Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานจอดรถทางลงสะพานไม้เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาอุบลราชธานี , พ.ต.อ. สามารถ แก้วเนตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ,รอ.สุวิจักษณ์ เพ็ขรภา ผบ.ร้อย สห. มทบ 22, นายเชษฐา ไชยสัตย์ กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และนางอุไรวรรณ ภูมิชัยสุวรรณ ตัวแทนจากเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย กช. อสม. ประชาชน ในเขตพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบ และหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบให้ภาคีเครือข่ายได้รับฟัง พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการของชุมชน ทั้งที่เป็นปัญหาที่ประชาชนมีความห่วงใยและต้องการให้เทศบาลหาแนวทางการแก้ไข และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้สรุปประเด็นปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ จากการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้และชุมชนโดยรอบ ดังนี้ ประชาชนเห็นควรให้มีการรักษาความสะอาดและจัดการด้านขยะในพื้นที่ชุมชน ปรับปรุงพื้นถนน ทางเข้า-ลง หาดวัดใต้ให้มีความสะดวก ปลอดภัย หามาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนตลอด 24 ชม. หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ส่วนการพัฒนาเกาะหาดวัดใต้ ต้องการให้เทศบาลฯ หาวิธีป้องกันตลิ่งพังในช่วงน้ำหลาก มีศูนย์โอท็อปชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและปลอดภัยอย่างยั่งยืน มีการทำช่องทางเผยแพร่ สื่อสาร เช่นเว็บไซต์ Facepageประชาสัมพันธ์เกาะหาดวัดใต้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การพัฒนาอยากให้อยู่บนพื้นฐานการศึกษา วิเคราะห์ และร่วมมือกับประชาชน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ภาพ : ชาญชัย สวัสดี
#pr05