Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด โดยมีนางศิริวรรณ วิชัยโย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้ความรู้ บรรยายและฝึกปฏิบัติ ในเรื่องการฝึกมองโลกในแง่ดี ทบทวนสิ่งดีดีในชีวิตการค้นหาข้อดีของตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่องค์กรสร้างสุข โดยจัดอบรมให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ขนิษฐวดี ,ชาญชัย /ภาพ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ