Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้างสุนีย์ทาวเวอร์ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 "ภายใต้แนวคิด เตรียมความพร้อม คนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 MG 2345

 MG 2346

 MG 2350

 MG 2351

 MG 2352

 MG 2354

 MG 2355

 MG 2361

 MG 2363

 MG 2370

 MG 2379

 MG 2380

 MG 2387

 MG 2391

 MG 2400

 MG 2402

 MG 2411

 MG 2412

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชายชัย /ภาพ