Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 8465

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี

  MG 8468

  MG 8469

  MG 8470

  MG 8471

  MG 8474

  MG 8477

 MG 8482

 MG 8488

 MG 8490

 MG 8491

 MG 8500

 MG 8509

 MG 8514

 MG 8516

 MG 8519

 MG 8520

Pr.04 ขนิษฐวดี

ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายและเผยแพร่วิชาการ