Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

action 2561

ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผด.01)

    สรุปรายชื่อและรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ผด.02)

   สรุปรายชื่อและรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

    สรุปรายชื่อและรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หน่วยงานอื่น)

 

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  12  โครงการ     34,945,500
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 34,945,500
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2) 8,959,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 และ 14 6,834,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2
และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8) 
5,015,000
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,904,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอยธรรมวิถี 1) 4,462,500
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 240,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) 581,400
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 2,210,000
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 1,785,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) 405,450
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 483,650
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3  2,065,500
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  4  โครงการ 230,000
    แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000
13 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000
14 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 50,000
    แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 130,000
15 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
16 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 5,027,900
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 5,027,900
17 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 984,000
18 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  70  โครงการ 193,356,700
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 1,070,000
19 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
20 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ 600,000
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระบรมวงศานุวงศ์
21 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
22 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
23 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 150,000
25 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 50,000
26 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
    แผนงาน  การศึกษา 99,108,900
27 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000
28 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
29 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000
30 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 143,000
31 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 593,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
33 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
34 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 2,500,000
35 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,265,000
37 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 280,000
38 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,650,000
39 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 21,619,000
40 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 49,990,000
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
41 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
42 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
43 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,250,000
44 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
45 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
46 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000
47 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 2,250,000
48 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 10,000
49 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,014,900
50 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
51 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
52 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 100,000
53 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
55 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,000,000
56 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,000,000
57 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
58 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
59 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000
60 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
61 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
62 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 450,000
63 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 50,000
64 โครงการฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่สู่ความเป็นกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 300,000
    แผนงาน  สาธารณสุข 500,000
65 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 100,000
66 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
67 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 100,000
68 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ 50,000
69 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 2,600,000
70 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) 2,550,000
71 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ 50,000
    แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,111,500
72 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000
73 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 2,000,000
74 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
75 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000
76 โครงการขอรับเงินอุดหนุนประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 200,000
77 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1,000
78 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 10,000
79 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 500
80 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 50,000
81 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000
82 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
    แผนงาน  งบกลาง 85,746,300
85 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) 2,598,300
86 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 17,376,000
87 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 414,000
88 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65,358,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  37  โครงการ 30,910,100
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 2,887,800
89 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
90 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
91 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
92 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
93 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 51,100
94 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
95 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
96 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 99,600
97 โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 51,800
98 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 130,000
99 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 834,300
100 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
101 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
102 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
103 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 11,000
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 69,000
104 โครงการปรับปรุงห้องแม่ข่ายกล้อง CCTV 69,000
    แผนงาน  การศึกษา 6,544,000
105 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 708,300
106 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
107 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1,288,000
108 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 222,000
109 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 392,000
110 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 10,000
111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 128,000
112 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 114,600
113 โครงการจัดหาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 185,000
114 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 981,000
115 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 591,100
116 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 539,000
117 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 385,000
    แผนงาน  สาธารณสุข 957,200
118 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 900,000
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 57,200
    แผนงาน  เคหะชุมชน 19,993,300
120 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 3,506,300
121 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
122 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด/ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 16,437,000
    แผนงาน  การพาณิชย์ 68,800
123 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 68,800
    แผนงาน  งบกลาง 390,000
124 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 190,000
125 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 200,000
รวมทั้งสิ้น  125  โครงการ 264,470,200

 

 สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    จำนวน  1  โครงการ   5,000,000
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 5,000,000
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน 5,000,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์    จำนวน  4  โครงการ    6,480,500
     แผนงาน  การศึกษา 6,480,500
2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 6,143,100
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 96,400
4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 144,600
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 96,400
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 11,480,500

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (หน่วยงานอื่นๆ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  5  โครงการ     12,754,027
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 12,754,027
1 การประชุมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558  (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) 50,000
2 โครงการวางและจัดผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) 50,000
3 โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 1,995,839
4 โครงการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 1,993,682
5 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ กฟภ. ระยะที่ 3  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลฯ (กฟจ.อบ.)) 8,664,506
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 12,754,027

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

Plan 2564

ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.01)

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.02)

      บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.01)  

      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.02)

 

 

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

 ที่ โครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  21  โครงการ 82,061,000
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 82,061,000
1 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 300,000
2 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชานี 59,066,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุบล-ตระการ 13 (แยก 1) 238,000
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 28) 231,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 43) 353,000
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ข้างบ้านเลขที่ 5/2) 320,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 34 (ข้างบ้านเลขที่ 66) 288,000
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 2 1,394,000
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยชยางกูร 38 463,000
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 4 1,998,000
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยชยางกูร 2.1 - ซอยชยางกูร 4) 2,860,000
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2.2 1,714,000
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำข้างหนองนาควาย 96,000
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกถนนธรรมวิถี (ข้างบ้านเลขที่ 47) 481,000
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 38) 326,000
16 โครงการปร้บปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 568) 222,000
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 25/6) 754,000
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยพโลรังฤทธิ์ข้างวัดพลแพน 380,000
19 ค่าจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราฃธานี 5,000,000
20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนแจ้งสนิท - ถนนชยางกูร) 4,947,000
21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยพโลชัย 5 (ด้านติดกำแพงรั้วเรือนจำ) 630,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  6  โครงการ 430,000
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000
22 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
23 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
    แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000
24 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
25 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
(งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี)
26 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000
27 โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการและการพัฒนา - 50,000
ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและผู้นำชุมชน,ผู้ประกอบการ
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  3  โครงการ 8,543,900
    แผนงาน เคหะและชุมชน 2,500,000
28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง 2,500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 2,000,000
29 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว 2,000,000
    แผนงาน งบกลาง 4,043,900
30 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  76  โครงการ
    ของชุมชน 
206,468,700
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 4,750,000
31 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (อุดหนุนให้จังหวัดอุบลราชธานี) 50,000
32 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 500,000
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและ
พระบรมวงศานุวงศ์
33 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000
34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000
35 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 50,000
    แผนงาน รักษาความสงบภายใน 450,000
36 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 150,000
37 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
38 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
39 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
     แผนงาน การศึกษา 97,243,400
40 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 20,000
41 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 20,000
42 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 30,000
44 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000
45 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 20,000
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
46 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสถานศึกษา 100,000
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
47 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000
48 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,  50,806,700
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.)
49 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 498,000
50 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,000
51 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 84,000
52 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 500,000
53 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000
54 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,500,000
55 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 400,000
56 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุน) 821,100
57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร 545,800
อุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป)
58 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000
59 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 193,000
60 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 252,000
61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 10,716,000
62 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000
63 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
64 โครงการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และ 200,000
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินอุดหนุน)
65 โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร - 154,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"  (เงินอุดหนุน)
66
โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กร -
220,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"  (เงินอุดหนุน)
67 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,000
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เงินอุดหนุน)
68 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) (เงินอุดหนุน) 66,000
69 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ (เงินอุดหนุน) 120,000
70 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560"(เงินอุดหนุน) 70,000
71 โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 1,200,000
72 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21,524,800
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
73 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 20,000
74 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 500,000
75 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการ 200,000
จัดการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
76 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,808,000
77 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด 400,000
เทศบาลนครอุบลราชธานี
78 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 80,000
79 โครงการถนนเด็กเดิน 100,000
80 โครงการพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
81 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 200,000
     แผนงาน สาธารณสุข 2,914,700
82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) 200,000
83 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,120,000
84 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  300,000
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน -
วรขัตติยราชนารี (เงินอุดหนุนทั่วไป)
85 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  44,700
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ -
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (เงินอุดหนุนทั่วไป)
86 โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000
     แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,345,000
87 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
88 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000
89 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 10,000
90 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 200,000
91 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 30,000
92 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000
93 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟแข่งเรือยาวและลอยกระทง 400,000
94 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 5,000
95 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 25,000
96 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 225,000
97 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 230,000
98 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
99 โครงการประชุมชุมชน 20,000
100 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
101 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000
102 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 50,000
    แผนงาน งบกลาง 96,535,600
103 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,165,800
104 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 16,646,400
105 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 450,000
106 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 77,273,400
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  40  โครงการ 24,543,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,925,000
107 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
108 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
109 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 900,000
110 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 20,000
111 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 5,000
112 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 80,000
113 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 20,000
114 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 80,000
115 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 150,000
116 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000
117 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
118 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000
119 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บของ อปท. 250,000
120 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
121 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลฯ 70,000
122 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการปฏิบัติงานด้านการคลัง 500,000
    แผนงาน รักษาความสงบ 1,000,000
123 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,000,000
     แผนงาน การศึกษา 11,118,000
124 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 750,000
(เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)
125 โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 300,000
126 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและอาคารเศวตอุบล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 60,000
127 โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารจงกลณี) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 500,000
128 โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อาคารบัวหลวง) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 200,000
129 โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,500,000
130 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 250,000
131 โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองงบัว 300,000
132 โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 250,000
133 โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 3,000,000
134 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,500,000
135 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1,008,000
136 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล พร้อมเครื่องเล่นโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 800,000
137 โครงการปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล  200,000
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
138 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม 500,000
    แผนงาน สาธารณสุข 5,530,000
139 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 6 1,000,000
140 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3  3,500,000
141 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 480,000
142 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้องทันตกรรม 550,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 2,950,000
143 โครงการก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารศูนย์ OTOP ตลาดสดเทศบาล 3 2,900,000
144 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
    แผนงาน การพาณิชย์ 20,000
145 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10,000
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1
146 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10,000
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2
รวมทั้งสิ้น  146  โครงการ 322,046,600

  

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 (7 ธ.ค.63)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 (4 ก.พ.64)

 

*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

*** สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

แผน 2562 1

ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.01)

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผด.02)

   บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.01)  

   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.02)

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครุภัณฑ์) (ผด. 02/1)

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  18 โครงการ     31,519,300  
       แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 31,519,300  
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) 4,648,000  
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 3,100,000  
3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,616,000  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) 578,000  
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 540,000  
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 278,000  
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4) 449,000  
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 446,000  
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 3,608,000  
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 255,000  
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 4,797,000  
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) 4,241,500  
13 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน 956,300  
14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ 1,164,500  
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี 1,076,950  
16 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนอุปราช 1,082,050  
17 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 2,583,000  
18 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 100,000  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  5  โครงการ 390,000  
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000  
19 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000  
20 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 160,000  
       
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000  
21 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000  
22 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000  
23 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  5  โครงการ 11,771,400  
      แผนงาน เคหะและชุมชน 7,727,500  
24 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,112,000  
25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างโดยรอบศาลหลักเมือง 2,136,000  
26 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,429,500  
27 โครงการชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย 50,000  
       
      แผนงาน งบกลาง 4,043,900  
28 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  74  โครงการ
    ของชุมชน
198,318,800  
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 4,890,000  
29 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000  
30 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์
600,000  
31 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000  
32 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000  
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000  
34 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 30,000  
      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 180,000  
35 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 50,000  
36 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 30,000  
37 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 30,000  
38 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 70,000  
       
      แผนงาน การศึกษา 97,997,700  
39 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 593,000  
40 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,000  
41 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 84,000  
42 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 3,750,000  
43 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000  
44 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  
45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 11,245,500  
46 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 276,000  
47 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ  (เงินอุดหนุน) 748,000  
48 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,000,000  
49 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 30,000  
50 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000  
51 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
22,772,000  
52 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
50,172,000  
53 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000  
54 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000  
55 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 500,000  
56 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000  
57 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000  
58 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000  
59 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  
60 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
100,000  
61 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 200,000  
62 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 20,000  
63 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
50,000  
64 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000  
65 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 100,000  
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 30,000  
67 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000  
68 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000  
69 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 497,200  
70 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 80,000  
71 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
250,000  
72 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,190,000  
73 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี
700,000  
74 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 100,000  
       
      แผนงาน สาธารณสุข 3,074,000  
75 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000  
76 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 103,600  
77 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 230,000  
78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.) 230,000  
79 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
20,400  
80 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
70,000  
81 โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000  
82 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,120,000  
     
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000  
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000  
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000  
85 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 30,000  
86 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 30,000  
       
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,612,000  
87 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000  
88  โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000  
89 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 500,000  
90 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000  
91 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1,000  
92 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 10,000  
93 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 50,000  
94 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000  
95 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000  
96 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 1,000  
97 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 200,000  
98 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,000,000  
       
      แผนงาน งบกลาง 87,435,100  
99 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,601,100  
100 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 17,136,000  
101 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 462,000  
102 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 67,236,000  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  22  โครงการ 8,211,750  
       
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2,080,000  
103 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000  
104 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 70,000  
105 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000  
106 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000  
107 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000  
108 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 50,000  
109 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 130,000  
110 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000  
111 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000  
112 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000  
113 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000  
114 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000  
       
      แผนงาน การศึกษา 3,830,000  
115 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 750,000  
116 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 255,000  
117 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,270,000  
118 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 470,000  
119 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 46,000  
120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 349,000  
121 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 690,000  
       
      แผนงาน สาธารณสุข 2,281,750  
122 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,281,750  
       
      แผนงาน การพาณิชย์ 20,000  
123 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1) 10,000  
124 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) 10,000  
       
  รวมทั้งสิ้น  124  โครงการ 250,211,250  

 สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานอื่นๆ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
     1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ   62,953,008
     
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) 10,360,008
2 โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 943,000
3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 20,000,000
4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำมูล (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) 30,000,000
5 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำราบ(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) 50,000
6 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลฯ) 1,600,000
     2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 4 โครงการ     1,225,000
     
7 โครงการแข่งขันฟุตบอลและประชาชน (Prime Minister Cup) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 400,000
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลระดับอำเภอ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 375,000
9 โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 250,000
10 โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายผู้สูงอายุ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 200,000
     
  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 64,178,008

 

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2562 (รวมเล่ม)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2562 (รวมเล่ม)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2562 (รวมเล่ม)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4-2562 (รวมเล่ม)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5-2562 (รวมเล่ม)

สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2562

- สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2562

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

แผนการดำเนนงาน2563

ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผด.01)

    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผด.02)

      บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.01)  

      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงานอื่นๆ) (ผด.02)

   

 

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  6  โครงการ     77,367,300
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 77,367,300
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 1,930,000
2 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) 500,000
3 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 60,000,000
4 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) 7,635,100
5 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน 3,500,000
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 3,802,200
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  6  โครงการ 580,000
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 350,000
7 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 200,000
8 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 150,000
    แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000
9 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
10 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
11 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 50,000
12 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 7,598,900
    แผนงาน เคหะและชุมชน 7,598,900
13 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,555,000
    แผนงาน งบกลาง
14 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  76  โครงการ
    ของชุมชน 
213,182,700
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 5,150,000
15 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
16 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์
500,000
17 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 300,000
18 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000
19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 200,000
20 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 100,000
    แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 320,000
21 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 70,000
22 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 50,000
23 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 50,000
24 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 150,000
    แผนงาน การศึกษา 99,144,000
25 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
26 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 50,000
27 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 50,000
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 50,000
29 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
100,000
30 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 193,000
31 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
20,000
32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 200,000
33 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,424,000
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
34 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, 50,117,500
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
35 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000
36 โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,500,000
37 โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 160,000
38 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
39 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,540,000
41 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 281,000
42 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 200,000
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
43 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
44 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 3,750,000
45 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 705,500
46 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 469,000
47 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
48 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  50,000
49 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
50 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
500,000
51 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 900,000
52 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
53 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) 150,000
54 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นสูง (ATC) 240,000
55 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
56 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ 250,000
ผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
57 โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง 500,000
การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
58 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
59 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับ 3,280,000
นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
60 โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง(เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ) 500,000
61 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียเทศบาลบูรพาอุบล   70,000
    แผนงาน สาธารณสุข 5,855,800
62 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 230,000
64 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 2,650,000
65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) 230,000
66 โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2,120,000
67 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จ 300,000
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติยราชนารี
68 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  25,800
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
69 โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 3,100,000
70 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,100,000
    แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5,955,000
71 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 200,000
72 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 150,000
73 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
74 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 200,000
75 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,400,000
76 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
77 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 800,000
78 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000
79 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 225,000
80 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 5,000
81 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 25,000
    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000
82 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
85 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000
86 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 50,000
    แผนงาน งบกลาง 93,397,900
87 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,601,100
88 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 16,992,000
89 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 492,000
90 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 73,312,800
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  44  โครงการ 19,980,000
    แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,535,000
91 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 400,000
92 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 80,000
93 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 100,000
94 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 20,000
95 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 5,000
96 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
80,000
97 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
98 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 80,000
99 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 150,000
100 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000
101 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
102 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
103 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000
104 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บเองของ อปท. 250,000
105 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานคลัง 500,000
106 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
    แผนงาน การศึกษา 14,725,000
107 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียน 750,000
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียนจงกลณี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 500,000
110 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 250,000
111 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 7,000,000
112 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 250,000
113 โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 600,000
114 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 4, 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 265,000
115 โครงการติดตั้งเหล็กดัดกันตกพร้อมประตูเข้าออก อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 120,000
116 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 5 และอาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 70,000
117 โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,100,000
118 โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,500,000
119 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 230,000
120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 250,000
121 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 40,000
122 โครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 450,000
123 โครงการก่อสร้างห้องศูนย์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 600,000
124 โครงการปรับปรุงพื้นข้างอาคารเรียนด้านทิศเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 40,000
125 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นยางสังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 370,000
126 โครงการปรับปรุงปูพื้นยางนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 290,000
    แผนงาน สาธารณสุข 1,260,000
127 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ 650,000
128 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 150,000
129 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 460,000
    แผนงาน เคหะและชุมชน 440,000
130 โครงการปรับปรุงที่เก็บเอกสารภายในสำนักการช่าง 200,000
131 โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี 190,000
132 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
    แผนงาน การพาณิชย์ 20,000
133 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1
134 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000
สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2
รวมทั้งสิ้น  134  โครงการ 318,708,900

 

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (รวมเล่ม)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (รวมเล่ม)

 

*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

***สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

 

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน