Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แก้ไขโครงการ ครั้งที่ 2/2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 28 154,621,130
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร  30,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
(ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ห้วยม่วง)
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง)  30,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
3 โครงการปรับปรุงลำราง คสล.สำรางนาควาย(ช่วงหลัง รพ.ราชเวช - ถนนเลี่ยงเมือง)  19,537,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรค์ (ช่วงอุปราช - ถนนพนม) 511,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
6 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,570,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
7 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,569,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำชุมชนวังสว่าง 7,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแจ้งสนิท 1 (ช่วงซอยสรรพสิทธิ์14 - ทางเข้าประมงฯ) 860,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
10 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณชุมชนริมแม่น้ำมูล 10,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
11 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำภายในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 (ข้างบ้านเลขที่ 546 - ซอยชยางกูร 10) 900,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
13 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 450,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสิทธิ์ตัดกับถนนพลแพน 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
16 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนพลแพน 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
17 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนเทพโยธี 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
18 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนเทพโยธี  2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
19 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนหลวง 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
20 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ตัดกับถนนหลวง 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
21 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลรังฤทธิ์ ตัดกับถนนนครบาล 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
22 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ ตัดกับถนนนครบาล 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
23 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนผาแดง 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
24 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนสมเด็จตัดกับถนนสุริยาตร์ 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
25 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนราชบุตรตัดกับถนนเขื่อนธานี 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
26 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนพนม  2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
27 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟฟ้าจราจร สี่แยกถนนพโลชัยตัดกับถนนจงกลนิธารณ์ 2,847,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 ชุมชนวังสว่าง 4,248,130  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1 10,000,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
29 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 10,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
           
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 615,848,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
30 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 10,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
31 โครงการปรับปรุงลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) 50,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
32 โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะบุ่งกาแซว 3,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งถนนเลียบแม่น้ำมูล 550,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
34 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,848,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
         
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 11 42,150,000
แผนงาน การศึกษา
35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม อาคารเรียน 1, 2, 3, 4, 5, 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
36 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 30,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
37 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
38 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
39 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
40 โครงการจัดทำห้องเรียนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
41 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียนมัธยม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 400,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
42 โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงเหล็กและเหล็กตาข่ายที่ระเบียงอาคาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 250,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
43 โครงการปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
44 โครงการก่อสร้างหลังคาโดมพร้อมสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
45 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขปีงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 45 822,619,130

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2074968
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
485
892
6210
2059608
43782
51360
2074968

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-25 07:01