Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนายสมนึก หลักทอง ปราชญ์ชาวบ้านและคณะกรรมการชุมชนอุปลีสาน 6 มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนเมืองกับวิถีความพอเพียงและ 4มิติเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมชนเมือง พร้อมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ / การทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง /การทำน้ำสมุนไพร

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ