Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 9201

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจาณา เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการดังกล่าว จำนวน 38 โครงการ
ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 งบประมาณ 1,610,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 งบประมาณ 750,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 งบประมาณ 1,560,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 งบประมาณ 1,600,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 งบประมาณ 1,120,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 งบประมาณ 730,000 บาท 
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 งบประมาณ 950,000 บาท 
8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 งบประมาณ 830,000 บาท 
9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 งบประมาณ 1,393,000 บาท 
10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 งบประมาณ 1,746,000 บาท 
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 งบประมาณ 1,092,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 งบประมาณ 1,122,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร งบประมาณ 1,616,000 บาท 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) งบประมาณ 625,000 บาท 
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง –ถนนราชวงศ์) งบประมาณ 540,000 บาท 
16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล - ตระการ 13 งบประมาณ 278,000 บาท 
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน – ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4) งบประมาณ 449,000 บาท 
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน – ท่าบ่อ งบประมาณ 446,000 บาท 
19. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์ งบประมาณ 1,279,000 บาท 
20. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน งบประมาณ 1,125,000 บาท 
21. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนสุริยาตร์ งบประมาณ 1,104,000 บาท 
22. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ งบประมาณ 1,370,000 บาท 
23. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนอุปราช งบประมาณ 1,296,000 บาท 
24. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์ งบประมาณ 1,234,000 บาท 
25. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนผาแดง งบประมาณ 1,248,000 บาท 
26. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนนครบาล งบประมาณ 1,209,000 บาท 
27. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ 1,247,000 บาท 
28. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี งบประมาณ 1,267,000 บาท 
29. โครงการตกแต่งภายในศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 1,360,000 บาท 
30. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก งบประมาณ 2,000,000 บาท 
31. ค่าจัดซื้อตู้สุขาเคลื่อนที่ ฐานสูงแบบนั่งยอง พร้อมอุปกรณ์ ถังเก็บกากสามารถจุได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 290,000 บาท เพื่อให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
32. ค่าจัดซื้อตู้สุขาเคลื่อนที่ ฐานสูงแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ ถังเก็บกากสามารถจุได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 33,250 บาท เป็นเงิน 332,500 บาท เพื่อให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ และในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
33. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 77,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
34. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 66,500 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนของงานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา
35. โครงการปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตกและประตูทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,500,000 บาท 
36. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและพัฒนาลานด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,450,000 บาท

37. โครงการปรับปรุงห้องน้ำในห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,050,000 บาท 
38. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล งบประมาณ 503,000 บาท 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณ 39,465,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,465,000 บาท (สามสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการประชุมมีข้อสรุปดังนี้

โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 เสียง

 MG 9202

 MG 9203

 MG 9208

 MG 9209

 MG 9212

 MG 9218

 MG 9219

 MG 9220

 MG 9222

 MG 9223

 MG 9228

 MG 9233

 MG 9234

 MG 9236

 MG 9237

 MG 9240

 MG 9243

 MG 9245

 MG 9254

 MG 9259

 MG 9263

 MG 9271

 MG 9272

 MG 9277

 MG 9281

 MG 9283

 MG 9290

Cr.ภาพ/ข่าว 

ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุบลราชธานี