Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 เมษายน 2561 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมในการจัดสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ

เตรียมพบกับถนนดอกไม้และสายน้ำ บริเวณถนนราชบุตร ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ  สำนักการช่าง กำลังเร่งเตรียมสถานที่จัดงานถนนดอกไม้และสายน้ำ ได้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561

จึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ/ชาญชัย

#pr06 พลอยฐิชาภรณ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...