Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยได้แสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยฯผ่านบัญชีธนาคาร แต่เนื่องจากการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน มีปัญหาในระบบการโอนเงิน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ออกประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆของผู้สูงอายุ และผู้พิการ และขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่ผ่านบัญชีธนาคาร
1.ธนาคาไทยพาณิชย์
2.ธนคารกรุงศรีอยุธยา
3.ธนาคากสิกรไทย
4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.ธนาคารทหารไทย
6.ธนาคารธนชาต
7.ธนาคาร UOB
8.ธนาคาร ICBC

จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยดังกล่าว มาติดต่อทำเรื่องเปลี่ยนแปลงการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน ภายในเดือนมีนาคม 2561 พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ)
หากผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่มาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะต้องมารับเป็นเงินสดแทน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (อาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่) หรือหมายเลขโทร 045-241442 , 045-240680 ในวัน เวลาราชการ

2

3

4

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณกรุณา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...