Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24 0 0 0 54,499,200 0
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุบล-ตระการ 13 (แยก 1) 1 - - - 242,200 - - สำนักการช่าง
2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 1,990,000 - - สำนักการช่าง
ซอยสุขาอุปถัมภ์ 5
3 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 4 1 - - - 2,000,000 - - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2  1 - - - 2,860,000 - - สำนักการช่าง
(ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ซอยชยางกูร 4)
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2 1 - - - 1,717,000 - - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำข้างหนองนาควาย 1 - - - 96,000 - - สำนักการช่าง
7 ครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 2 1 - - - 1,400,000 - - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 240,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 28)
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 485,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 47)
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยชยางกูร 38 1 - - - 465,000 - - สำนักการช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 358,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43)
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 325,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2)
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 330,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 38)
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 230,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 568)
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 291,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 66)
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 760,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6)
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ 1 - - - 380,000 - - สำนักการช่าง
ซอยพโลรังฤทธิ์ ข้างวัดพลแพน
18 ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 - - - 5,000,000 - - สำนักการช่าง
เทศบาลนครอุบลราชธานี
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  1 - - - 490,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างบ้านเลขที่ 243/1)
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  1 - - - 440,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยพโลชัย 5 (ข้างบ้านเลขที่ 3/1)
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  1 - - - 200,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกซอยพนม 9 (ข้างบ้านเลขที่ 57)
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  1 - - - 4,000,000 - - สำนักการช่าง
ซอยชยางกูร 22-24
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  1 - - - 200,000 - - สำนักการช่าง
ซอยแยกถนนอุปราช (ข้างบ้านเลขที่ 100)
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  1 - - - 30,000,000 - - สำนักการช่าง
ถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง)
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 0 0 0 80,000 320,000
แผนงาน การศึกษา
25 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
1
- - - - 240,000 - สำนักการศึกษา
26 โครงการพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 - - - 80,000 80,000 - สำนักการศึกษา
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 33 0 0 1,000,000 20,993,000 1,100,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
27 โครงการปรับปรุงเคาเตอร์และตกแต่งพื้นที่ภายในห้อง 1 - - - 220,000 - - สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
28 โครงการติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบฉายภาพสำหรับห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP 1 - - - 2,888,200 - - สำนักปลัดเทศบาล
29 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุบลราชธานี 1 - - - 14,500,000 - - สำนักปลัดเทศบาล
สัมผัสวิถีชุมชนยลวิถีธรรม
30 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 - - - 500,000 500,000 - สำนักการคลัง
เพื่อเสริมสร้างการปฎิบัติงานด้านการคลัง
31 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 - - - 100,000 100,000 - กองวิชาการฯ
32 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงาน 1 - - - 350,000 - - กองวิชาการฯ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
33 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 - - - 500,000 500,000 - สำนักการคลัง
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
34 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 - - - 1,000,000 - - สำนักปลัดเทศบาล
แผนงาน การศึกษา
35 โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
1
- - - 150,000 - - ร.ร.ท.1
36 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและอาคารเศวตอุบล 1 - - - 60,000 - - ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
37 โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารจงกลณี) 1 - - - 500,000 - - ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
38 โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารบัวหลวง) 1 - - - 350,000 - - ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
39 โครงการปรับปรุงห้องเรียน (Smart Classroom) 
1
- - - 150,000 - - ร.ร.ท.1
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
40 โครงการสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 1 - - - 1,500,000 - - ร.ร.ท.2
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
41 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 - - - 250,000 - - ร.ร.ท.2
42 โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 - - - 300,000 - - ร.ร.ท.2
43 โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 - - - 250,000 - - ร.ร.ท.2
44 โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3  1 - - - 3,000,000 - - ร.ร.ท.3
สามัคคีวิทยาคาร
45 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียน 1 - - - 1,500,000 - - ร.ร.ท.3
ด้านทิศตะวันตกและประตูด้านทิศเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
46 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4  1 - - - 1,008,000 - - ร.ร.ท.4
อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
47 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเด็กอนุบาล พร้อมจัดหาเครื่องเล่น 1 - - - 500,000 - - ร.ร.ท.5
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
48 โครงการปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล พร้อมปรับปรุง 1 - - - 500,000 - - ร.ร.ท.5
ภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
49 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 - - - 1,000,000 - - ร.ร.ท.5
50 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 - - - 500,000 - - ศพด.ร.ร.ท.3
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
51 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 - - - 200,000 - - ศพด.ร.ร.ท.3
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
52 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารเรียน  1 - - - 500,000 -  - ศพด.วัดมหาวนาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม 
แผนงาน สาธารณสุข
53 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 6 1 - - - 1,000,000 - - กองสาธารณสุขฯ
54 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3  1 - - - 3,500,000 - - กองสาธารณสุขฯ
55 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน งานสัตวแพทย์ 1 - - - 250,000 - - กองสาธารณสุขฯ
56 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) 1 - - - 25,000 - - กองสาธารณสุขฯ
57 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 1 - - - 480,000 - - กองสาธารณสุขฯ
58 โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 - - - 300,000 - - กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
59 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้องทันตกรรม 1 - - - 550,000 - - กองสาธารณสุขฯ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
60 โครงการปรับปรุงห้องทำงานและก่อสร้างห้องน้ำกองสวัสดิการสังคม 1 - - 1,000,000 - - - กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น 60 0 0 1,000,000 75,572,200 1,420,000

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2075010
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
527
892
6252
2059608
43824
51360
2075010

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 07:28