Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาจารย์ และสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนที่กำลังศึกษา มีความมานะ พยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/ขาญชัย