 67  -  

7 ก.ย.62

06.00 น.

9.18 114.18  58  -  

8 ก.ย.62

06.00 น.

 9.60 114.60 42  -

9 ก.ย.62

06.00 น.

 10.05 115.05 45  -  

10 ก.ย.62

06.00 น.

10.40 115.40  35 -  

11 ก.ย.62

06.00 น.

 10.67 115.67 27 -  

12 ก.ย.62

06.00 น.

10.80 115.80 13 -  

13 ก.ย.62

06.00 น.

10.95 115.95  15 - ระดับสูงสุด ปี 62 

14 ก.ย.62

06.00 น.

10.94 115.94  - 1  

15 ก.ย.62

06.00 น.

10.80  115.80 - 14

อพยพชุมชนวังแดง ปี 59

16 ก.ย.62

06.00 น.

10.70 115.70  -  16  

17 ก.ย.62

06.00 น.

 10.56 115.56  - 14  

18 ก.ย.62

06.00 น.

 10.40 115.40   - 16  

19 ก.ย.62

06.00 น.

10.18 115.18  -  22  

20 ก.ย.62

06.00 น.

 10.05 115.05 - 13  

21 ก.ย.62

06.00 น.

9.90 114.90  - 15   

22 ก.ย.62

06.00 น.

9.80 114.80 - 10  

23 ก.ย.62

06.00 น.

9.66 114.66 - 14  

24 ก.ย.62

06.00 น.

9.50    114.50 - 16  
25 ก.ย.62 06.00 น. 9.30 114.30 - 20  
26 ก.ย.62 06.00 น. 9.10 114.10 - 20  
27 ก.ย.62 06.00 น. 8.92 113.92 - 18  
28 ก.ย.62 06.00 น. 8.70 113.70 - 22  
29 ก.ย.62 06.00 น. 8.46 113.46 - 24  
30 ก.ย.62 06.00 น. 8.10  113.10 - 36  

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติระดับแม่น้ำมูล เดือน : กันยายน

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560 2561
1  6.46 3.41 2.25 3.00 7.85 4.95
2 6.58 3.55 2.35 3.10 7.90 4.80
3  6.73  3.80  2.50  3.10  7.90 4.70
4  69.88  3.90  2.75  3.10 7.90 4.75
5  7.25  4.15  2.85  3.10 7.86 4.80
6  7.43  4.35  2.85  3.10 7.80 4.90
7  7.58  4.50  2.85  3.10 7.74 4.80
8  7.73  4.65  2.85  3.15 7.70 4.82
9  7.86  5.05  2.85  3.20 7.65 4.70
10  8.09  5.25  2.85  3.30 7.60 4.80
11  8.38  5.30  2.85  3.40 7.55 4.90
12  8.64  5.30  2.70  3.60 7.50 5.00
13  8.80  5.30  2.65  4.00 7.44 5.00
14  8.98  5.10  2.55  4.80 7.40 5.20
15  9.10  5.10  2.40  5.30 7.28 5.35
16  9.20  5.00  3.10  5.60 7.24 5.40
17  9.35  5.05  3.70  5.70 7.16 5.38
18  9.45  5.05  3.90  5.80 7.10 5.35
19 9.35 5.15 4.10 5.86 7.05  5.35
20  9.60  5.15 4.00  5.86 7.00 5.33
21  9.82 5.15 3.80  5.90 7.00 5.15
22  10.00  5.10 3.60  5.90 7.00  5.05
23  10.15  5.00  3.40  6.00 7.08  5.05
24  10.37  4.85  3.40  6.20 7.15  4.98
25  10.46  4.70  3.30  6.38 7.34  5.05
26  10.55  4.90  3.25  6.38 7.40  5.05
27  10.62  4.85  3.25  6.40 7.50  5.03
28  10.67  4.85  3.25  6.40 7.50  4.95
29  10.76  4.90  3.30  6.40 7.60  4.83
30  10.78  4.95  3.45  6.46 7.60  4.70

 

ระดับน้ำในแม่น้ำมูล วัดจากจุดตรวจวัดระดับน้ำบริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งอำเมืองอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 4.70 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง 109.70 เมตร) ระดับน้ำลดลง 13 เซ็นติเมตร 

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดังนี้.-

  1) ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง จำนวน 19 ครอบครัว 51 คน โดยติดตั้งเต็นท์ จำนวน 13 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ถัง และห้องสุขา 3 ห้อง

  2) ได้นำเรือท้องแบนไปให้ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ในการสัญจรไป-มา ตามชุมชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 ลำ

  3) ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย จำนวน 18 ชุด บริเวณจุดอพยพห้วยม่วง

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ก.ย.61

06.00 น.

4.95 109.95 - 3  
2 ก.ย.61

06.00 น.

4.80 109.80 - 15   

3 ก.ย.61

06.00 น.

4.70 109.70 - 10   

4 ก.ย.61

06.00 น.

4.75 109.75 5 -  

5 ก.ย.61

06.00 น.

4.80 109.80 5 -  

6 ก.ย.61

06.00 น.

4.90 109.90 10 -  

7 ก.ย.61

06.00 น.

4.80 109.80 - 10  

8 ก.ย.61

06.00 น.

4.82 109.82 2 -

9 ก.ย.61

06.00 น.

4.70 109.70 - 12  

10 ก.ย.61

06.00 น.

4.80 109.80  10 -  

11 ก.ย.61

06.00 น.

4.90 109.90 10 -  

12 ก.ย.61

06.00 น.

5.00 110.00 10 -  

13 ก.ย.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -

14 ก.ย.61

06.00 น.

5.20 110.20 20 -  

15 ก.ย.61

06.00 น.

5.35 110.35 15 -  

16 ก.ย.61

06.00 น.

5.40 110.40 5 -  

17 ก.ย.61

06.00 น.

5.38 110.38 - 2  

18 ก.ย.61

06.00 น.

5.35 110.35 - 3  

19 ก.ย.61

06.00 น.

5.35 110.35 - -  

20 ก.ย.61

06.00 น.

5.33 110.33 - 2  

21 ก.ย.61

06.00 น.

5.15 110.15 - 18  

22 ก.ย.61

06.00 น.

5.05 110.05 - 10  

23 ก.ย.61

06.00 น.

5.05 110.05 - -  

24 ก.ย.61

06.00 น.

4.98 109.98 - 7  
25 ก.ย.61 06.00 น. 5.05 110.05 7 -  
26 ก.ย.61 06.00 น. 5.05 110.05 - -  
27 ก.ย.61 06.00 น. 5.03 110.03 - 2  
28 ก.ย.61 06.00 น. 4.95 109.23 - 8  
29 ก.ย.61 06.00 น. 4.83 109.83 - 12  
30 ก.ย.61 06.00 น. 4.70  109.70 - 13  

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติระดับแม่น้ำมูล เดือน : สิงหาคม

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560
1  6.75 2.25  2.30 7.00
2  6.95 2.25  2.20 7.15
3  7.10  2.30  2.15 7.28
4  7.15  2.30  2.15 7.38
5  7.15 2.30  2.10 7.50
6  7.15 2.30  2.10 7.60
7 4.23  7.15 2.25  2.10 7.76
8  4.15  7.15  2.25  2.10 7.78
9  4.00  7.15  2.35  2.20 7.80
10  4.06  7.00 2.35  2.20 7.85
11  3.99  6.90  2.55  2.10 7.90
12  3.94  6.80  2.60  2.40  8.00
13  3.86  6.60  2.60  2.50  8.06
14  3.88  6.45  2.60  2.50  8.06
15  4.07  6.20  2.75  2.40  8.00
16  4.15  6.00  2.75  2.40 7.95
17  4.00  5.65  2.45  2.40 7.90
18  4.07  5.35  2.30  2.40  7.86
19  4.58  4.90 2.25  2.30 7.86
20  4.99  4.45  2.25  2.20 7.84
21  5.25  3.80  2.25  2.20 7.80
22  5.44  3.25  2.25  2.20 7.75
23  5.57  2.90  2.25  2.20 7.70
24  5.66  2.70  2.10  2.10 7.66
25  -  2.60  1.90  2.00  7.58
26  5.78  2.40  1.80  2.00 7.54
27  -  2.30  1.80  2.20 7.48
28  6.02  2.30  1.80  2.40 7.56
29  6.18  2.70  2.00  2.40 7.58
30  6.25  2.95 2.10  2.60  7.72
31  6.34  3.10  2.25  2.60 7.80

1. ระดับน้ำในแม่น้ำมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 7.80 เมตร ระดับน้ำทรงตัว จากวันที่ 30 สิงหาคม 2560

2. มีราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมา ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 17 ชุมชน 900 ครอบครัว 3,541 คน ดังนี้

   1. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1  จำนวน  62  ครอบครัว  244 คน

   2. ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (วังแดง) จำนวน 55  ครอบครัว  224 คน  

   3. ชุมชนวัดกุดคูณ  จำนวน 10 ครอบครัว  38 คน

   4. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 4 (วังสว่าง) จำนวน 136  ครอบครัว 536 คน

   5. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 (โพธิ์ทอง) จำนวน 27  ครอบครัว  106 คน

   6. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 3 จำนวน 9  ครอบครัว  39 คน

   7. ชุมชนวัดโรมันฯ จำนวน 84  ครอบครัว 336 คน

   8. ชุมชนถนนพนม 1 (ปากมูลน้อย) จำนวน 24  ครอบครัว 95 คน

   9. ชุมชนถนนพนม 2 (บุ่งกาแซว) จำนวน 16  ครอบครัว 66 คน

   10. ชุมชนวัดสุปัฏน์ จำนวน 3  ครอบครัว 12 คน

   11. ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 (โรงไฟฟ้า) จำนวน 70  ครอบครัว 263 คน

   12. ชุมชนวัดเลียบ 2 (หาดวัดใต้) จำนวน 74  ครอบครัว 285 คน

   13. ชุมชนวัดบูรพา 2 (สะพานใหม่) จำนวน 165  ครอบครัว  650 คน

   14. ชุมชนวัดบูรพา 3 (บ่อบำบัดฯ) จำนวน 146  ครอบครัว  580 คน

   15. ชุมชนศรีประดู่ จำนวน 12  ครอบครัว 40 คน

   16. ศาลากลางบัานดู่ จำนวน 6  ครอบครัว 23 คน

   17. ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 1  ครอบครัว 4 คน   

3. ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

4. ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยติดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชัวคราว จำนวน 71 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 30 ถัง ห้องสุขา 27 ห้อง และพลาสติกท้องแบน จำนวน 66 ลำ

5. ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราวต่าง ๆ จำนวน 17 จุด รวมทั้งสิ้น 279 ครอบครัว 1,013 คน ดังนี้
    5.1 บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง จำนวน 37 ครัวเรือน 84 คน 

    5.2 บริเวณซอยติ่งปลาเผา จำนวน 18 ครัวเรือน 51 คน 

    5.3 บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย  จำนวน 29 ครัวเรือน 112 คน 

    5.4 บริเวณสันเขื่อนถนนเลียบแม่น้ำมูล จำนวน 4 ครัวเรือน 22 คน 

    5.5 บริเวณทางลงท่าทราย (ซอยเขื่อนธานี 1) จำนวน 22 ครัวเรือน 100 คน

    5.6 บริเวณสะพานใหม่ (เขื่อนธานี 1 ข้างปั๊ม ปตท.) จำนวน 16 ครัวเรือน 67 คน 

    5.7 บริเวณสะพานโนนบุ่ง(ท่าทรายพร้อมชัย) จำนวน 21 ครัวเรือน 107 คน  

    5.8 บริเวณหาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) จำนวน 11 ครอบครัว 47 คน 

    5.9 บริเวณหาดวัดใต้ (เขื่อนธานี 3) จำนวน 13 ครัวเรือน 58 คน 

    5.10 บริเวณวัดท่าวังหิน จำนวน 36 ครัวเรือน 86 คน

    5.11 บริเวณวัดกุดคูณ จำนวน 26 ครัวเรือน 130 คน

    5.12 บริเวณสะพานมูลน้อย จำนวน 12 ครัวเรือน 32 คน

    5.13 บริเวณวัดสุปัฎนาราม จำนวน 26 ครัวเรือน 88 คน

    5.14 บริเวณศาลาบ้านดู่ จำนวน 2 ครัวเรือน 3 คน

    5.15 บริเวณหลังเรือนจำ (ซอยโพธิ์ทอง) จำนวน 1 ครัวเรือน 5 คน

    5.16 บริเวณสะพานใหม่ (สามแยกโรงฆ่าสัตว์เก่า) จำนวน 4 ครัวเรือน 17 คน

    5.17 บริเวณวัดโรมันฯ จำนวน 1 ครัวเรือน 4 คน

6. ได้เตรียมการป้องกันผลกระทบน้ำเหนือที่จะไหลมา โดยแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย และได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยอันอาจมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ

7. มีราษฎรได้รับอุบัติเหตุเรือจมน้ำเสียชีวิต 1 ราย ที่ลำน้ำมูลบริเวณใต้สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ชื่อนายไชยรัตน์ พั่วพันธ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมาพักอาศัยกับนางเรียน สว่างวงศ์ ที่บ้านเลขที่ 71/2 ซอยเขื่อนธานี 1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ชุมชนวัดบูรพา 2)

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

 

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ส.ค.60

06.00 น.

7.00 112.00 20 -  

2 ส.ค.60

06.00 น.

7.15  112.15 15  -  

ส.ค.60

06.00 น.

7.28 112.28 13 -  

ส.ค.60

06.00 น.

7.38  112.38  10  -  

ส.ค.60

06.00 น.

7.50  112.50 12  

ส.ค.60

06.00 น.

7.60 112.60  10  

ส.ค.60

06.00 น.

7.76  112.76  16  

ส.ค.60

06.00 น.

7.78  112.78  2  

ส.ค.60

06.00 น.

7.80 112.80 2  

10 ส.ค.60

06.00 น.

7.85 112.85 5  

11 ส.ค.60

06.00 น.

7.90 112.90  5  

12 ส.ค.60

06.00 น.

8.00 113.00  10 -  

13 ส.ค.60

06.00 น.

8.06 113.06  

14 ส.ค.60

06.00 น.

8.06
113.06
 -

15 ส.ค.60

06.00 น.

8.00  113.00 - 6  

16 ส.ค.60

06.00 น.

7.95 112.95 -
5
 

17 ส.ค.60

06.00 น.

7.90 112.90 -  

18 ส.ค.60

06.00 น.

7.86  112.86 -  4  

19 ส.ค.60

06.00 น.

7.86  112.86  -

20 ส.ค.60

06.00 น.

7.84  112.84   

21 ส.ค.60

06.00 น.

7.80 112.80  -  

22 ส.ค.60

06.00 น.

 7.75 112.75  5
 

23 ส.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70   -  5  

24 ส.ค.60

06.00 น.

 7.66 112.66  -  4  

25 ส.ค.60

06.00 น.

 7.58 112.58  -  8  

26 ส.ค.60

06.00 น.

 7.54 112.54   -  4  

27 ส.ค.60

06.00 น.

 7.48 112.48  - 6  

28 ส.ค.60

06.00 น.

7.56
112.56  8
-  

29 ส.ค.60

06.00 น.

7.58  112.58  2 -  

30 ส.ค.60

06.00 น.

7.72   112.72 14  -  

31 ส.ค.60

06.00 น.

 7.80  112.80 -  

 

 

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติระดับแม่น้ำมูล เดือน : สิงหาคม

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560 2561
1  6.75 2.25  2.30 7.00 5.00
2  6.95 2.25  2.20 7.15 5.00
3  7.10  2.30  2.15 7.28 5.00
4  7.15  2.30  2.15 7.38 5.00
5  7.15 2.30  2.10 7.50 4.90
6  7.15 2.30  2.10 7.60 5.00
7 4.23  7.15 2.25  2.10 7.76 5.00
8  4.15  7.15  2.25  2.10 7.78 5.05
9  4.00  7.15  2.35  2.20 7.80 5.10
10  4.06  7.00 2.35  2.20 7.85 5.27
11  3.99  6.90  2.55  2.10 7.90 5.22
12  3.94  6.80  2.60  2.40  8.00 5.20 
13  3.86  6.60  2.60  2.50  8.06 5.10 
14  3.88  6.45  2.60  2.50  8.06 5.10 
15  4.07  6.20  2.75  2.40  8.00 5.05
16  4.15  6.00  2.75  2.40 7.95 5.05
17  4.00  5.65  2.45  2.40 7.90

4.97

18  4.07  5.35  2.30  2.40  7.86 4.90
19  4.58  4.90 2.25  2.30 7.86 4.98
20  4.99  4.45  2.25  2.20 7.84 5.00
21  5.25  3.80  2.25  2.20 7.80 5.00
22  5.44  3.25  2.25  2.20 7.75 4.90
23  5.57  2.90  2.25  2.20 7.70 4.85
24  5.66  2.70  2.10  2.10 7.66 4.88
25  -  2.60  1.90  2.00  7.58 4.98
26  5.78  2.40  1.80  2.00 7.54 5.00
27  -  2.30  1.80  2.20 7.48 5.03
28  6.02  2.30  1.80  2.40 7.56 5.12
29  6.18  2.70  2.00  2.40 7.58 5.12
30  6.25  2.95 2.10  2.60  7.72 5.08
31  6.34  3.10  2.25  2.60 7.80 4.98

ระดับน้ำในแม่น้ำมูล วัดจากจุดตรวจวัดระดับน้ำบริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งอำเมืองอุบลราชธานี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 4.98 เมตร (ระดับน้ำทะเลปานกลาง 109.98 เมตร) ระดับน้ำลดลง 10 เซ็นติเมตร 

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

- เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น ดังนี้.-

  1) ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง จำนวน 19 ครอบครัว 51 คน โดยติดตั้งเต็นท์ จำนวน 13 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ถัง และห้องสุขา 3 ห้อง

  2) ได้นำเรือท้องแบนไปให้ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ใช้ในการสัญจรไป-มา ตามชุมชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 ลำ

  3) ได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย จำนวน 18 ชุด บริเวณจุดอพยพห้วยม่วง

 

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 20 -  

2 ส.ค.61

06.00 น.

5.00
110.00 -  - ชุมชนบ่อบำบัดขนย้ายปี 60

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -  

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -  

ส.ค.61

06.00 น.

4.90 109.90 - 10 ระดับน้ำสุงสุดปี 57 (7.15 ม.)

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 10  

ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 -  
8 ส.ค.61

06.00 น.

5.05 110.05 5 -  

ส.ค.61

06.00 น.

5.10 110.10 5 -  

10 ส.ค.61

06.00 น.

5.27 110.27 17 -  

11 ส.ค.61

06.00 น.

5.22 110.22  - 5  

12 ส.ค.61

06.00 น.

5.20   110.20 -  

13 ส.ค.61

06.00 น.

5.10  110.10 - 10  

14 ส.ค.61

06.00 น.

5.10  110.10 - -

15 ส.ค.61

06.00 น.

5.05 110.05 - 5  

16 ส.ค.61

06.00 น.

5.05 110.05 - -  

17 ส.ค.61

06.00 น.

4.97 109.97 - 8  

18 ส.ค.61

06.00 น.

4.90 109.90 - 7  

19 ส.ค.61

06.00 น.

4.98 109.98 8 -

20 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 2 -  

21 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 - -  

22 ส.ค.61

06.00 น.

4.90 109.90 - 10  

23 ส.ค.61

06.00 น.

4.85 109.85  - 5  

24 ส.ค.61

06.00 น.

4.88 109.88 3 -  

25 ส.ค.61

06.00 น.

4.98 109.98 10 -  

26 ส.ค.61

06.00 น.

5.00 110.00 2 -  

27 ส.ค.61

06.00 น.

5.03 110.03 1 -  

28 ส.ค.61

06.00 น.

5.12 110.12 9 -  

29 ส.ค.61

06.00 น.

5.12 110.12 - -  

30 ส.ค.61

06.00 น.

5.08 110.08 - 4  

31 ส.ค.61

06.00 น.

4.98 109.98 - 10  

 

 

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติน้ำท่วมเดือน : กันยายน

วันที่ 2545 2557 2558 ปี 2559 2560
1  6.46 3.41 2.25 3.00  7.85
2 6.58 3.55 2.35 3.10 7.90
3  6.73  3.80  2.50  3.10  7.90
4  69.88  3.90  2.75  3.10 7.90
5  7.25  4.15  2.85  3.10 7.86
6  7.43  4.35  2.85  3.10 7.80
7  7.58  4.50  2.85  3.10 7.74
8  7.73  4.65  2.85  3.15 7.70
9  7.86  5.05  2.85  3.20 7.65
10  8.09  5.25  2.85  3.30 7.60
11  8.38  5.30  2.85  3.40 7.55
12  8.64  5.30  2.70  3.60 7.50
13  8.80  5.30  2.65  4.00 7.44
14  8.98  5.10  2.55  4.80 7.40
15  9.10  5.10  2.40  5.30 7.28
16  9.20  5.00  3.10  5.60 7.24
17  9.35  5.05  3.70  5.70 7.16
18  9.45  5.05  3.90  5.80 7.10
19  9.35  5.15  4.10  5.86

7.05

20  9.60  5.15 4.00  5.86 7.00
21  9.82 5.15 3.80  5.90 7.00
22  10.00  5.10 3.60  5.90 7.00
23  10.15  5.00  3.40  6.00 7.08
24  10.37  4.85  3.40  6.20 7.15
25  10.46  4.70  3.30  6.38 7.34
26  10.55  4.90  3.25  6.38 7.40
27  10.62  4.85  3.25  6.40 7.50
28  10.67  4.85  3.25  6.40 7.50
29  10.76  4.90  3.30  6.40 7.60
30  10.78  4.95  3.45  6.46 7.60

 

1. ระดับน้ำในแม่น้ำมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 7.60 เมตร ระดับน้ำทรงตัว จากวันที่ 29 กันยายน 2560

2. มีราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมา ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 17 ชุมชน 900 ครอบครัว 3,541 คน ดังนี้

   1. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1  จำนวน  62  ครอบครัว  244 คน

   2. ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (วังแดง) จำนวน 55  ครอบครัว  224 คน  

   3. ชุมชนวัดกุดคูณ  จำนวน 10 ครอบครัว  38 คน

   4. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 4 (วังสว่าง) จำนวน 136  ครอบครัว 536 คน

   5. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 (โพธิ์ทอง) จำนวน 27  ครอบครัว  106 คน

   6. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 3 จำนวน 9  ครอบครัว  39 คน

   7. ชุมชนวัดโรมันฯ จำนวน 84  ครอบครัว 336 คน

   8. ชุมชนถนนพนม 1 (ปากมูลน้อย) จำนวน 24  ครอบครัว 95 คน

   9. ชุมชนถนนพนม 2 (บุ่งกาแซว) จำนวน 16  ครอบครัว 66 คน

   10. ชุมชนวัดสุปัฏน์ จำนวน 3  ครอบครัว 12 คน

   11. ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 (โรงไฟฟ้า) จำนวน 70  ครอบครัว 263 คน

   12. ชุมชนวัดเลียบ 2 (หาดวัดใต้) จำนวน 74  ครอบครัว 285 คน

   13. ชุมชนวัดบูรพา 2 (สะพานใหม่) จำนวน 165  ครอบครัว  650 คน

   14. ชุมชนวัดบูรพา 3 (บ่อบำบัดฯ) จำนวน 146  ครอบครัว  580 คน

   15. ชุมชนศรีประดู่ จำนวน 12  ครอบครัว 40 คน

   16. ศาลากลางบัานดู่ จำนวน 6  ครอบครัว 23 คน

   17. ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 1  ครอบครัว 4 คน   

3. ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

4. ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยติดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชัวคราว จำนวน 71 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 30 ถัง ห้องสุขา 27 ห้อง และพลาสติกท้องแบน จำนวน 66 ลำ

5. ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราวต่าง ๆ จำนวน 17 จุด รวมทั้งสิ้น 279 ครอบครัว 1,013 คน ดังนี้
    5.1 บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง จำนวน 37 ครัวเรือน 84 คน 

    5.2 บริเวณซอยติ่งปลาเผา จำนวน 18 ครัวเรือน 51 คน 

    5.3 บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย  จำนวน 29 ครัวเรือน 112 คน 

    5.4 บริเวณสันเขื่อนถนนเลียบแม่น้ำมูล จำนวน 4 ครัวเรือน 22 คน 

    5.5 บริเวณทางลงท่าทราย (ซอยเขื่อนธานี 1) จำนวน 22 ครัวเรือน 100 คน

    5.6 บริเวณสะพานใหม่ (เขื่อนธานี 1 ข้างปั๊ม ปตท.) จำนวน 16 ครัวเรือน 67 คน 

    5.7 บริเวณสะพานโนนบุ่ง(ท่าทรายพร้อมชัย) จำนวน 21 ครัวเรือน 107 คน 

    5.8 บริเวณหาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) จำนวน 11 ครอบครัว 47 คน 

    5.9 บริเวณหาดวัดใต้ (เขื่อนธานี 3) จำนวน 13 ครัวเรือน 58 คน 

    5.10 บริเวณวัดท่าวังหิน จำนวน 36 ครัวเรือน 86 คน

    5.11 บริเวณวัดกุดคูณ จำนวน 26 ครัวเรือน 130 คน

    5.12 บริเวณสะพานมูลน้อย จำนวน 12 ครัวเรือน 32 คน

    5.13 บริเวณวัดสุปัฎนาราม จำนวน 26 ครัวเรือน 88 คน

    5.14 บริเวณศาลาบ้านดู่ จำนวน 2 ครัวเรือน 3 คน

    5.15 บริเวณหลังเรือนจำ (ซอยโพธิ์ทอง) จำนวน 1 ครัวเรือน 5 คน

    5.16 บริเวณสะพานใหม่ (สามแยกโรงฆ่าสัตว์เก่า) จำนวน 4 ครัวเรือน 17 คน

    5.17 บริเวณวัดโรมันฯ จำนวน 1 ครัวเรือน 4 คน

6. ได้เตรียมการป้องกันผลกระทบน้ำเหนือที่จะไหลมา โดยแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย และได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยอันอาจมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ

7. มีราษฎรได้รับอุบัติเหตุเรือจมน้ำเสียชีวิต 1 ราย ที่ลำน้ำมูลบริเวณใต้สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ชื่อนายไชยรัตน์ พั่วพันธ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมาพักอาศัยกับนางเรียน สว่างวงศ์ ที่บ้านเลขที่ 71/2 ซอยเขื่อนธานี 1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ชุมชนวัดบูรพา 2)

8. เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 950 ชุด

ขอบคุณข้อมูล : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

IMAGEลงพื้นที่น้ำท่วมแจกจ่ายกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำท่วม

 

 

 

IMAGE

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ก.ย.60

06.00 น.

7.85 112.85 5 -  

ก.ย.60 

06.00 น.

7.90 112.90 5 -  

ก.ย.60

06.00 น.

7.90 112.90 - -  

ก.ย.60

06.00 น.

7.90 112.90 - -  

ก.ย.60

06.00 น.

7.86 112.86 - 4  

ก.ย.60

06.00 น.

7.80 112.80  - 6  

ก.ย.60

06.00 น.

7.74 112.74 - 6  

ก.ย.60

06.00 น.

7.70 112.70 - 4  

ก.ย.60

06.00 น.

7.65 112.65 - 5  

10 ก.ย.60

06.00 น.

7.60 112.60 - 5  

11 ก.ย.60

06.00 น.

7.55 112.55 - 5  

12 ก.ย.60

06.00 น.

7.50 112.50 - 5  

13 ก.ย.60 

06.00 น.

7.44 112.44 - 6  

14 ก.ย.60

06.00 น.

7.40 112.40 - 4

15 ก.ย.60

06.00 น.

7.28 112.28 - 6  

16 ก.ย.60

06.00 น.

7.24 112.24 - 4  

17 ก.ย.60

06.00 น.

7.16 112.16 - 8  

18 ก.ย.60

06.00 น.

7.10 112.10 - 6  

19 ก.ย.60

06.00 น.

7.05 112.05 - 5

20 ก.ย.60 

06.00 น.

7.00 112.00 - 5  

21 ก.ย.60

06.00 น.

7.00  112.00  - -   

22 ก.ย.60

06.00 น.

7.00  112.00  -   -  

23 ก.ย.60

06.00 น.

7.08 112.08  8 -  

24 ก.ย.60 

06.00 น.

7.15 112.15 7  -  

25 ก.ย.60

06.00 น.

7.34 112.34 19  -  

26 ก.ย.60

06.00 น.

7.40 112.40 6 -  

27 ก.ย.60 

06.00 น.

7.50 112.50 10 -  

28 ก.ย.60

06.00 น.

7.50 112.50 - -  

29 ก.ย.60

06.00 น.

7.60 112.60  10 -  

30 ก.ย.60

06.00 น.

7.60 112.60  -  -  

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

632608
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
315
554
4010
624422
4426
22744
632608

Your IP: 3.235.45.196
2020-08-07 08:56