Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยคณะกรรมการในที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ในร่างฯดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#pr05 สุธีลาพร