Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 0004

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ซึ่งนำโดย นายมนสวรรค์ สืบศรี หัวหน้าฝ่ายแผนยุทธศาสตร์กาทางการศึกษาท้องถิ่น และคณะ พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 -22 มิถุนายน 2561 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22- 23 มิถุนายน 2561

Pr.04 ขนิษฐวดี
สุธีลาพร ,สุวิทย์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ