Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันท่วันทีวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกฯ ลงพื้นที่พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เพื่อติดตามการดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำใหม่แทนฝาท่อที่เกิดการชำรุดและพุพัง บริเวณถนนชยางกูร เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายและเพื่อการใช้งานที่คงทน

2

3

4

Cr.ภาพ : เรวัตร จันทรวิจิต
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...