Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี และนายอัมพล ทองพลุ ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้ง

โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้แทนภาครัฐ -เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
กิตติยา/ข่าว
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ