Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เทศบาลนครอุบลฯ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงด้านการศึกษาแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยส่งบุคลากรครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติตามกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุข 4 H โดยในการอบรมครั้งนี้ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
ร่วมเป็นทีมวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุข4H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยกระบวนการActive Learning รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

2

3

3

4

5

6

7

#pr01ภัททิยาภรณ์ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ