Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราธานี ในการประชุมครั้งนี้ ได้ให้แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานแก่ทุกสำนัก/กอง /ฝ่าย และกล่าวต้อนรับพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ภาพ.เตชิต
#pr01ภัททิยาภรณ์