Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ที่ทำการตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรนายสมนึก หลักทอง ปราชญ์ชาวบ้านและคณะกรรมการชุมชนอุปลีสาน 6 มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง ชุมชนเมืองกับวิถีความพอเพียงและ 4มิติเศรษฐกิจพอเพียงกับพัฒนาชุมชนเมือง พร้อมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ / การทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง /การทำน้ำสมุนไพร

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...