Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)   ปี  พ.ศ . 2561

เทศบาลนครอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 38 444,810,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป  1 500,00
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการจราจร 500,000 - สำนักปลัดเทศบาล
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  37 444,310,000
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชยางกูร (ช่วงถนนราชธานี - เขตทางหลวง) 20,000,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - เขตทางหลวง)  20,000,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์- ถนนราชธานี) 31,000,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท -ถนนบูรพานอก) 22,000,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคถนนชวาลานอก (ช่วงถนนพโลชัย - ถนนสรรพสิทธิ์) 3,970,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมสัญญาณไฟจราจรถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) 7,990,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 และ 14 7,489,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,319,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 2,770,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ลำรางนาควาย) 2,909,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) 4,480,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอยธรรมวิถี 1) 5,250,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมืองศาลหลักเมือง 12,000,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยเลี่ยงเมือง 7 4,000,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ(ช่าวงถนนเลี่ยงเมือง - ถนนสรรพสิทธิ์) 14,000,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา - ถนนสรรพสิทธ์) 13,000,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลรังฤทธิ์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนบูรพานอก) 9,700,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนพโลชัย) 6,000,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกและระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 2,840,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอฬิกา- ถนนชยางกูร) 8,120,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการปรับปรุงถนนที่จัดแสดงเทียนพรรษาภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,000,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) 4,990,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคนณาปณกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ 313,000 - สำนักการช่าง
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 231,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท-ถนนชยางกูร) 3,890,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(ช่วงซอยชยางกูร 10 - ศอ.ศอ. - ห้วยม่วง) 15,000,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการจัดทำป้ายชื่อบอกสถานที่สำคัญภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,570,000 - สำนักการช่าง
29 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  1,800,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  3,569,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการจัดทำป้ายบอกทางลัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  600,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 8,630,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 86,100,000 - สำนักการช่าง
34 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาไฮแมส) 7,000,000 - สำนักการช่าง
35 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,000,000 - สำนักการช่าง
36 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน 3,180,000 - สำนักการช่าง
37 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอนาฬิกา 600,000 - สำนักการช่าง
38 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 100,000,000 - สำนักการช่าง
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 11,730,000
แผนงาน เคหะและชุมชน 1 10,000,000
39 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 10,000,000 - สำนักการช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 500,000
40 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 500,000 - งานส่งเสริมอาชีพ (พช.)
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1,230,000
41 โครงการอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นประจำแหล่งท่องเที่ยว 100,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
42 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
43 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
44 โครงการอบรมนักทำเทียนรุ่นใหม่ 1,000,000 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
15 152,378,900
แผนงาน เคหะและชุมชน 15 152,378,900
45 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว 24,000,000 - สำนักการช่าง
46 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะห้วยม่วง 42,200,000 - สำนักการช่าง
47 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,760,000 - สำนักการช่าง
48 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองฮาง 2,560,000 - สำนักการช่าง
49 โครงการปรับปรุงบ่อน้ำโจ้ก 350,000 - สำนักการช่าง
50 โครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดห้วยวังนอง 50,000,000 - สำนักการช่าง
51 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ่อบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 5,000,000 - สำนักการช่าง
52 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900 - สำนักการช่าง
53 โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 12,000,000 - สำนักการช่าง
54 โครงการปรับปรุงหนองน้ำสาธารณะบุ่งกาแซว 3,000,000 - สำนักการช่าง
55 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบูรพานอก 3,215,000 - สำนักการช่าง
56 โครงการคัดแยกขยะ 50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
57 โครงการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการ 80,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
58 โครงการ "หอพัก คัดขยะ" 80,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
59 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน 40,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน
113 225,850,040
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 8 8,250,000
60 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของเทศบาล 50,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
61 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
62 โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.) *เปลี่ยนชื่อโครงการ
63 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
64 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 5,000,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
65 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 400,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
66 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 300,000 - งานวิเคราะห์ฯ (วช.) *ยกเลิกโครงการ
67 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) 800,000 - งานวิเคราะห์ฯ (วช.) * เงินอุดหนุน
แผนงาน รักษาความสงบภายใน 7 1,900,000
68 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 200,000 -ฝ่ายรักษาความสงบ (สป.)
69 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 200,000 -ฝ่ายรักษาความสงบ (สป.)
70 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 200,000 -ฝ่ายรักษาความสงบ (สป.)
71 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 400,000 -ฝ่ายรักษาความสงบ (สป.)
72 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000 -ฝ่ายป้องกันฯ (สป.)
73 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000 -ฝ่ายป้องกันฯ (สป.)
74 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) 500,000 -ฝ่ายป้องกันฯ (สป.)
แผนงาน การศึกษา 61 104,630,740
75 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 1 575,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
76 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1 100,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
77 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 1 134,400 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
78 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 1 5,000,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
79 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 1 450,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ * เงินอุดหนุนทั่วไป
80 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 1 50,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
81 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 1,200,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
82 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1 357,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
83 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 982,600 - งานปฐมวัย * เงินอุดหนุน
84 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 1 200,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ * เงินอุดหนุนทั่วไป
85 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1 1,300,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
86 โครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล 1 50,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
87 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 1 100,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
88 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 1 60,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
89 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 1 250,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
90 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,361,000 -  งานการเจ้าหน้าที่ (สน.ศึกษา)
91 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 1 80,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์ *เปลี่ยนชื่อโครงการ
92 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 60,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ
93 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 3,600,000 - งานโรงเรียน
94 โครงการจัดหาครูสอนภาษาและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 903,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
95 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 1 60,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
96 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 1 30,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
97 โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสอนนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,512,000 - งานระดับก่อนวัยเรียน
98 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1 23,121,120 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
99 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 1 49,192,800 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
100 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 1 20,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
101 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  1 150,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
102 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 160,000 - งานกีฬาฯ
103 โครงการถนนเด็กเดิน 1 300,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ
104 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 800,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
105 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 400,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
106 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 1 200,000 - งานการศึกษาปฐมวัย * เงินอุดหนุนทั่วไป
107 โครงการจัดทำห้องเรียนดนตรีสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 700,000 - งานโรงเรียน
108 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 700,000 - งานโรงเรียน
109 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 200,000 - งานการศึกษาปฐมวัย
110 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 1 100,000 - งานการศึกษาปฐมวัย
111 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 65,000 - งานการศึกษานอกระบบฯ
112 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 400,000 - งานโรงเรียน
113 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 250,000 - งานโรงเรียน
114 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล   1 70,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
115 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 50,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
116 โครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 80,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
117 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 35,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
118 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) เตรียมเข้าสู่ AEC โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 472,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 750,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
120 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 200,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
121 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 4,468,320 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
122 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 700,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
123 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 35,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
124 โครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 100,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
125 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 50,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
126 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 300,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
127 โครงการปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 661,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
128 โครงการปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 444,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
129 โครงการปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5  ชุมชนก้านเหลือง  1 95,500 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
130 โครงการปรับปรุงและจัดหาครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5  ชุมชนก้านเหลือง 1 386,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
131 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 300,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
132 โครงการหนูน้อยรักการออม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  1 20,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
133 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 1 30,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
134 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 10,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
135 โครงการจัดทำห้องศูนย์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 200,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
แผนงาน สาธารณสุข 13 6,305,000
136 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000 - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
137 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 60,000 - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล)
138 โครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 300,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
139 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
140 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,300,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
141 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
142 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
143 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
144 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
145 โครงการอบรมอาสาสมัครสัตวแพทย์ 100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
146 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 795,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
147 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
148 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) 200,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.) * เงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงาน เคหะและชุมชน 2 4,800,000
149 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) 3,000,000 -สำนักการช่าง
150 โครงการอุดหนุนงบประมาณดูแลความสะอาดในชุมชนโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,800,000  - งานรักษาความสะอาด (สธ.)
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15 14,960,000
151 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1 2,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
152 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 1 4,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ *เปลี่ยนชื่อโครงการ
153 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 1 50,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
154 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 1 3,000,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
155 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 1 2,500,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
156 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 1 120,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ *เปลี่ยนชื่อโครงการ
157 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1 100,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
158 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 40,000 - งานส่งเสริมประเพณีฯ
159 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 1 950,000 - งานกีฬาฯ
160 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 800,000 - งานกีฬาฯ
161 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 1 100,000 - งานกีฬาฯ
162 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 100,000 - งานกีฬาฯ
163 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 1 200,000 - งานกีฬาฯ
164 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 1 500,000 - งานกีฬาฯ
165 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายติดตั้งในสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลอุบลราชธานี 1 500,000 - งานกีฬาฯ
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2,100,000
166 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 2,000,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
167 โครงการประชุมชุมชน 50,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
168 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 50,000 - งานพัฒนาชุมชน (พช.)
แผนงาน งบกลาง 4
169 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,598,300 - งานแผนงานสาธารณสุข (สธ.) 82,904,300
170 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12,000,000 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.) * เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
171 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 306,000 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.)
172 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 68,000,000 - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.) * เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 105 233,978,680
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 23 20,556,300
173 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ 100,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
174 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
175 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 3,000,000 - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สป.)
176 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000 - ฝ่ายบริหารงานบุคคล (สป.)
177 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000 - ฝ่ายบริหารงานบุคคล (สป.)
178 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 100,000 - ฝ่ายบริหารงานบุคคล (สป.)
179 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 10,958,200 -ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สป.)
180 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 462,200 -สำนักปลัดเทศบาล
181 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชานี 50,000 - งานวิจัย (วช.)
182 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000 - ฝ่ายนิติการ (วช.)
183 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 574,900 - กองวิชาการและแผนงาน
184 โครงการจัดหาระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 438,000 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วช.)
185 โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1,000,000 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วช.)
186 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานของกองวิชาการและแผนงาน 200,000 - กองวิชาการและแผนงาน
187 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 600,000 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วช.)
188 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วช.)
189 โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 600,000 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วช.)
190 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน 400,000 - ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ (วช.)
191 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000 - งานวิจัยและประเมิลผล (วช.)
192 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 562,000 - สำนักการคลัง
193 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000 - ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ (สน.คลัง)
194 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000 - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
195 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000 - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
แผนงาน รักษาความสงบภายใน 2 22,331,000
196 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV 20,170,000 -ฝ่ายรักษาความสงบ
197 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในฝ่ายรักษาความสงบ 2,161,000 -ฝ่ายรักษาความสงบ
แผนงาน การศึกษา 63 132,240,600
198 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 1 500,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
199 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,000,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุนทั่วไป
200 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็มให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 5,906,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุน 
201 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 8,157,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุน 
202 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 10,328,000 - งานโรงเรียน * เงินอุดหนุน 
203 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 1 853,800 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
204 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 1,000,000 - งานโรงเรียน
205 โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักการศึกษา 1 500,000 - ฝ่ายแผนงานและโครงการ
206 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 800,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
207 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 300,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
208 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 100,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
209 โครงการจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 750,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล *เปลี่ยนเป้าหมาย
210 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 6,000,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
211 โครงการปรับปรุงพื้นหินขัดอาคารต่อเติมอาคารเรียน 1 (บัวหลวง) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 350,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
212 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 2,601,000 - ร.ร.เทศบาลบูรพาอุบล
213 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 6,434,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
214 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาฑิต โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 2,000,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
215 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1 10,000,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
216 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมนาสติก โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 400,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
217 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 500,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
218 โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2,000,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
219 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 300,000 - ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
220 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 4,389,600 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
221 โครงการจัดทำลานดนตรีเวทีคนเก่ง โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 130,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
222 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,900,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
223 โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 5,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
224 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 10,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
225 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 4,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
226 โครงการปรับปรุงหอประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 2,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
227 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 2,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
228 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,000,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
229 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 1 200,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
230 โครงการปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือ และรั้วโรงเรียนด้านทิศ - ตะวันตกและประตูทิศเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1 1,500,000 - ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ
231 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 1,504,200 - ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลฯ
232 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่ฯ 1 3,000,000 - ร.ร.เทศบาล 4 อนุบาลฯ
233 โครงการเรียนรู้เกษตรเพื่อการท่องเที่ยวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 500,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
234 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 3,000,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
235 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 1,250,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
236 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 4,000,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
237 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 400,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
238 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1ซ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 100,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
239 โครงการปรับปรุงและติดตั้งสปอร์ตไลท์สนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 500,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
240 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 1,000,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
241 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 4,162,400 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
242 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 500,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
243 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 2,500,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
244 โครงการจัดหาเวทีมวยไทย โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 1,000,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
245 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1 3,000,000 - ร.ร.เทศบาล 5 ชุมชนฯ
246 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ 1 124,900 - ศพด.ร.ร.อนุบาลอุบลฯ
247 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1 2,197,000 - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ
248 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 1 1,000,000 - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ
249 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 1 2,800,000 - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ
250 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 1 300,000 - ศพด.วัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ
251 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 3,000,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
252 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 185,500 - ศพด.วัดมหาวนาราม
253 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สื่ออาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 366,300 - ศพด.วัดมหาวนาราม
254 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 652,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
255 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 873,900 - ศพด.วัดมหาวนาราม
256 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต WIFI อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 50,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
257 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 600,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
258 โครงการติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 260,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
259 โครงการจัดหาแผงกั้นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 315,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
260 โครงการก่อสร้างผนังปูนกั้นห้องเรียนภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1 200,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
แผนงานสาธารณสุข 8 4,592,600
261 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 3 1,000,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
262 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจคุณภาพแม่น้ำมูล 10,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
263 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 50,000 - ศูนย์ฯ 4 (บ้านดู่)
264 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ 650,000 - งานสัตว์แพทย์ (สธ.)
265 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงรั้วหน้าอาคาร 200,000 - กองสาธารณสุข
266 โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 70,000 - กองสาธารณสุข
267 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2,112,600 - กองสาธารณสุข
268 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์  500,000  - ศูนย์ฯ 1 (เทศบาล) * เงินทุนหมุนเวียน
แผนงานเคหะและชุมชน 6 53,928,580
269 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 7,579,580 - สำนักการช่าง
270 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 500,000  - ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม (สธ.)
271 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวน 11 ไร่ 2,500,000  - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
272 โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับปฏิบัติงานของงานจัดเก็บขยะ 5,000,000  - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
273 โครงการก่อสร้างอาคารห้องรวมพลเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด (ชุดภาคสนาม) 2,000,000  - งานรักษาความสะอาด (สธ.)
274 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด/งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 36,349,000 - กองสาธารณสุข
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 160,400
275 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสังคมสงเคราะห์และศึกษาดูงาน  - งานสังคมสงเคราะห์ (พช.)
276 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 160,400 - กองสวัสดิการสังคม
แผนงาน การพาณิชย์ 2 169,200
277 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 100,000 - สถานธนานุบาล 1 *เปลี่ยนแผนงาน
*เปลี่ยนชื่อโครงการ
*เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
278 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 69,200 - สถานธนานุบาล 2
รวมทั้งสิ้น 277 1,068,747,620

 

 สรุป  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)  รวม  278 โครงการ  งบประมาณ  1,069,047,620 บาท
          ปี 2561        
         แบ่งเป็น         งบเทศบาล    255    โครงการ     งบประมาณ      879,893,700  บาท
         แบ่งเป็น         งบอุดหนุน       23    โครงการ     งบประมาณ      189,153,920  บาท

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

917315
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1143
4294
7841
897667
23255
53245
917315

Your IP: 3.231.230.175
2021-04-14 20:22