Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เกิดก่อน 2 ก.ย. 2503 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย

-มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามทะเบียนบ้าน

- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบด้วย 
(ผู้ขอรับเบี้ย/ผู้รับมอบอำนาจ)
1. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียกเท่านั้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารของตนเองทุกฉบับ

สามารถยื่นลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ โทร.045-241442 และ 045-240680

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพกองสวัสดิการสังคม
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...