Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 69091366

แถลงนโยบาย

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม

          ท่านประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2564  ดิฉันพร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตามที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี

          บัดนี้  ดิฉันได้กำหนดแนวนโยบายขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อให้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  ครบถ้วน  และมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา  48  ทศ  จึงขอแถลงนโยบายนี้ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีอันทรงเกียรติแห่งนี้  ดังต่อไปนี้

          1.นโยบายด้านการบริหาร

                   1.1 มุ่งให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชนทุกคน  ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า  “หากทุกส่วนให้ความร่วมมือ  ภารกิจใดๆ ย่อมสำเร็จตามเป้าหมาย”  หรือยึดหลักการ  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา  และร่วมตรวจสอบ

                   1.2  ให้ความสำคัญกับบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกระดับ  ถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นกลไกอันสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชน  มุ่งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเทศบาลตามความเหมาะสม

                   1.3  ใช้หลักการ  “บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  เช่น  ยึดหลักและแนวทางในการบริหารภายใต้หลัก  “ธรรมาภิบาล”

                   1.4  ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  มุ่งขจัดปัญหาทุจริต  คอรัปชั่นในทุกระดับ  เน้นระบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

                   1.5  ให้ความสำคัญกับชุมชนในเขตเทศบาล  เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทผลักดันแนวคิดด้านการพัฒนา  ภายใต้หลักการ  1 ชุมชน 1 นโยบาย  เพราะชุมชนเท่านั้นที่ทราบและเข้าใจปัญหาของชุมชน

                   1.6  ให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซึ่งพื้นฐานสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นแหล่งอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต  ดังนั้นต้องรักษาและธำรงไว้ให้เจริญงอกงามต่อไป

          2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   2.1  ระบบสาธารณูปโภคทุก ๆ ด้านต้องได้รับการพัฒนา  ไฟฟ้าส่องสว่างทุกตรอก  ทุกซอย  ทุกถนน  ระบบประปาต้องมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง  โดยจะสานความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว  ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

                   2.2  พัฒนาและแก้ไข  ระบบระบายน้ำ  ระบบคลองส่งน้ำ  แหล่งกักเก็บน้ำให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้หมดไป

                   2.3  พัฒนาถนน  ทางสัญจรทุกตรอก  ซอย  ให้เดินทางโดยสะดวก  ปลอดภัย  ถนนทุกถนน  ซอยทุกซอย  ต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลัน  ขจัดหลุมบ่อและสิ่งกีดขวางถนน  ลดอุบัติเหตุทางถนน

                   2.4  เพิ่มเส้นทางจราจรทางลัดให้ประชาชนได้รับความสะดวก  ลดการแออัด     ของการจราจร  โดยเฉพาะจะพัฒนาถนนเลียบห้วยวังนอง  และถนนเลียบแม่น้ำมูล  ถนนเลียบ   บุ่งกาแซว  ให้สำเร็จโดยเร็ว

                   2.5  จัดการระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ  ลดเวลาการเดินทางของประชาชนสู่เป้าหมายให้ลดลง 25%  ทั้งนี้จะประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างรวดเร็ว

          3. นโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคม

                   3.1  ส่งเสริม  จัดการศึกษา  มุ่งให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีและทั่วถึง  ให้ความสำคัญกับสื่อการสอนและเทคโนโลยีด้านการศึกษา  มุ่งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   3.2  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  ให้เป็นสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล  พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาทุกระดับ  เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีองค์ความรู้ที่จะมาถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

                   3.3  ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี  ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

                   3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม  เช่น  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ติดเชื้อโรคอันตราย  เป็นต้น

                   3.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา อาชีพให้กับคนในชุมชน  ให้มีรายได้เพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีพในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

                   3.6  มุ่งส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่น  ให้มีความยิ่งใหญ่  ตอบสนองต่อนักท่องเที่ยว  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                   3.7  ป้องกันและปราบปราม  สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนในการหลีกเลี่ยง  ขจัดปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบและเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ  เป็นพลังที่เข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป

          4.  นโยบายด้านการสาธารณสุขและกีฬา

                   4.1  ให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับและป้องกันโรคระบาดรุนแรง  โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) และโรคอื่นๆ  มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงโดยเร็ว

                   4.2  พัฒนาการบริการ  โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลประจำศูนย์บริการสาธารณสุข  เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมื่อมารับบริการตลอดเวลา

                   4.3  พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารสุข  ของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว  ให้บริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ด้านการป้องกันและรักษาอนามัยส่วนบุคคล  อนามัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

                   4.4  กำกับดูแลส่งเสริมให้มีเด็กแรกเกิด  สตรีมีครรภ์  และผู้ป่วยภายใต้การดูแลของศูนย์บริการ  ได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง

                   4.5  พัฒนาตลาดสดและแผงลอยให้สะอาด  ปลอดภัย  ปลอดมลพิษ  ภายใต้นโยบาย  “ตลาดสดน่าซื้อ”  ของรัฐบาล  มุ่งให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย  รวมทั้งผู้ขาย  ผู้ประกอบการให้ได้รับการอบรม  สำหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาล  และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักหรือท่องเที่ยวในเขตเทศบาล  มุ่งส่งเสริมปรับปรุง “ตลาดใหญ่”  ให้เป็นแหล่งค้าขายอย่างหลากหลาย

                   4.6  ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท  ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับจังหวัดอื่น  มุ่งการเป็นตัวแทนระดับชาติ  และส่งเสริมให้มี  “ลานกีฬา”  ทุกชุมชน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน  เยาวชน  ได้เล่นกีฬา  เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเป็นผลให้เขาเหล่านั้นห่างไกลจากยาเสพติด  และการมั่วสุมทุกประเภท  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          5.  นโยบายด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงเมือง

                   5.1  ส่งเสริมและกำกับดูแลการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง  ให้มีความสะอาดทุกเวลา  จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและกวดขันการเก็บกวาดขยะมูลฝอยตามตรอกซอยอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมมีระบบการจัดการด้านการทำลายขยะ  มุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  มีระบบการส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่  หรือการแปรสภาพขยะเป็นปุ๋ยสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

                   5.2  ส่งเสริมการดำเนินการจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่  โดยเน้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรับผิดชอบในการบำบัด

                   5.3  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  สภาพภูมิทัศน์ของเขตเทศบาลให้สวยงาม  ให้เกิดความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชน  รวมทั้งนักท่องเที่ยว  ส่งเสริมการจัดสวนหย่อมตามเกาะกลางถนนหรือหัวมุมถนนให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับระบบการจราจร  พัฒนาโต้รุ่ง  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น  Street  Food

                   5.4  ฟื้นฟูสภาพเมืองเก่าให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง  โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม  และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย  (Art  City)

                   5.5  พัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เป็นเมืองแห่งคาเฟ่  (Café City)  อันจะสอดคล้องรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

         

ท่านประธานที่เคารพ

          จาการกำหนดนโยบายและได้แถลงมาตั้งแต่ต้นนั้น  นโยบายดังกล่าวได้วางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริง  รวมทั้งความต่อเนื่องกับสภาวการณ์ที่ผ่านมา  และเมื่อแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว  ดิฉันและคณะจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  โดยจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลรับไปดำเนินการโดยเร็วที่สุด  บังเกิดผลดีที่สุด

          ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาแห่งนี้ว่า  จะบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีความมุ่งมั่นที่จะให้เทศบาลและประชาชนมีความอยู่ดีกินดี  มีความสะดวกสบาย  ได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับเทศบาลอื่นๆ  ทั้งนี้โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง

                                                          ขอบคุณค่ะ