Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 4/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)   ปี  พ.ศ . 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 28 216,666,000
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) 1,000,000 - สำนักการช่าง
2 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,616,000 - สำนักการช่าง
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์
(ซอยลาบบุญประเสริฐ)
578,000 - สำนักการช่าง
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี
(ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 
540,000 - สำนักการช่าง
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 278,000 - สำนักการช่าง
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – 
ท่าบ่อ (ข้างบ้าน เลขที่ 89/4)
449,000 - สำนักการช่าง
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ 446,000 - สำนักการช่าง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 4,510,000 - สำนักการช่าง
9 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 13,579,000 - สำนักการช่าง
10 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและ
ถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ)
3,690,000 - สำนักการช่าง
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล -
ชุมชนบุ่งกาแซว)
4,990,000 - สำนักการช่าง
12 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,000,000 - สำนักการช่าง
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 300,000 - สำนักการช่าง
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 1,200,000 - สำนักการช่าง
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 4,000,000 - สำนักการช่าง
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนชยางกูร
(ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - สี่แยกวนารมย์)
9,000,000 - สำนักการช่าง
17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคถนนแจ้งสนิท
(ช่วงหอนาฬิกา - สี่แยกดงอู่ผึ้ง)
30,000,000 - สำนักการช่าง
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช 1,500,000 - สำนักการช่าง
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว 5,000,000 - สำนักการช่าง
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี -
ถนนพลแพน
1,500,000 - สำนักการช่าง
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 3,000,000 - สำนักการช่าง
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาอุปถัมภ์ - ห้วยม่วง 5,000,000 - สำนักการช่าง
23 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง 8,000,000 - สำนักการช่าง
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 5,000,000 - สำนักการช่าง
25

โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี

93,900,000 - สำนักการช่าง
26 โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,590,000 - สำนักการช่าง
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง 7,000,000 - สำนักการช่าง
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,000,000 - สำนักการช่าง
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 34,821,000
แผนงาน เคหะและชุมชน
29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างโดยรอบศาลหลักเมือง            2,820,000 - สำนักการช่าง
30 โครงการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี            2,976,000 - สำนักการช่าง
31 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี          17,975,000 - สำนักการช่าง
32 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2
         10,000,000 - สำนักการช่าง
33 โครงการชุมชนสดใส ประชารัฐ สุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย                50,000 - งานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สธ.)
แผนงาน สาธารณสุข
34 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว            1,000,000  - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.) *เงินอุดหนุน
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21 9,537,600
แผนงาน การศึกษา
35 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000 - งานโรงเรียน
36 โครงการเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยน 300,000 - งานโรงเรียน
37 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
100,000 - งานโรงเรียน
38 ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 300,000 - งานปฐมวัย
39 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
200,000 - งานโรงเรียน
40 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 450,000 - งานโรงเรียน
41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
497,200 - งานโรงเรียน
42 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 80,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
43 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้มีคุณูปการ ด้านการจัดการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
250,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
44 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับ
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
2,190,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
45 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง
การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
700,000 - หน่วยศึกษานิเทศก์
46 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
300,000 - งานโรงเรียน
แผนงาน สาธารณสุข
47 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
48 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ
ทัศนศึกษาดูงาน
2,650,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.) 230,000 - งานส่งเสริมสุขภาพ (สธ.)
50 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
10,400 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
51 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
100,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
52 โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000 - งานสัตวแพทย์ (สธ.)
แผนงาน เคหะและชุมชน
53 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ชุมชนเบ็ญจะมะฯ 3 (วังแดง) 100,000 - สำนักการช่าง
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
54 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000  - งานสังคมสงเคราะห์
(กองสวัสดิการฯ)
55 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 50,000  - งานสังคมสงเคราะห์
(กองสวัสดิการฯ)
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 32 26,267,000
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
56 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,450,000  - สำนักปลัดเทศบาล
57 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
แก่ประชาชน
100,000 - งานด้านนิติการ (วช.)
58 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 30,000 - งานบริการข้อมูลข่าวสาร (วช.)
59 โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตไร้สายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 100,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
60 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะห้วยม่วง 200,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
61 โครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการประชาชนในสวนสาธารณะหนองบัว 300,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
62 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000 - งานบริการเทคโนโลยีฯ (วช.)
63 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000  - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
64 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
50,000  - ฝ่ายการเงินฯ (สน.คลัง)
แผนงาน สาธารณสุข
65 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,430,000 - งานสุขาภิบาลฯ (สธ.)
66 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 645,000 - ฝ่ายบริหารทั่วไป (สธ.)
แผนงาน เคหะและชุมชน
67 โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี 120,000 - สำนักการช่าง
แผนงาน การศึกษา
68 โครงการปรับปรุงอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 250,000 - รร.ท.1
69 โครงการติดตั้งป้ายชื่อหลักสูตรอาชีวศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 30,000 - รร.ท.1
70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพา
อุบล
503,000 - รร.ท.1
71 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 255,000 - รร.ท.2
72 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 900,000 - รร.ท.3  
73 โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 300,000 - รร.ท.3  
74 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า/แปรงฟัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร 
450,000 - รร.ท.3  
75 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,000,000 - รร.ท.3  
76 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก
และประตูทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
1,500,000 - รร.ท.3  
77 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและพัฒนาลานด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
1,450,000 - รร.ท.3  
78 โครงการปรับปรุงห้องน้ำในห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,050,000 - รร.ท.3  
79 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่
องค์ตื้อ
1,200,000 - รร.ท.4
80 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 84,000 - ศพด.รร.อนุบาลฯ
81 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่
องค์ตื้อ
550,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
82 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 50,000 - ศพด.วัดใต้ฯ
83 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 500,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
84 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 550,000 - ศพด.วัดมหาวนาราม
แผนงาน พาณิชย์
85 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 9,000,000  - สถานธนานุบาล 1
86 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1) 10,000  - สถานธนานุบาล 1
87 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) 10,000  - สถานธนานุบาล 2
รวมทั้งสิ้น 87 287,291,600

 

เพิ่มเติมโครงการ ครั้งที่ 4/2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561 - 2564)   ปี  พ.ศ . 2562

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน
ที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
      ของชุมชน
3 5,345,000
แผนงาน สาธารณสุข
1 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
1 2,120,000

- งานส่งเสริมสุขภาพ
กองสาธารณสุขฯ

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 1 225,000 - งานส่งเสริม
ประเพณีฯ
สำนักการศึกษา

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

3 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่
ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
1 3,000,000 - งานส่งเสริม
ประเพณีฯ
สำนักการศึกษา

- ชุมชนในเขต
เทศบาลฯ

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

ข่าวย้อนหลังเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

IMG ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยรักษ์หัวใจห่างไกลบุหรี่ 
 IMG กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก " รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ " ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 IMG ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติ " โครงการไทยนิยม ยั่งยืน " ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
IMG รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
IMG บุญประจำปีตลาดโต้รุ่งราชบุตร
IMG โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนอุปลีสาน(หน้ากองบิน-แยกสนามบินนานาชาติ) ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 61 เป็นต้นไป
 IMG ประชุมรับฟังการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภาคสมัครใจ
 IMG มอบโล่แสดงความยินดีเเละเป็นกำลังให้น้องเกล้าผู้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันไมค์ทองคำ
IMG โครงการส่งเสริมสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุรุ่นที่ 1
IMG ร่วมพิธีสวดมนต์และกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดมหาวนาราม
IMG ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อสร้างลานจอดรถ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดพระธาตุหนองบัว
 IMG รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน 1 เครื่อง และเตียงผู้ป่วยปรับได้ 2 เตียง) จากลุ่มนักลงทุน Dream Hight+Arrival และ รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์ (ที่นอนลม 2 อัน) จากแพทย์หญิงบงกช ธิติโรจนวัฒน์ 
IMG กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดมหาวนาราม
IMG กิจกรรมทำสมาธิและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล 
IMG พิธีเปิดการอบรมโครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ
IMG ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9) 
IMG ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนำครูนักเรียนเวียนเทียนในเนื่องในวันวิสาขบูชา 
IMG ร่วมตัดสินรอบคัดเลือกการแข่งขันเดินตัวหนอนระดับปฐมวัย 
IMG ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ดูงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
IMG อบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล 
IMG ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561
IMG กิจกรรมประกวดภาพระบายสีระดับปฐมวัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
IMG กิจกรรม 5 ส. ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
IMG อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561
IMG กิจกรรม Big Cleaning Day ตาม “โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี” เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดมณีวนาราม
IMG อบรมโครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว
IMG อบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
IMG โครงการจัดงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
IMG โครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่)
IMG ฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด
IMG อบรมระบบเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
IMG เทศบาลฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าและปัญหาฝาท่อชำรุด 
IMG ทำบุญเลี้ยงพระตลาดสดเทศบาล 5 ประจำปี 2561 
 IMG ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียไหลผ่านชุมชนเพื่อลงสู่แม่น้ำมูล
IMG ประชุมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น(อนุสาวรีย์แห่งความดี) 
IMG กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี 
IMG เปิดการอบรมกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 
IMG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
IMG ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
IMG พิธีตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง 2561
IMG โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมวัดมหาวนาราม
IMG พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่หนองบัว ณ บริเวณศาลาเจ้าปู่หนองบัว (ด้านทิศตะวันตกของสวนสาธารณะหนองบัว)
IMG กิจกรรม “นครอุบลชวนปั่นเพื่อน้อง” ไปทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
IMG ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง 
IMG ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติตามกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุข 4 H (Head Heart Hand Health)ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 
IMG กิจกรรมวันระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล
IMG ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ รับการประเมินสถานศึกษา
IMG ทำความสะอาด และเก็บกวาดขยะที่อุดตันท่อระบายบริเวณชยางกรู 18
IMG โครงการอบรมกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 
IMG

IMG

IMG

 
IMG  
IMG


 IMG


 IMG

 
 IMG

 IMG
 IMG ส่งเสริมความสุข5มิติสำหรับผู้สูงอายุ  

ข่าวย้อนหลังเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

 

ข่าวย้อนหลังเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

   
IMG   โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ลานเอนกประสงค์ ชมรมผู้สูงอายุวัดหลวง
   
   
   
IMG รับมอบโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 26 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 IMG โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีการฟ้อนรำและยืดเหยียดกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ
IMG โครงการสร้างเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ 
IMG งานรักษาความสะอาด ดูแลคลองรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
IMG พิธีเปิดการอบรมโครงการวัยรุ่นรักษ์ฟันใส่ใจดูเเลกันตลอดไป 
IMG พิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
IMG ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. 
IMG  การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเเละฝึกซ้อมหนีไฟเเก่เยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
 IMG  มอบเตียงผู้ป่วย และรถเข็น ตามโครงการกายอุปกรณ์
IMG   ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาท่อระบายอุดตัน 
IMG นายกเทศมนตรีฯ รับโล่ ผลงานดีเด่นระดับ อปท. ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ประจำปี 2561
IMG พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุวัดกลาง
IMG  นำเสนอผลงานด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
IMG  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่ 
IMG  เทศบาลนครอุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทอุบลราชธานี
IMG  โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเเละฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
IMG  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวัดศรีประดู่ ประจำปี 2561
IMG  ซ่อมแซมตู้ควบคุมสัญญาณไฟและเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG  ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดัน ข้อเสนอสู่นโยบายสาธารณะ
IMG  เปิดการอบรมวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลบุหรี่ สุรา ยาเสพติด  
IMG โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุวัดมหาวนาราม ประจำปี 2561
IMG  ประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง ภายใต้โครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
IMG  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT รองรับ Digital Economy ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
IMG ลงพื้นที่ถนนสรรพสิทธิ์ (สี่แยกสามัคคี) และถนนแจ้งสนิท (แยกหอนาฬิกา) เพื่อติดตามการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน
IMG เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน ระหว่างวันที่ 23 -28 กรกฎาคม 2561
IMG กิจกรรมถนนเด็กเดิน เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ตอน “สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง”
IMG เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ)อำนวยการจราจร พานักเรียนข้ามถนน
IMG  มอบต้นทับทิมตามโครงการปลูกต้นทับทิมเพื่อความเป็นสิริมงคล
IMG  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
 IMG  โครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 4 (เขต 4)
IMG  ขอเชิญชวนท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ร่วมแกะสลักเทียนเพื่อจัดทำเทียนพรรษา
IMG  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
IMG กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ในการจัดทำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
IMG   โครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 3
 IMG  พิธีอัญเชิญหลักศิลาจารึกโบราณอายุกว่า 1,500 ปี จากอำเภอโขงเจียมมาประดิษฐานณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
IMG กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้แนวระบบสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
IMG พิธีเปิดโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 2
IMG  เชิญร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดินตอนสืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
IMG นายกเทศมนตรี ร่วมงานหนึ่งทศวรรษ ชมรมผู้สูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
IMG  โครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ตลาดสดเทศบาล 3(ตลาดใหญ่)
 IMG ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี
 IMG ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
 IMG ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานถนนเด็กเดิน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ตอน "สืบสานดนตรีไทยลูกทุ่ง" ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
 IMG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น

IMG

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง

 IMG อบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
 IMG อบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) ในผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 
IMG สำนักงานกองทุนยุติธรรม สามารถช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
IMG ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสุทัศนาราม เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
IMG สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
IMG ประชุมร่วมพิจารณางบและชี้แจงการขับเคลื่อนพัฒนาตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
IMG ประชุมพิจารณาการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
IMG ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) ให้สะอาดเสมอ มีสุขอนามัยที่ดี
IMG กิจกรรมปั่นจักรยาน “นครอุบลชวนปั่นเพื่อน้อง ในวันจักรยานโลก และสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลกลดพลาสติก”
IMG

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากฝนตก ลมกันโชกแรง ทำให้ต้นไม้โค่นล้ม บริเวณบ้านพักอาศัยและสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

 
IMG มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 
IMG อบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
 
 

 

เดือนเมษายน พ.ศ.2561

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

029525
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
323
489
1104
22997
9288
16882
29525

Your IP: 54.198.96.198
2018-08-14 16:10