Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564

 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน 2561 2562 2563 2564 2565
โครงการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 40 0 0 0 136,054,500 0
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  136,054,500
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท - - - 13,150,000 - - สำนักการช่าง
2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 - หมู่บ้านบัวทอง) - - - 1,870,000 - - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอุบล - ตระการ 11 - - - 498,000 - - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ - - - 29,500,000 - - สำนักการช่าง
เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ห้วยม่วง)
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน - - - 25,000,000 - - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าที่เชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน
- - - 40,000,000 - - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างตลาดสดเทศบาล 5 - - - 798,500 - - สำนักการช่าง
8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเขื่อนธานี - - - 792,000 - - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีณรงค์ - - - 1,129,000 - - สำนักการช่าง
10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย - - - 678,000 - - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลรังฤทธิ์ถนนหม่อมเจียงคำ - - - 961,000 - - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์ - - - 1,636,000 - - สำนักการช่าง
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์ - - - 1,861,000 - - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์ - - - 829,000 - - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์ - - - 548,000 - - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40 - - - 586,000 - - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42 - - - 567,000 - - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21 - - - 642,000 - - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสาน (ถนนเทพโยธี-ถนนสมเด็จ) - - - 304,600 - - สำนักการช่าง
20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมราช - - - 567,000 - - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมเทพ - - - 998,700 - - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลานอก - - - 567,000 - - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน 1 - - - 304,300 - - สำนักการช่าง
24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบลกิจ - - - 154,500 - - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครบาล - - - 698,500 - - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชบุตร - - - 304,600 - - สำนักการช่าง
27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวง - - - 848,600 - - สำนักการช่าง
28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิมล - - - 79,600 - - สำนักการช่าง
29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบูรพานอก - - - 285,900 - - สำนักการช่าง
30 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนยุทธภัณฑ์ - - - 491,600 - - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแพน - - - 1,205,000 - - สำนักการช่าง
32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนจงกลนิธารณ์ - - - 548,500 - - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลาใน - - - 379,700 - - สำนักการช่าง
34 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาอุปถัมภ์ - - - 1,130,000 - - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี - - - 679,800 - - สำนักการช่าง
36 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุรศักดิ์ - - - 323,400 - - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชวงศ์ - - - 398,400 - - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีทอง - - - 98,300 - - สำนักการช่าง
39 โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่ง ภายในสวนสาธารณะสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - 2,610,000 - - สำนักการช่าง
40 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 42.1 - - - 2,031,000 - - สำนักการช่าง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 0 0 0 54,850,000 0
แผนงาน เคหะและชุมชน 54,850,000
41 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง - - - 20,600,000 - - สำนักการช่าง
42 โครงการปรับปรุงทางเดินลู่วิ่ง สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง - - - 10,000,000 - - สำนักการช่าง
43 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง - - - 24,250,000 - - สำนักการช่าง
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0 0 0 0 2,700,000
แผนงาน การศึกษา 2,700,000
44 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) - - - - 2,700,000 - สำนักการศึกษา
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 6 0 0 0 4,500,000 19,747,000
แผนงาน การศึกษา 19,747,000
45 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - - - - 510,000 - สำนักการศึกษา
46 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - - - - 8,157,000 - สำนักการศึกษา
47 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - - - - 10,400,000 - สำนักการศึกษา
48 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - - - - 680,000
- สำนักการศึกษา
แผนงาน เคหะและชุมชน 2,000,000
49 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ชั้น 3) - - - 2,000,000 - - สำนักการช่าง
แผนงาน สาธารณสุข 2,500,000
50 โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - 2,500,000 -  - กองสาธารณสุขฯ
   
                   
รวมทั้งสิ้น 50 0 0 0 195,404,500 22,447,000

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2075087
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
604
892
6329
2059608
43901
51360
2075087

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 08:20