Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  12  โครงการ     34,945,500
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 34,945,500
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2) 8,959,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 และ 14 6,834,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 
และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8) 
5,015,000
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,904,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอยธรรมวิถี 1) 4,462,500
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 240,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) 581,400
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 2,210,000
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 1,785,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) 405,450
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 483,650
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3  2,065,500
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  4  โครงการ 230,000
    แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000
13 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000
14 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 50,000
    แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 130,000
15 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
16 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 5,027,900
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 5,027,900
17 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 984,000
18 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  70  โครงการ 193,356,700
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 1,070,000
19 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
20 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ 600,000
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระบรมวงศานุวงศ์
21 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
22 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
23 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 150,000
25 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 50,000
26 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
    แผนงาน  การศึกษา 99,108,900
27 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000
28 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
29 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000
30 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 143,000
31 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 593,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
33 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
34 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 2,500,000
35 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,265,000
37 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 280,000
38 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,650,000
39 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 21,619,000
40 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 49,990,000
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
41 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
42 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
43 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,250,000
44 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
45 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
46 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000
47 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 2,250,000
48 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 10,000
49 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,014,900
50 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
51 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
52 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 100,000
53 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
55 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,000,000
56 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,000,000
57 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
58 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
59 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000
60 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
61 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
62 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 450,000
63 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 50,000
64 โครงการฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่สู่ความเป็นกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 300,000
    แผนงาน  สาธารณสุข 500,000
65 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 100,000
66 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
67 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 100,000
68 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ 50,000
69 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 2,600,000
70 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) 2,550,000
71 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ 50,000
    แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,111,500
72 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000
73 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 2,000,000
74 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
75 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000
76 โครงการขอรับเงินอุดหนุนประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 200,000
77 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1,000
78 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 10,000
79 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 500
80 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 50,000
81 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000
82 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
    แผนงาน  งบกลาง 85,746,300
85 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) 2,598,300
86 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 17,376,000
87 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 414,000
88 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65,358,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  37  โครงการ 30,910,100
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 2,887,800
89 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
90 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
91 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
92 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
93 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 51,100
94 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
95 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
96 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 99,600
97 โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 51,800
98 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 130,000
99 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 834,300
100 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
101 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
102 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
103 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 11,000
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 69,000
104 โครงการปรับปรุงห้องแม่ข่ายกล้อง CCTV 69,000
    แผนงาน  การศึกษา 6,544,000
105 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 708,300
106 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
107 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1,288,000
108 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 222,000
109 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 392,000
110 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 10,000
111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 128,000
112 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 114,600
113 โครงการจัดหาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 185,000
114 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 981,000
115 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 591,100
116 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 539,000
117 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 385,000
    แผนงาน  สาธารณสุข 957,200
118 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 900,000
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 57,200
    แผนงาน  เคหะชุมชน 19,993,300
120 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 3,506,300
121 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
122 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด/ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 16,437,000
    แผนงาน  การพาณิชย์ 68,800
123 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 68,800
    แผนงาน  งบกลาง 390,000
124 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 190,000
125 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 200,000
รวมทั้งสิ้น  125  โครงการ 264,470,200

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    จำนวน  1  โครงการ   5,000,000
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 5,000,000
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน 5,000,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์    จำนวน  4  โครงการ    6,480,500
     แผนงาน  การศึกษา 6,480,500
2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 6,143,100
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 96,400
4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 144,600
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 96,400
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 11,480,500

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (หน่วยงานอื่นๆ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  5  โครงการ     12,754,027
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 12,754,027
1 การประชุมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558  (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) 50,000
2 โครงการวางและจัดผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) 50,000
3 โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 1,995,839
4 โครงการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 1,993,682
5 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ กฟภ. ระยะที่ 3  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลฯ (กฟจ.อบ.)) 8,664,506
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 12,754,027

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

 

 

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  12  โครงการ     15,924,000
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 15,924,000
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบลตระการ 4 - ถนนราษฎร์บำรุง) 810,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 95) 247,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยธรรมวิถี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2) 450,000
4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยแยกชอยชยางกูร 10.1 (ข้างบ้านเลขที่ 18) 62,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 19/1) 225,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก - ถนนอุปราช) 4,900,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราษฎร์บำรุง) 4,510,000
8 โครงการก่อสร้าง คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขาอุปถัมภ์ แยก 1 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 200,000
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง 1,320,000
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดมณีวนาราม ด้านทิศเหนือ 244,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 1,366,000
12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 1,590,000
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  2  โครงการ 130,000
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 130,000
13 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
14 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 1,174,000
      แผนงาน  เคหะชุมชน 1,174,000
15 โครงการดูแลบำรุงและรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,124,000
16 โครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล 50,000
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  72  โครงการ 185,807,900
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 1,100,000
17 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
18 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
19 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
20 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
21 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
22 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
23 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 600,000
24 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ 100,000
25 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
26 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
27 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 200,000
      แผนงาน  การศึกษา 95,133,400
29 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
30 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 100,000
31 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 375,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
33 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
34 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  5,000,000
35 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 250,000
36 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000
37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,820,000
38 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 251,000
39 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 948,600
40 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
41 โครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
42 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
43 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
44 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
45 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,085,000
46 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 282,000
47 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 50,000
48 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
49 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,122,800
50 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
51 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000
52 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  22,505,000
53 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 48,770,000
54 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 30,000
55 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
56 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
57 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
58 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
59 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
60 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 50,000
      แผนงาน  สาธารณสุข 5,505,000
61 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
62 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
63 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 60,000
64 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 795,000
65 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000
66 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
67 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
68 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000
69 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
70 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) 200,000
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,270,000
71 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
72 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
73 โครงการประชุมชุมชน 50,000
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6,800,000
74 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 300,000
75 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2,500,000
76 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
77 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 2,000,000
78 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 1,000,000
79 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560 200,000
80 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 250,000
81 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000
82 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 20,000
83 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
      แผนงาน  งบกลาง 75,399,500
84 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 58,654,500
85 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 9,748,800
86 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 354,000
87 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) 2,598,300
88 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  57  โครงการ 51,187,600
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 4,001,300
89 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
90 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
91 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
92 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  980,100
93 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 10,400
94 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง  196,400
95 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
96 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
97 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
98 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 966,600
99 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 100,000
100 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
101 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 166,800
102 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 942,000
103 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายเทศกิจ) 942,000
      แผนงาน  การศึกษา 21,699,500
104 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
105 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
106 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
107 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
108 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 50,000
109 โครงการก่อสร้างส้วมให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 420,000
110 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 117,000
111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ 73,000
112 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 391,000
113 โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 70,000
114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 380,000
115 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1,402,900
116 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 130,000
117 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม  75,000
118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสมุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 100,000
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2,224,000
120 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 942,600
121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 400,000
122 โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,250,000
123 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนที่ 1,2,3,4,5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 420,000
124 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 380,000
125 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,215,200
126 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 381,200
127 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 450,000
128 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 400,000
129 โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 350,000
130 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,247,600
131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 3,100,000
132 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 2,560,000
133 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,000,000
134 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 120,000
      แผนงาน  สาธารณสุข 9,974,800
135 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) และพื้นที่โดยรอบ 225,000
136 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) 100,000
137 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานสัตวแพทย์ 100,000
138 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6,169,800
139 โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) 70,000
140 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 1,260,000
141 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 2,050,000
      แผนงาน  เคหะชุมชน 13,725,400
142 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 898,300
143 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 200,000
144 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานรักษาความสะอาด) 12,627,100
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 844,600
145 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 844,600
     
     
  รวมทั้งสิ้น  145  โครงการ 254,223,500

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     จำนวน   22 โครงการ 18,990,300
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 17,990,300
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 23 776,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 245) 377,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเจริญราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 97) 220,000
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสมเด็จ (ข้างบ้านเลขที่ 80) 177,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนนครบาล (ข้างบ้านเลขที่ 60) 300,000
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยพโลชัย 9 (ข้างบ้านเลขที่ 12/2) 94,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโพธิ์ทอง 874,000
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 (ข้างบ้านเลขที่ 18) 340,000
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพโลชัย 9.1 930,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 299/29) 379,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10 190,000
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7 1,069,300
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุปลีสาน 2 904,000
14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ 1,249,500
  (ช่วงถนนอุปราช - ถนนสุปัฎน์) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราช - ถนนสุปัฎน์)  
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุปลีสาน (ข้างบ้านเลขที่ 29) 158,000
16 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 418,000
17 โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ำ คสล. ซอยเขื่อนธานี 3 535,000
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17 3,714,500
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพรหมราช (ข้างบ้านเลขที่ 572) 548,000
20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,250,000
21 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาล 5 487,000
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 1,000,000
22 โครงการปรับปรุงระบบจราจร 1,000,000
  2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ     จำนวน 3 โครงการ 230,000
         แนวทางการพัฒนา   การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน 100,000
1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
      แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 130,000
2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
3 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
  3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน 7   โครงการ 17,467,000
     แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 220,000
1 โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 70,000
2 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ 50,000
3 โครงการรักษ์แม่มูล 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย 300,000
4 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน 30,000
5 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ 30,000
6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 240,000
     แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 16,947,000
7 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 16,947,000
  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                          จำนวน 61   โครงการ 102,375,300
      แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 20,000
     ของประชาชน  
1 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
      แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000
2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประเภทจัดตั้ง 300,000
      แนวทางการพัฒนา   จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 260,000
3 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
4 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
5 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
     แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็ง 755,000
     ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  
6 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
7 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดเทอม 100,000
8 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 575,000
9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 30,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 4,698,200
10 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
11 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
12 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 50,000
13 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,158,200
14 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 1,590,000
15 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
17 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 50,000
18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 200,000
       แนวทางการพัฒนา   จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 2,550,000
19 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 2,550,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 400,000
20 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000
21 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียนการสอน 9,046,500
     และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
22 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000
23 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,477,500
24 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
25 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL ระบบ WiFi 84,000
26 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 5,000,000
27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000
28 โครงการบัณฑิตน้อย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม) 20,000
29 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
30 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา 1,150,000
31 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล 175,000
32 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
33 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
34 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง 50,000
35 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย 70,000
  (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล)  
36 โครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว 100,000
37 โครงการหนูน้อยฟันสวย (โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) 20,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 76,615,600
38 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 24,552,000
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสังกัด สพฐ.  
39 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 51,943,600
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด สพฐ. และสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน  
40 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
41 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000
     แนวทางการพัฒนา   จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 250,000
42 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 250,000
     
     แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,050,000
43 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
44 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
45 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 1,000,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา 710,000
46 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
47 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000
48 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 10,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง 60,000
     การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
49 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
50 โครงการประชุมชุมชน 50,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 400,000
51 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
52 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (ฐปฐ.) 250,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,660,000
53 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 100,000
55 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 500,000
56 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
57 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000
58 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 600,000
59 โครงการถนนเด็กเดิน 100,000
60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
61 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 200,000
  5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน 33   โครงการ 41,540,900
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 9,900
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์อุบลฮักแพง 9,900
  ปี พ.ศ.2558  
     แนวทางการพัฒน   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 200,000
2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
3 โครงการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาล 50,000
  และลูกจ้างประจำ  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 34,483,400
5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 1,392,500
6 โครงการจัดหาครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 120,000
7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 36,500
8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 9,900
9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 739,500
10 โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 900,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 470,000
12 โครงการก่อสร้างห้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 300,000
13 โครงการก่อสร้างรั้วสวน 11 ไร่ ด้านทิศตะวันออก 276,000
14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 122,400
15 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 300,000
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 150,000
18 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 200,000
19 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,017,000
20 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลาง (โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว) 100,000
21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000
22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 135,000
23 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 50,000
24 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 10,328,000
25 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 5,958,000
26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 8,978,600
27 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,800,000
     แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 6,627,600
28 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 5,345,100
29 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 6 1,282,500
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 220,000
30 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ 50,000
  ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558  
31 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานกาชาดประจำปี "รับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม" 20,000
  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558  
32 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 50,000
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
  รวมทั้งสิ้น 126 โครงการ 180,603,500

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครอุบลราชธานี (หน่วยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน 8   โครงการ 167,500,000  
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 167,500,000  
1 โครงการงานบูรณะทางแอสฟัลต์ 12,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
2 โครงการงานบูรณะทางหลวงสายหลัก 25,300,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
3 โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 13,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
4 โครงการกิจกรรมลาดยางทางหลวง 10,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 79,200,000 - สำนักงานโยธาธิการฯ
6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/ขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี 20,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
  ช่วงถนนนิคมสายกลาง -ถนนอุปราช    
7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยสุขาสงเคราะห์ 4 3,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
8 โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนสุขาสงเคราห์ 5,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  75,000  
       จำนวน 1   โครงการ    
         แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 75,000  
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 75,000 - สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ
  แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน    
  รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 167,575,000  


ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  10  โครงการ     19,433,600
     แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 17,971,600
1 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์) 663,300
2 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์ - ถนนเทพโยธี) 457,200
3 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 666,900
4 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราช) ด้านทิศเหนือ 830,700
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 1,823,000
6 โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 325,000
7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) 2,600,000
8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) 4,105,500
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย ถึง ซอยชยางกูร 34) 6,500,000
     แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 1,462,000
10 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,462,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  2  โครงการ 130,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 130,000
1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
2 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  5  โครงการ 220,000
    แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 80,000
1 โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000
2 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 50,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย 140,000
3 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ 50,000
4 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน 40,000
5 โครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล 50,000

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

     จำนวน  58  โครงการ

110,668,700
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
    ของประชาชน
20,000
1 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000
2 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา 100,000
    แนวทางการพัฒนา  จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 160,000
3 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
4 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
    แนวทางการพัฒนา  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็ง  455,000
    ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
5 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
6 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
7 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 375,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 7,893,300
8 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
9 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
10 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,598,300
11 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 795,000
12 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000
13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 50,000
16 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,300,000
     แนวทางการพัฒนา  จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 300,000
17 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 306,000
18 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 306,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียน
    การสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
20,633,400
19 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
20 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
21 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  5,000,000
22 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 250,000
23 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000
24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,820,000
25 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 251,000
26 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
27 โครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
28 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
29 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
30 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
31 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,085,000
32 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 282,000
33 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 50,000
34 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
35 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,061,400
36 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 70,000
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 72,616,000
37 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 22,880,000
38 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 49,606,000
39 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 30,000
40 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
    แนวทางการพัฒนา  จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 5,000
41 โครงการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 5,000
    แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,025,000
42 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
43 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 25,000
44 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 1,000,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย
660,000
45 โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
46 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง
    การปกครองระบอบประชาธิปไตย
1,215,000
47 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
48 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
49 โครงการประชุมชุมชน 5,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 350,000
50 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 100,000
51 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) 250,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,430,000
52 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
53 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 250,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
55 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000
56 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 20,000
    แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 500,000
57 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
58 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  41  โครงการ 63,473,900
    แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 30,000
1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 835,000
2 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
4 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
5 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
6 โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
7 โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ 35,000
8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 60,477,900
9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  9,732,900
10 โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งระบบกล้อง CCTV 9,730,000
11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 17,479,300
12 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง  95,500
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 67,000
14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10,262,000
15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 19,100
16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 19,100
17 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
19 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
20 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 50,000
21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 45,000
22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ 41,300
23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 200,000
24 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 101,100
25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 19,000
26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 2,000,000
27 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) 6,400,000
28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 630,000
29 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 216,400
30 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 591,000
31 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,029,200
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 1,000,000
32 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น  230,000
33 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 100,000
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
35 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 30,000
   แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติงานและเครือข่ายเทศโนโลยีสารสนเทศ  900,000
36 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชน 200,000
37 โครงการปรับปรุงระบบ Network ภายในสำนักงาน 400,000
38 โครงการจัดทำโปรแกรมพัสดุ - จัดซื้อจัดจ้าง 100,000
39 โครงการจัดทำโปรแกรมสำนักการคลังด้านพัสดุและทรัพย์สิน 100,000
40 โครงการจัดทำโปรแกรมสำนักการคลังพัฒนารายได้ 100,000
   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น
   ภายในประเทศและต่างประเทศ
 
1,000
41 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
รวมทั้งสิ้น  116  โครงการ 193,926,200

 

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี (หน่วยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน  3  โครงการ 751,726,000
     แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 751,726,000
1 โครงการบำรุงรักษาทางหลวงฟื้นฟูทางหลวง 23,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานี
ที่ 1
2 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 14,726,000 - แขวงการทางอุบลราชธานี
ที่ 1
3 โครงการปรับปรุงเส้นท่อประปา HDPE บริเวณถนนนิคมสายกลาง-ถนนพิชิตรังสรรค์ และภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 714,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอุบลฯ
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ 80,000
     แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 80,000
1 โครงการสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์กลุ่มแม่บ้านปทุมมาลัย, กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่ 50,000 - สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ
2 โครงการฝึกอบรมด้านจักสารเส้นพลาสติกกลุ่มแม่บ้านปทุมมาลัย, กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงวัดศรีประดู่ 30,000 - สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 751,806,000

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

 

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     จำนวน 16 โครงการ     19,561,000
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13,561,000
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 8) 248,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 20 (ข้างบ้านเลขที่ 59) 100,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนหลวง (ข้างบ้านเลขที่ 267) 259,000
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนยุทธภัณฑ์ (ข้างบ้านเลขที่ 18) 145,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราชบุตร (ข้างบ้านเลขที่ 20/7) 161,000
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 215) 181,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพาใน (ข้างบ้านเลขที่ 403) 114,000
8 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพรหมราช - ถนนพิชิตรังสรรค์) 1,345,000
9 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน) ฝั่งตรงข้ามวัดแจ้ง 290,000
10 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) 297,000
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ (ช่วงถนนหลวง - ถนนเทพโยธี) 1,125,000
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพานอก (ข้างบ้านเลขที่ 74/16) 1,346,000
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างซอยชยางกูร 4 - ซอยชยางกูร 12) 4,750,000
14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ 3,200,000
      แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 6,000,000
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,000,000
16 โครงการปรับปรุงระบบจราจร 1,000,000
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ     จำนวน 6 โครงการ 510,000
      แนวทางการพัฒนา   การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน 250,000
1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
2 โครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC " 100,000
3 โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามโครงการพระราชดำริ) 50,000
      แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 260,000
4 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
5 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 30,000
6 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน 2   โครงการ 1,280,000
     แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 240,000
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น              240,000
     แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,040,000
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี            1,040,000
  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              จำนวน 61 โครงการ 102,842,200
     
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 50,000
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเทศบาล 50,000
      แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000
2 โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานสังกัดเทศบาลฯ 100,000
      แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 500,000
3 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
4 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
5 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
7 โครงการอบรมจราจรแก่เยาวชนและประชาชน 100,000
     แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็ง 1,005,000
     ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  
8 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 800,000
9 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
10 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 175,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 8,313,200
11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน 2,300,000
12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 165,000
14 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 200,000
15 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,500,000
16 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 1,590,000
17 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 100,000
18 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,158,200
19 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
20 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 50,000
       แนวทางการพัฒนา     จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 3,300,000
21 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
22 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 3,000,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 252,000
23 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 252,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6,700,000
24 โครงการอบรมผู้ปกครองพัฒนา IQ - EQ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 60,000
25 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ "สานสัมพันธ์สายใยรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 80,000
26 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 2,500,000
27 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
28 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 20,000
29 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา 1,150,000
30 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 30,000
31 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 40,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                  100,000
33 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
34 โครงการหนูน้อยฟันสวย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 30,000
35 โครงการเข้าค่าย Day Camp โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 50,000
36 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 50,000
37 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 50,000
38 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง 800,000
39 โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,650,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 74,339,000
40 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ.,สังกัดกรมการศาสนา และสังกัดตำรวจตระเวณชายแดน 50,342,000
41 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ.,และสังกัดกรมศาสนา 23,887,000
42 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
43 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 90,000
     แนวทางการพัฒนา   จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 100,000
44 โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
     แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,623,000
45 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 500,000
46 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000
47 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
48 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 23,000
49 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 1,000,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา 10,000
50 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) 10,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 1,250,000
51 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
52 โครงการประชุมชุมชน                50,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 150,000
53 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,700,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
55 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 100,000
56 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000
57 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
58 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000
59 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 450,000
60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
61 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 150,000
  5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน 30   โครงการ 29,770,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 50,000
1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 350,000
2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
3 โครงการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 200,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 28,575,500
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,000,000
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  5,000,000
7 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 560,000
8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 6,951,000
9 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล 1,000,000
10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 322,700
11 โครงการติดตั้งม่านโค้งกั้นเตียงผู้ป่วยในห้องปฐมพยาบาล 15,000
12 โครงการจัดทำทางลาดสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการ 100,000
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8,180,000
14 โครงการปรับปรุงพื้นห้องอาคารเรียนที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 614,000
15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 600,000
16 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 250,000
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 320,000
18 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 80,000
19 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 235,000
20 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 9,500
21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 38,300
22 โครงการปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม 300,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 757,500
23 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ 100,000
24 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000
25 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 50,000
26 โครงการรับเพื่อให้น้ำใจคนบ้านเฮา 100,000
27 โครงการจัดทำวารสารรายงานกิจการของเทศบาล 397,500
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฎิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยี 36,000
29 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในเทศบาล 36,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นภายในประเทศและต่างประเทศ 1,000
30 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
  รวมทั้งสิ้น 115 โครงการ 153,963,200