Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  37  โครงการ     69,023,000  
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเขื่อนธานี                  792,000
2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีณรงค์                1,129,000
3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลชัย                  678,000
4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพโลรังฤทธิ์ ถนนหม่อมเจียงคำ                  961,000
5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชิตรังสรรค์                1,636,000
6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสรรพสิทธิ์                1,861,000
7 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุริยาตร์                  829,000
8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาสงเคราะห์                  548,000
9 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 40                  586,000
10 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 42                   567,000
11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยชยางกูร 21                  642,000
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุปลีสาน (ถนนเทพโยธี-ถนนสมเด็จ)                  304,600
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมราช                  567,000
14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพรหมเทพ                  998,700
15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนชวาลานอก                  567,000
16 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างซอยบูรพาใน 1                  304,300
17 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนอุบลกิจ                  154,500
18 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนนครบาล                  698,500
19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชบุตร                  304,600
20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนหลวง                  848,600
21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุนทรวิมล                    79,600
22 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนบูรพานอก                  285,900
23 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนยุทธภัณฑ์                  491,600
24 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนพลแพน                1,205,000
25 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนจงกลนิธารณ์                  548,500
26 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนชวาลาใน                  379,700
27 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขาอุปถัมภ์                1,130,000
28 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนธรรมวิถี                  679,800
29 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุรศักดิ์                  323,400
30 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนราชวงศ์                  398,400
31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนศรีทอง                    98,300
32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิท              13,150,000
33 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึงหมู่บ้านบัวทอง)                1,870,000
34 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ              29,500,000
ศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ห้วยม่วง)
35 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยข้างตลาดสดเทศบาล 5                  798,000
36 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 11                  498,000
37 โครงการปรับปรุงทางเดิน–ลู่วิ่งภายในสวนสาธารณะสถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                2,610,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  2  โครงการ     47,400,000
     แผนงาน เคหะและชุมชน
38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง 23,700,000
39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวยสาธารณะทุ่งศรีเมือง 23,700,000
รวมทั้งสิ้น  39  โครงการ 116,423,000

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2395811
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
529
1127
11867
2376157
33949
71610
2395811

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-27 12:37