Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสด ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) ให้เป็นตลาดสดสะอาด น่าซื้อ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย ,พลอยฐิชาภรณ์ /ภาพ