Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ชาญชัย
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ