Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562

 

IMG 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  13  โครงการ     22,683,700
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 22,683,700
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.1 258,000
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 768,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.5 361,000
4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.7 295,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.9 312,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11 601,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13 716,000
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.15 206,000
9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 3 1,992,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,660,000
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 4,900,000
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,514,800
13 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,099,900
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 26,970,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 26,970,000
14 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  (สวนสาธารณะบูรพานอก) 18,000,000
15 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง 8,970,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  2  โครงการ
    ของชุมชน 
800,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 500,000
16 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 300,000
17 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000
รวมทั้งสิ้น  17  โครงการ 50,453,700

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2201884
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
5554
1246
13524
2169611
18238
59149
2201884

Your IP: 44.192.92.49
2023-06-10 11:32