Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้มแข็ง ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 เขต 1,2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจกับเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดและอบายมุข รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย