Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาจารย์ และสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนที่กำลังศึกษา มีความมานะ พยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ขาญชัย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...