Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่) ในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 49 คน โดยมีนางสาวศรีสุดา แถมศิริ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแสดงความยินดีและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ สร้างความรักและผูกพันกับสถานศึกษา

โดยภายในงานมีนายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดร.ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
ขนิษฐวดี ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ