Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกหมอครอบครัว วัดปทุมมาลัย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมอบรม โดยมีนายแพทย์เด่นชัย ตั้งมโนกุล แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ได้รับพัฒนาและประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กคุณภาพ และเพื่อให้ครู ผู้ดูแล ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...