Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด และรับฟังบรรยายเรื่อง การบริการจัดการด้านรักษาความสะอาด ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานด้านรักษาความสะอาดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ 
#pr05 สุธีลาพร ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ