Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้เกิดก่อน 2 ก.ย. 2503 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562

คุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีสัญชาติไทย

-มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามทะเบียนบ้าน

- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบด้วย 
(ผู้ขอรับเบี้ย/ผู้รับมอบอำนาจ)
1. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียกเท่านั้น

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารของตนเองทุกฉบับ

สามารถยื่นลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ โทร.045-241442 และ 045-240680

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพกองสวัสดิการสังคม
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ