Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 97894431

วันที่ 26 มิถุนายน 2561เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ พบปะและร่วมกิจกรรมฟ้อนรำร่วมกับผู้เข้าอบรมใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยวิธีการฟ้อนรำและยืดเหยียดกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ” ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดบูรพา เพื่อดำเนินกิจกรรมและส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยมี ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตตไพบูล เป็นวิทยากรนำฟ้อนรำในวันนี้

S 97894432

S 97894435

S 97894436

S 97894437

S 97894438

S 97894439

S 97894440

S 97894441

S 97894442

S 97894445

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ