Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมสังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการประเมินและครู ศพด.ที่รับการประเมิน นำโดย ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันตรวจประเมินหลักฐานร่องรอยการดำเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปี 2560 ซื่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (ศพด.วัดมหาวนาราม, ศพด.วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ และศพด. อนุบาลอุบลราชธานี) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ คุณยอดขวัญ
#pr01ภัททิยาภรณ์