Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะ อสม. ศูนย์ 1 (เทศบาลนครอุบลราชธานี) ในการประชุมประจำเดือน มกราคม 2562 เพื่อชี้แจงถึงแนวนโยบายในการดำเนินงานเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

3

5

6

7

8

9

10

#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ