Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

7

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลพบปะพูดคุย รับฟังข้อเสนอแนะจาก อสม.และมอบเงินค่าป่วยการแก่อสม.ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

ขนิษฐวดี/ข่าว

ชาญชัย/ภาพ