Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เทศบาลนครอุบลฯ โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาปรับปรุงด้านการศึกษาแก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยส่งบุคลากรครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติตามกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุข 4 H โดยในการอบรมครั้งนี้ ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
ร่วมเป็นทีมวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์มีความสุข4H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยกระบวนการActive Learning รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณโรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

2

3

3

4

5

6

7

#pr01ภัททิยาภรณ์ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...