Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

9561 180515 0115

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรม เรื่อง กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาล โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่บุคลากรของเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร