Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อปฏิบัติงานให้ได้ผลออกมาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ