Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ซึ่งผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยได้แสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยฯผ่านบัญชีธนาคาร แต่เนื่องจากการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน มีปัญหาในระบบการโอนเงิน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้ออกประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นๆของผู้สูงอายุ และผู้พิการ และขอความร่วมมือผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ที่ผ่านบัญชีธนาคาร
1.ธนาคาไทยพาณิชย์
2.ธนคารกรุงศรีอยุธยา
3.ธนาคากสิกรไทย
4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.ธนาคารทหารไทย
6.ธนาคารธนชาต
7.ธนาคาร UOB
8.ธนาคาร ICBC

จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยดังกล่าว มาติดต่อทำเรื่องเปลี่ยนแปลงการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน ภายในเดือนมีนาคม 2561 พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ)
หากผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยไม่มาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะต้องมารับเป็นเงินสดแทน ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม (อาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่) หรือหมายเลขโทร 045-241442 , 045-240680 ในวัน เวลาราชการ

2

3

4

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
Cr.ภาพ/คุณกรุณา