Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

รายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี

สถิติน้ำท่วมเดือน : ตุลาคม

วันที่ 2545 2557 2558 2559 2560
1  10.78 5.10 3.40 6.50 7.60
2  10.75  5.20  3.25  6.60 7.60
3  -  5.35  3.20  6.68 7.60
4  -  5.40  3.20  6.68 7.68
5  -  5.50  3.65  6.68 7.68
6  -  5.50  3.90  6.80 7.68
7  -  5.50  3.90  6.86 7.68
8  -  5.50  4.25  6.90 7.68
9  -  5.35  4.40  6.94 7.70
10  -  5.10  4.70  6.94 7.70
11  -  4.90  4.80 6.94 7.70
12  -  4.60  4.90  6.90 7.70
13  -  4.20  4.90  6.89 7.70
14  -  3.71  5.00  6.75 7.70
15  -  3.25  5.00  6.66 7.70
16  -  2.90  4.90  6.56 7.70
17  -  2.70  4.80  6.48 7.70
18  -  2.60  4.80  6.48 7.70
19  8.98  2.45  4.80  6.38 7.60
20  8.85  2.35  4.80  6.27 7.60
21  8.73  2.20  4.70  6.20 7.55
22  8.58  2.10  4.70  6.16 7.55
23  8.45  2.05 4.50  6.16 7.48
24  8.33  2.05  4.20  6.10 7.48
25  8.18  20.5  3.60  6.08 7.40
26  8.05  2.35  3.20  6.08 7.40
27  87.94  2.75  2.90  6.08 7.30
28  7.78  3.00  2.90  6.08 7.26
29  7.67  3.50  2.90  6.08 7.20
30  7.55  3.80  2.90  6.02 7.15
31  7.42  4.05  2.80 6.00 7.10


1.
 ระดับน้ำในแม่น้ำมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. อยู่ที่ระดับ 7.10 เมตร ระดับน้ำลดลง 5 เซ็นติเมตร  จากวันที่ 30 ตุลาคม 2560

2. มีราษฎรที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการสัญจรไปมา ที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 17 ชุมชน 900 ครอบครัว 3,541 คน ดังนี้

   1. ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1  จำนวน  62  ครอบครัว  244 คน

   2. ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (วังแดง) จำนวน 55  ครอบครัว  224 คน  

   3. ชุมชนวัดกุดคูณ  จำนวน 10 ครอบครัว  38 คน

   4. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 4 (วังสว่าง) จำนวน 136  ครอบครัว 536 คน

   5. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 (โพธิ์ทอง) จำนวน 27  ครอบครัว  106 คน

   6. ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 3 จำนวน 9  ครอบครัว  39 คน

   7. ชุมชนวัดโรมันฯ จำนวน 84  ครอบครัว 336 คน

   8. ชุมชนถนนพนม 1 (ปากมูลน้อย) จำนวน 24  ครอบครัว 95 คน

   9. ชุมชนถนนพนม 2 (บุ่งกาแซว) จำนวน 16  ครอบครัว 66 คน

   10. ชุมชนวัดสุปัฏน์ จำนวน 3  ครอบครัว 12 คน

   11. ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1 (โรงไฟฟ้า) จำนวน 70  ครอบครัว 263 คน

   12. ชุมชนวัดเลียบ 2 (หาดวัดใต้) จำนวน 74  ครอบครัว 285 คน

   13. ชุมชนวัดบูรพา 2 (สะพานใหม่) จำนวน 165  ครอบครัว  650 คน

   14. ชุมชนวัดบูรพา 3 (บ่อบำบัดฯ) จำนวน 146  ครอบครัว  580 คน

   15. ชุมชนศรีประดู่ จำนวน 12  ครอบครัว 40 คน

   16. ศาลากลางบัานดู่ จำนวน 6  ครอบครัว 23 คน

   17. ชุมชนวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวน 1  ครอบครัว 4 คน   

3. ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ที่อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

4. ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยติดตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชัวคราว จำนวน 71 หลัง พร้อมติดตั้งไฟฟ้า ถังน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน 30 ถัง ห้องสุขา 27 ห้อง และพลาสติกท้องแบน จำนวน 66 ลำ

5. ได้อพยพราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปพักอาศัยที่จุดอพยพที่พักชั่วคราวต่าง ๆ จำนวน 17 จุด รวมทั้งสิ้น 279 ครอบครัว 1,013 คน ดังนี้
    5.1 บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง จำนวน 37 ครัวเรือน 84 คน 

    5.2 บริเวณซอยติ่งปลาเผา จำนวน 18 ครัวเรือน 51 คน 

    5.3 บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย  จำนวน 29 ครัวเรือน 112 คน 

    5.4 บริเวณสันเขื่อนถนนเลียบแม่น้ำมูล จำนวน 4 ครัวเรือน 22 คน 

    5.5 บริเวณทางลงท่าทราย (ซอยเขื่อนธานี 1) จำนวน 22 ครัวเรือน 100 คน

    5.6 บริเวณสะพานใหม่ (เขื่อนธานี 1 ข้างปั๊ม ปตท.) จำนวน 16 ครัวเรือน 67 คน 

    5.7 บริเวณสะพานโนนบุ่ง(ท่าทรายพร้อมชัย) จำนวน 21 ครัวเรือน 107 คน 

    5.8 บริเวณหาดวัดใต้ (ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) จำนวน 11 ครอบครัว 47 คน 

    5.9 บริเวณหาดวัดใต้ (เขื่อนธานี 3) จำนวน 13 ครัวเรือน 58 คน 

    5.10 บริเวณวัดท่าวังหิน จำนวน 36 ครัวเรือน 86 คน

    5.11 บริเวณวัดกุดคูณ จำนวน 26 ครัวเรือน 130 คน

    5.12 บริเวณสะพานมูลน้อย จำนวน 12 ครัวเรือน 32 คน

    5.13 บริเวณวัดสุปัฎนาราม จำนวน 26 ครัวเรือน 88 คน

    5.14 บริเวณศาลาบ้านดู่ จำนวน 2 ครัวเรือน 3 คน

    5.15 บริเวณหลังเรือนจำ (ซอยโพธิ์ทอง) จำนวน 1 ครัวเรือน 5 คน

    5.16 บริเวณสะพานใหม่ (สามแยกโรงฆ่าสัตว์เก่า) จำนวน 4 ครัวเรือน 17 คน

    5.17 บริเวณวัดโรมันฯ จำนวน 1 ครัวเรือน 4 คน

6. ได้เตรียมการป้องกันผลกระทบน้ำเหนือที่จะไหลมา โดยแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจุดเสี่ยงภัย ได้เตรียมป้องกันเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในที่ปลอดภัย และได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยอันอาจมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ

7. มีราษฎรได้รับอุบัติเหตุเรือจมน้ำเสียชีวิต 1 ราย ที่ลำน้ำมูลบริเวณใต้สะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ชื่อนายไชยรัตน์ พั่วพันธ์ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 หมู่ 10 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมาพักอาศัยกับนางเรียน สว่างวงศ์ ที่บ้านเลขที่ 71/2 ซอยเขื่อนธานี 1 ถนนเขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ชุมชนวัดบูรพา 2)

8. เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 950 ชุด


ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล

ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

(เมตร)

รทก.

(เมตร)

เพิ่ม

(ซ.ม.)

ลด

(ซ.ม.)

ชุมชนที่อพยพ

1 ต.ค.60

06.00 น.

7.60 112.60 - -  

2 ต.ค.60 

06.00 น.

7.60 112.60 - -  

3 ต.ค.60

06.00 น.

7.60 112.60 - -  

4 ต.ค.60

06.00 น.

7.68 112.68 8 -  

5 ต.ค.60

06.00 น.

7.68 112.68  -  -  

6 ต.ค.60

06.00 น.

7.68 112.68 - -  

7 ต.ค.60

06.00 น.

7.68 112.68 - -  

8 ต.ค.60

06.00 น.

7.68 112.68 - -  

9 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 2  -  

10 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

11 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

12 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

13 ต.ค.60 

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

14 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -

15 ต.ค.60 

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

16 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

17 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

18 ต.ค.60

06.00 น.

7.70 112.70 - -  

19 ต.ค.60

06.00 น.

7.60 112.60 - 10

20 ต.ค.60 

06.00 น.

7.60 112.60 - -  

21 ต.ค.60

06.00 น.

7.55 112.55 - 5  

22 ต.ค.60

06.00 น.

7.55 112.55 - -  

23 ต.ค.60

06.00 น.

7.48 112.48 - 7  

24 ต.ค.60 

06.00 น.

7.48 112.48 - -  

25 ต.ค.60

06.00 น.

7.40 112.40 - 8  

26 ต.ค.60

06.00 น.

7.40 112.40 - -  

27 ต.ค.60 

06.00 น.

7.30 112.30 - 10  

28 ต.ค.60

06.00 น.

7.26 112.26 - 4  

29 ต.ค.60

06.00 น.

7.20 112.20 - 6  

30 ต.ค.60

06.00 น.

7.15  112.15 - 5  

   31 ต.ค.60

   06.00 น. 7.10  112.10 - 5