Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 5407

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ( ADL) ในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ตามเกณฑ์กำหนด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 5408

IMG 5415

IMG 5423

IMG 5426

IMG 5427

IMG 5431

IMG 5434

IMG 5435

ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ