Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกหมอครอบครัว วัดปทุมมาลัย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมอบรม โดยมีนายแพทย์เด่นชัย ตั้งมโนกุล แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ได้รับพัฒนาและประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กคุณภาพ และเพื่อให้ครู ผู้ดูแล ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ