Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
เดือน แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก จำนวนบ้าน จำนวนครอบครัว
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (หลังคาเรือน) (ครอบครัว)
นอกเขต 246 206 452 193 92 285
ม.ค. 10 6 16 14 14 28 94 122 216 113 97 210        30,761          18,280
นอกเขต 213 173 386 142 49 191
ก.พ. 11 11 22 16 14 30 93 104 197 104 113 217        30,773          18,285
นอกเขต 256 193 449 161 64 225
มี.ค. 15 14 29 20 16 36 113 111 224 135 164 299        30,993          18,279
นอกเขต 203 205 408 143 77 220
เม.ย. 13 17 30 21 17 38 98 108 206 147 162 309        31,009          18,274
นอกเขต 240 203 443 133 93 226
พ.ค. 11 19 30 14 17 31 104 100 204 192 272 464        31,010          18,270
นอกเขต 197 185 382 156 92 248
มิ.ย. 14 5 19 20 20 40 176 112 288 145 179 324        31,032          18,268
นอกเขต
ก.ค. 10 15 25 18 16 34 87 231 318 119 158 277        31,037          18,270
นอกเขต 216 234 450 175 112 287
ส.ค. 11 12 23 37 22 59 78 85 163 108 111 219        31,063          18,269
นอกเขต
ก.ย.
นอกเขต
ต.ค.
นอกเขต
พ.ย.
นอกเขต
ธ.ค.
เดือน แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก จำนวนบ้าน จำนวนครอบครัว
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (หลังคาเรือน) (ครอบครัว)
นอกเขต 275 282 557 170 80 250
ม.ค. 20 12 32 24 10 34 92 96 188 95 99 194        30,354          18,284
นอกเขต 201 170 371 171 92 263
ก.พ. 7 7 14 18 26 44 111 98 209 110 114 224        30,571          18,286
นอกเขต 256 236 492 150 83 233
มี.ค. 13 21 34 15 17 32 126 93 219 163 156 319        30,586          18,294
นอกเขต 226 193 419 204 107 311
เม.ย. 9 14 23 28 16 44 106 105 211 162 151 313        30,588          18,297
นอกเขต 250 216 466 152 68 220
พ.ค. 17 17 34 15 11 26 92 88 180 197 293 490        30,609          18,296
นอกเขต 204 188 392 140 89 229
มิ.ย. 28 21 49 18 16 34 106 99 205 163 207 370        30,629          18,289
นอกเขต 257 240 497 163 87 250
ก.ค. 27 15 42 21 12 33 38 52 90 120 159 279        30,642          18,291
นอกเขต 254 232 486 153 86 238
ส.ค. 11 4 15 17 25 42 76 205 281 156 150 306        30,656          18,292
นอกเขต 272 252 524 163 81 244
ก.ย. 12 17 29 24 19 43 68 77 145 127 128 255        30,686          18,289
นอกเขต 253 250 503 173 97 270
ต.ค. 18 17 35 23 19 42 76 73 149 158 157 315        30,706          18,281
นอกเขต 256 224 480 153 78 231
พ.ย. 19 15 34 19 9 28 101 101 202 101 96 197        30,721          18,274
นอกเขต 246 254 500 175 73 248
ธ.ค. 14 14 28 14 17 31 78 104 182 118 93 211        30,743          18,278

เดือน

แจ้งเกิด

แจ้งตาย

แจ้งย้ายเข้า

แจ้งย้ายออก

จำนวนบ้าน

จำนวนครอบครัว

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคาเรือน)

(ครอบครัว)

นอกเขต

230

201

431

106

126

232

ม.ค.

26

16

42

12

23

35

107

94

201

105

102

207

     29,274

        18,172

นอกเขต

215

217

432

93

135

228

ก.พ.

21

21

42

13

24

37

106

112

218

108

108

216

     29,323

        18,189

นอกเขต

228

214

442

147

105

252

มี.ค.

24

19

43

18

16

34

131

100

231

110

95

205

     29,359

        18,201

นอกเขต

292

243

535

128

86

214

เม.ย.

25

19

44

17

13

30

112

127

239

188

274

462

     29,382

        18,216

นอกเขต

275

249

524

133

84

217

พ.ค.

27

19

46

18

14

32

125

148

273

163

170

333

     29,421

        18,223

นอกเขต

235

202

437

125

81

206

มิ.ย.

19

20

39

24

10

34

83

96

179

143

153

296

     29,402

        18,216

นอกเขต

291

285

576

129

95

224

ก.ค.

30

28

58

18

18

36

92

85

177

140

158

298

     29,418

        18,227

นอกเขต

245

236

481

102

74

176

ส.ค.

17

18

35

17

10

27

95

200

295

127

117

244

     29,440

        18,228

นอกเขต

304

290

594

135

91

226

ก.ย.

24

26

50

11

21

32

83

96

179

129

152

281

     29,486

        18,225

นอกเขต

304

298

602

130

79

209

ต.ค.

28

14

42

16

11

27

76

99

175

177

211

388

     29,510

        18,227

นอกเขต

267

247

514

118

90

208

พ.ย.

27

28

55

12

14

26

91

94

185

114

129

243

     29,530

        18,232

นอกเขต

296

244

540

143

120

263

ธ.ค.

18

18

36

21

22

43

96

88

184

91

102

193

     29,581

        18,243

เดือน

แจ้งเกิด

แจ้งตาย

แจ้งย้ายเข้า

แจ้งย้ายออก

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

นอกเขต

230

201

431

106

126

232

ม.ค.

26

16

42

12

23

35

107

94

201

105

102

207

นอกเขต

215

217

432

93

135

228

ก.พ.

21

21

42

13

24

37

106

112

218

108

108

216

นอกเขต

228

214

442

147

105

252

มี.ค.

24

19

43

18

16

34

131

100

231

110

95

205

นอกเขต

292

243

535

128

86

214

เม.ย.

25

19

44

17

13

30

112

127

239

188

274

462

นอกเขต

275

249

524

133

84

217

พ.ค.

27

19

46

18

14

32

125

148

273

163

170

333

นอกเขต

235

202

437

125

81

206

มิ.ย.

19

20

39

24

10

34

83

96

179

143

153

296

นอกเขต

291

285

576

129

95

224

ก.ค.

30

28

58

18

18

36

92

85

177

140

158

298

นอกเขต

245

236

481

102

74

176

ส.ค.

17

18

35

17

10

27

95

200

295

127

117

244

นอกเขต

304

290

594

135

91

226

ก.ย.

24

26

50

11

21

32

83

96

179

129

152

281

นอกเขต

304

298

602

130

79

209

ต.ค.

28

14

42

16

11

27

76

99

175

177

211

388

นอกเขต

267

247

514

118

90

208

พ.ย.

27

28

55

12

14

26

91

94

185

114

129

243

นอกเขต

296

244

540

143

120

263

ธ.ค.

18

18

36

21

22

43

96

88

184

91

102

193

เดือน แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออก จำนวนบ้าน จำนวนครอบครัว
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม (หลังคาเรือน) (ครอบครัว)
นอกเขต 257 246 503 172 93 265
ม.ค. 18 14 32 15 14 29 97 106 203 112 121 233        29,604          18,259
นอกเขต 183 161 344 123 85 208
ก.พ. 20 18 38 20 17 37 138 138 276 101 115 216        29,626          18,274
นอกเขต 232 235 467 152 8 240
มี.ค. 21 13 34 17 14 31 105 98 203 143 163 306        29,648          18,276
นอกเขต 206 225 431 150 88 238
เม.ย. 14 20 34 18 18 36 107 112 219 203 235 438        29,751          18,282
นอกเขต 220 209 429 131 92 223
พ.ค. 17 18 35 16 12 28 110 80 190 198 238 436        29,800          18,288
นอกเขต 194 198 392 163 76 239
มิ.ย. 21 8 29 14 14 28 86 87 173 245 276 521        29,826          18,286
นอกเขต 235 225 460 136 73 209
ก.ค. 14 15 29 17 16 33 88 78 166 147 156 303        29,844          18,298
นอกเขต 270 250 520 167 93 260
ส.ค. 22 17 39 20 17 37 64 90 154 104 135 239        29,887          18,285
นอกเขต 262 281 543 137 87 224
ก.ย. 18 24 42 21 14 35 76 70 146 108 90 198        29,813          18,285
นอกเขต 267 275 542 148 9 238
ต.ค. 20 23 43 20 14 34 84 91 175 131 147 278        29,904          18,279
นอกเขต 256 254 510 149 96 245
พ.ย. 16 16 32 15 18 33 94 99 193 140 120 260        29,920          18,285
นอกเขต 272 357 629 156 95 251
ธ.ค. 16 12 28 21 17 38 74 82 156 127 120 247        30,334          18,284
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2561
         
  เดือน ชาย หญิง รวมประชากร
  มกราคม            37,019            42,264              79,283
  กุมภาพันธ์            37,077            42,296              79,373
  มีนาคม            37,040            42,279              79,319
  เมษายน            36,983            42,216              79,199
  พฤษภาคม            36,735            41,933              78,668
  มิถุนายน            36,639            41,850              78,489
  กรกฎาคม            36,588            41,772              78,360
  สิงหาคม            36,532            41,829              78,361
  กันยายน            36,516            41,812              78,328
  ตุลาคม            36,525            41,806              78,331
  พฤศจิกายน            36,497            41,742              78,239
  ธันวาคม          36,393          41,721            78,178

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2382364
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
77
697
6207
2369519
20502
71610
2382364

Your IP: 44.201.72.250
2023-09-22 02:13